ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repugnant

R AH0 P AH1 G N AH0 N T   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repugnant-, *repugnant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repugnant[ADJ] เป็นปฏิปักษ์, See also: ซึ่งต่อต้าน, Syn. offensive, repellent
repugnant[ADJ] น่ารังเกียจ, See also: น่าเกลียดชัง, Syn. abhorrent, revolting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repugnant(รีพัก'เนินทฺ) adj. ต่อต้าน,คัดค้าน,เป็นปฏิปักษ์,รังเกียจอย่างแรง,สะอิดสะเอียน, Syn. repulsive

English-Thai: Nontri Dictionary
repugnant(adj) ต่อต้าน,เกลียดชัง,เป็นปฏิปักษ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is some fucked-up, repugnant shit.นี่คือบางระยำขึ้นอึเป็นปฏิปักษ์ Pulp Fiction (1994)
- Selfish, repugnant, weak character!-เห็นแก่ตัว น่ารังเกียจ ไอ้คนอ่อนแอ Inkheart (2008)
You are repugnant, and this conversation is over.คุณเป็นปฏิปักษ์ แล้วการคุยกันครั้งนี้ก็พอแค่นี้ล่ะ Marry Me a Little (2009)
You are repugnant.เธอมันน่ารังเกียจ Easy A (2010)
I want to catch the Magic Man and his repugnant bird Cicero.ผมต้องการจับชายลึกลับ และนกที่น่ารังเกียจมาก ของเขา ซิเซโร Blame It on Rio Bravo (2010)
Why did that repugnant Captain come?ไอ้หัวหน้าที่น่ารังเกียจมาทำไม? The Duo (2011)
Black doesn't suit me at all, that repugnant girl.สีดำไม่ได้เหมาะกับฉันสักนิด ยัยบ้าเอ้ย! Episode #1.8 (2011)
I've seen the tattoo, you repugnant punk.ฉันเคยมันมาก่อน เจ้าเด็กดื้อ The Five (2012)
Repugnant chap. Possesses a tremendous fortune.ผู้ชายที่น่ารังเกียจ มีสมบัติมากมายมหาศาล Stonehearst Asylum (2014)
Brought shame on the Citadel with his repugnant experiments.ทำให้ซิทาเดลต้องอับอายเพราะ การทดลองน่ารังเกียจพวกนั้น The Lion and the Rose (2014)
More repugnant than your gnarled fingers on that girl's thighs?น่ารังเกียจกว่านิ้วคดงอของเจ้า ที่จับท่อนขาเด็กนั่นหรือเปล่า The Lion and the Rose (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิกูล[adj.] (patikūn) EN: offensive ; foul ; dirty ; disgusting ; nauseous   FR: dégoûtant ; répugnant ; nauséabond ; écoeurant

CMU English Pronouncing Dictionary
REPUGNANT    R AH0 P AH1 G N AH0 N T
REPUGNANT    R IY0 P AH1 G N AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repugnant    (j) rˈɪpˈʌgnənt (r i1 p uh1 g n @ n t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repugnant \Re*pug"nant\ (-nant), a. [F. r['e]pugnant, or L.
   repugnans, -antis, p. pr. of repugnare. See {Repugn}.]
   Disposed to fight against; hostile; at war with; being at
   variance; contrary; inconsistent; refractory; disobedient;
   also, distasteful in a high degree; offensive; -- usually
   followed by to, rarely and less properly by with; as, all
   rudeness was repugnant to her nature.
   [1913 Webster]
 
      [His sword] repugnant to command.    --Shak.
   [1913 Webster]
 
      There is no breach of a divine law but is more or less
      repugnant unto the will of the Lawgiver, God himself.
                          --Perkins.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Opposite; opposed; adverse; contrary; inconsistent;
     irreconcilable; hostile; inimical.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 repugnant
   adj 1: offensive to the mind; "an abhorrent deed"; "the obscene
       massacre at Wounded Knee"; "morally repugnant customs";
       "repulsive behavior"; "the most repulsive character in
       recent novels" [syn: {abhorrent}, {detestable},
       {obscene}, {repugnant}, {repulsive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top