หรือคุณหมายถึง revenü?
Search result for

revenue

(85 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revenue-, *revenue*
Possible hiragana form: れう゛ぇぬえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revenue[N] รายได้, Syn. earnings, income
revenue[N] รายได้ของรัฐซึ่งได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียม, See also: ภาษีอากร, Syn. dues, taxs
revenue stamp[N] อากรแสตมป์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revenue stampอากรแสตมป์

English-Thai: Nontri Dictionary
revenue(n) ภาษี,รายได้,ภาษีอากร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revenueรายได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
revenueรายได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revenue stampอากรแสตมป์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revenue statutesกฎหมายรัษฎากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revenue tariffพิกัดอัตราสรรพากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revenue, internal๑. รัษฎากร, รายได้ภายในประเทศ๒. สรรพากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
revenue, publicรายได้แผ่นดิน, รายได้สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Revenueรัษฎากร [TU Subject Heading]
Revenueรายได้ [การบัญชี]
Revenue accountบัญชีกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Revenue expenditureรายจ่ายฝ่ายรายได้ [การบัญชี]
Revenue incomeรายได้ [การบัญชี]
Revenue managementการบริหารรายได้ [TU Subject Heading]
Revenue realization principleหลักการเกิดขึ้นของรายได้ [การบัญชี]
Revenue recognitionการรับรู้รายได้ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His revenue stream must be off the books maybe even illegal.รายรับของเขา ไม่ตรงไปตรงมาแน่ ...บางทีอาจเป็นเงินผิดกฎหมาย The Dark Knight (2008)
Internal Revenue people that are kickingเล่นแตะปากมันกลางถนนเลย Frost/Nixon (2008)
No commercials, no revenue.ไม่มีการขายโฆษณา ไม่มีรายได้เข้า Frost/Nixon (2008)
Summer's employment at the Daily Freeze during her sophomore year... coincided with an inexplicable 212% increase in revenue.การจ้างงานของซัมเมอร์ในร้านไอศครีม ในช่วงระหว่างที่เธอเรียนปีสอง... ก็บังเอิญไปสอดคล้องกับผลกำไรของร้านที่เพิ่มขึ้นถึง 212% อย่างอธิบายไม่ได้ 500 Days of Summer (2009)
That the revenue that produces... is responsible for funding our entire prison system... keeping the bad guys behind bars.และรายได้ที่ได้จากเกมนี้... จะมาช่วยเสริมสร้างระบบ ความปลอดภัยของคุก... ไม่ให้นักโทษแหกคุกได้ Gamer (2009)
Experts estimate that the service interruption will end up costing Castle billions in lost revenue.ผู้เชี่ยวชาญ คาดการณ์ว่า Nการแทรกซึมสัญญาณดังกล่าว.. จะทำให้ คาสเซิล สูญรายได้ นับพันล้าน.. Gamer (2009)
I hired you to fix the bottom line of this magazine, and we know the key to that is advertising revenue.ฉันจ้างคุณมาแก้ปัญหาเบื้องล่างของ แม็กกาซีน และเรารู้ว่าตัวปัญหาอยู่ที่ รายการการโฆษณา Confessions of a Shopaholic (2009)
Well, it seems that each business lost, in one night, up to 10% of their yearly gross, indicating a vast under-reporting of revenue.มันเหมือนว่าธุรกิจเขาสูญเสียรายได้ 10เปอร์เซ็นต์จากกำไรต้นปีในคืนเดียว บ่งชี้ว่ามีปัญหาใหญ่ในเรื่องของรายได้ Double Blind (2009)
Once you add it all up, though, and with Keller, the revenues are almost 10% less than was actually received.เมื่อคุณใส่ตัวเลขทั้งหมด และผ่านไปยังเคลเลอร์ รายได้เกือบ 10% ตัวเลขน้อยกว่าที่ได้รับตามความเป็นจริง Mandala (2009)
I found six other instances of revenues being under-reported.ของลูกค้่ารายอื่นๆ ฉับพบอยู่ 6 รายการ ของข้อมูลรายได้ที่รายงานยอดเข้ามา Mandala (2009)
Obviously, we forgot or didn't go back and adjust the revenue entries.เป็นที่ชัดเจน ว่าเราลืมขอนี้ไป หรือไม่กลับไปดูใหม่ และปรับเปลี่ยนบัญชีรายได้ Mandala (2009)
And most of the time, there's no backup for the reported revenues at all.และโดยส่วนใหญ่แล้ว ไม่มีการสำรองข้อมูลภาษีรายได้แม้แต่รายการเดียว Mandala (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
revenueA budget deficit will occur because of a revenue shortfall.
revenueA loss in third-quarter revenues was predicted.
revenueBill Gates announces intent to return advertising revenue to the users.
revenueHe argues that the administration must look for alternative sources of revenue.
revenueI can provide you with some statistical predictions of expected revenues.
revenueRevenues are growing but not as fast as costs.
revenueThe Administration cannot but look for alternative sources of revenue.
revenueThe government finances are severely constrained because of falling tax revenues.
revenueThe mayor thought that he should investigate the decline in tax revenues.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรรพากร[N] revenue, Syn. ภาษี, ภาษีอากร
สรรพากร[N] revenue, Thai definition: อากรที่เก็บจากสิ่งที่เป็นเองหรือมีบ่อเกิดเป็นรายได้
อากร[N] revenue, See also: rate, tax, duty, Example: วัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และเสียอากรในอัตราสูง, Thai definition: ค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บ
เงินได้[N] income, See also: revenue, Syn. รายได้, Example: สถิติเงินได้ต่อปีของคนไทยสูงขึ้นกว่าเมื่อสิบปีก่อนมาก, Count unit: บาท
อากรแสตมป์[N] revenue stamp, Example: การประกอบธุรกรรมของธนาคารต่างชาติบนเกาะลาบวนได้รับการยกเว้นอากรแสตมป์ทุกชนิด, Count unit: ดวง, Thai definition: ดวงตราที่ปิดทับ ดุนหรือพิมพ์บนกระดาษ เพื่อใช้เป็นค่าอากรตามประมวลรัษฎากร
ตราไปรษณียากร[N] postage stamp, See also: revenue stamp, Syn. แสตมป์, Example: การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) สร้างตราไปรษณียากรเป็นที่ระลึกในวันสื่อสารแห่งชาติ, Count unit: ดวง, Thai definition: บัตรตราใดๆ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นค่าไปรษณียากรหรือค่าธรรมเนียมอื่น หรือจำนวนเงินที่จะต้องเสียในการส่งไปรษณียภัณฑ์
ประมวลรัษฎากร[N] Revenue Code, See also: Code of Revenue, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ชื่อประมวลกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรฝ่ายสรรพากร
กรมสรรพากร[N] Revenue Department, See also: Bureau of Internal Revenue, Example: กรมสรรพากรมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี, Count unit: กรม
เงินรายได้[N] revenue, See also: income, proceeds, profits, returns, Syn. รายได้, Example: คุณต้องอยู่จัดทำงบเงินรายได้ของปี 2545 ให้เรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากร[n.] (ākøn) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue   FR: taxe [f]
อากรแสตมป์[n. exp.] (ākønsataēm) EN: revenue stamp   FR: timbre d'impôt [m]
การจัดเก็บภาษีอากร[n. exp.] (kān jat kep phāsī-ākøn) EN: public revenue ; revenue receipts ; tax receipts   
กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร[n. exp.] (kotmāi wādūay phāsī-akøn) EN: taxation statute ; internal revenue ; code   
กรมสรรพากร[org.] (Krom Sanphākøn) EN: Revenue Department ; Department of Revenue ; Bureau of Internal Revenue (Am.)   FR: service des impôts [m] ; fisc [m]
เงินได้[n.] (ngoendāi) EN: income ; revenue   FR: revenu [m] ; salaire [m]
เงินรายได้[n. exp.] (ngoen rāidāi) EN: revenue ; income ; proceeds ; profits ; returns   FR: revenu [m]
ภาษีอากร[n.] (phāsī-akøn) EN: taxation ; inland revenue ; internal revenue ; tax yield ; taxes and duties   FR: taxation [f]
ประมวลรัษฎากร[n. exp.] (pramūan ratsadākøn) EN: Revenue Code ; Code of Revenue   
รายได้[n.] (rāidāi) EN: income ; revenue ; receipts ; turnover ; earnings ; proceeds   FR: revenu [m] ; produit [m] ; chiffre d'affaires [m] ; gain [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
REVENUE    R EH1 V AH0 N UW2
REVENUE    R EH1 V AH0 N Y UW2
REVENUES    R EH1 V AH0 N UW2 Z
REVENUES    R EH1 V AH0 N Y UW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revenue    (n) (r e1 v @ n y uu)
revenues    (n) (r e1 v @ n y uu z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einkommen {n}; Revenue {f} | Einkommen {pl}revenue | revenues [Add to Longdo]
Steuerbeamte {m}revenue officer [Add to Longdo]
Steuerbehörde {f}revenue authorities [Add to Longdo]
Steuermarke {f}revenue stamp [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レベニュー[, rebenyu-] (n) revenue [Add to Longdo]
レベニューニュートラル[, rebenyu-nyu-toraru] (n) revenue-neutral [Add to Longdo]
印紙[いんし, inshi] (n) (revenue) stamp; (P) [Add to Longdo]
興行収入[こうぎょうしゅうにゅう, kougyoushuunyuu] (n) box-office takings; box-office revenue [Add to Longdo]
興収[こうしゅう, koushuu] (n) (abbr) (See 興行収入) box-office takings; box-office revenue [Add to Longdo]
金づる;金蔓[かねづる, kaneduru] (n) source of revenue; financial supporter [Add to Longdo]
経常収益[けいじょうしゅうえき, keijoushuueki] (n) ordinary revenue; recurring income; income before tax [Add to Longdo]
限界収入[げんかいしゅうにゅう, genkaishuunyuu] (n) marginal revenue [Add to Longdo]
戸部[こぶ;こほう, kobu ; kohou] (n) (See 六部・りくぶ) Ministry of Revenue (Tang-dynasty China) [Add to Longdo]
広告収入[こうこくしゅうにゅう, koukokushuunyuu] (n) advertising revenue [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
岁入[suì rù, ㄙㄨㄟˋ ㄖㄨˋ, / ] revenue; annual income [Add to Longdo]
营业收入[yíng yè shōu rù, ˊ ㄧㄝˋ ㄕㄡ ㄖㄨˋ, / ] revenue [Add to Longdo]
预期收入票据[yù qī shōu rù piào jù, ㄩˋ ㄑㄧ ㄕㄡ ㄖㄨˋ ㄆㄧㄠˋ ㄐㄩˋ, / ] revenue anticipation note (RAN, financing) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revenue \Rev"e*nue\, n. [F. revenu, OF. revenue, fr. revenir to
   return, L. revenire; pref. re- re- + venire to come. See
   {Come}.]
   1. That which returns, or comes back, from an investment; the
    annual rents, profits, interest, or issues of any species
    of property, real or personal; income.
    [1913 Webster]
 
       Do not anticipate your revenues and live upon air
       till you know what you are worth.   --Gray.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, return; reward; as, a revenue of praise.
    [1913 Webster]
 
   3. The annual yield of taxes, excise, customs, duties, rents,
    etc., which a nation, state, or municipality collects and
    receives into the treasury for public use.
    [1913 Webster]
 
   {Revenue cutter}, an armed government vessel employed to
    enforce revenue laws, prevent smuggling, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revenue
   n 1: the entire amount of income before any deductions are made
      [syn: {gross}, {revenue}, {receipts}]
   2: government income due to taxation [syn: {tax income},
     {taxation}, {tax revenue}, {revenue}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top