ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

revenue

R EH1 V AH0 N UW2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revenue-, *revenue*
Possible hiragana form: れう゛ぇぬえ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revenue(n) รายได้, Syn. earnings, income
revenue(n) รายได้ของรัฐซึ่งได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียม, See also: ภาษีอากร, Syn. dues, taxs
revenue stamp(n) อากรแสตมป์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revenue stampอากรแสตมป์

English-Thai: Nontri Dictionary
revenue(n) ภาษี, รายได้, ภาษีอากร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revenueรายได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
revenueรายได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revenue stampอากรแสตมป์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revenue statutesกฎหมายรัษฎากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revenue tariffพิกัดอัตราสรรพากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revenue, internal๑. รัษฎากร, รายได้ภายในประเทศ๒. สรรพากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
revenue, publicรายได้แผ่นดิน, รายได้สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Revenueรัษฎากร [TU Subject Heading]
Revenueรายได้ [การบัญชี]
Revenue accountบัญชีกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Revenue expenditureรายจ่ายฝ่ายรายได้ [การบัญชี]
Revenue incomeรายได้ [การบัญชี]
Revenue managementการบริหารรายได้ [TU Subject Heading]
Revenue realization principleหลักการเกิดขึ้นของรายได้ [การบัญชี]
Revenue recognitionการรับรู้รายได้ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And that is one fifth of the total revenue from all of last year.นายไม่ได้มาสายหรอก ฉันจะพานายไปชมให้ทั่วเลย Big (1988)
Since it's on 24 hours, revenues are generated by product placement.- มันถูกถ่ายทอด 24ช.ม. ไม่คั่นโฆษณา - รายได้จึงมาจากการแทรกสินค้าเข้าไป The Truman Show (1998)
I myself was amazed to learn just how much stuff the earth has to produce through our extraction process to produce a dollar of revenue for our company.ตัวผมเองตกใจเมื่อรู้ว่า โลกต้องสร้างสิ่งต่าง ๆ ให้เราขูดรีดมากแค่ไหน เพียงเพื่อทำรายได้ให้บริษัทเราสักดอลลาร์ The Corporation (2003)
If I get the Revenue Men in here sniffing round, what's the...เสียวเจอสรรพกรตามดมกลิ่นเจออีก... Stardust (2007)
- Count it as revenue as usual. - I will, Boss.-นับแล้สหักภาษีเหมือนเดิม Eiga: Kurosagi (2008)
- Gemma says Luann's picking up two Gs a week just from ad revenue from her website.- เจมม่าบอกว่าลูแอน ได้รับเงินค่าบริการสองล้านต่ออาทิตย์ รายได้จากโฆษณาจากเว็บไซต์ของเธอ The Pull (2008)
His revenue stream must be off the books maybe even illegal.รายรับของเขา ไม่ตรงไปตรงมาแน่ ...บางทีอาจเป็นเงินผิดกฎหมาย The Dark Knight (2008)
Internal Revenue people that are kickingเล่นแตะปากมันกลางถนนเลย Frost/Nixon (2008)
That the revenue that produces... is responsible for funding our entire prison system... keeping the bad guys behind bars.และรายได้ที่ได้จากเกมนี้... จะมาช่วยเสริมสร้างระบบ ความปลอดภัยของคุก... ไม่ให้นักโทษแหกคุกได้ Gamer (2009)
Once you add it all up, though, and with Keller, the revenues are almost 10% less than was actually received.เมื่อคุณใส่ตัวเลขทั้งหมด และผ่านไปยังเคลเลอร์ รายได้เกือบ 10% ตัวเลขน้อยกว่าที่ได้รับตามความเป็นจริง Mandala (2009)
I found six other instances of revenues being under-reported.ของลูกค้่ารายอื่นๆ ฉับพบอยู่ 6 รายการ ของข้อมูลรายได้ที่รายงานยอดเข้ามา Mandala (2009)
Obviously, we forgot or didn't go back and adjust the revenue entries.เป็นที่ชัดเจน ว่าเราลืมขอนี้ไป หรือไม่กลับไปดูใหม่ และปรับเปลี่ยนบัญชีรายได้ Mandala (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
revenueA budget deficit will occur because of a revenue shortfall.
revenueA loss in third-quarter revenues was predicted.
revenueBill Gates announces intent to return advertising revenue to the users.
revenueHe argues that the administration must look for alternative sources of revenue.
revenueI can provide you with some statistical predictions of expected revenues.
revenueRevenues are growing but not as fast as costs.
revenueThe Administration cannot but look for alternative sources of revenue.
revenueThe government finances are severely constrained because of falling tax revenues.
revenueThe mayor thought that he should investigate the decline in tax revenues.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรรพากร(n) revenue, Syn. ภาษี, ภาษีอากร
สรรพากร(n) revenue, Thai Definition: อากรที่เก็บจากสิ่งที่เป็นเองหรือมีบ่อเกิดเป็นรายได้
อากร(n) revenue, See also: rate, tax, duty, Example: วัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และเสียอากรในอัตราสูง, Thai Definition: ค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บ
เงินได้(n) income, See also: revenue, Syn. รายได้, Example: สถิติเงินได้ต่อปีของคนไทยสูงขึ้นกว่าเมื่อสิบปีก่อนมาก, Count Unit: บาท
อากรแสตมป์(n) revenue stamp, Example: การประกอบธุรกรรมของธนาคารต่างชาติบนเกาะลาบวนได้รับการยกเว้นอากรแสตมป์ทุกชนิด, Count Unit: ดวง, Thai Definition: ดวงตราที่ปิดทับ ดุนหรือพิมพ์บนกระดาษ เพื่อใช้เป็นค่าอากรตามประมวลรัษฎากร
ตราไปรษณียากร(n) postage stamp, See also: revenue stamp, Syn. แสตมป์, Example: การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) สร้างตราไปรษณียากรเป็นที่ระลึกในวันสื่อสารแห่งชาติ, Count Unit: ดวง, Thai Definition: บัตรตราใดๆ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นค่าไปรษณียากรหรือค่าธรรมเนียมอื่น หรือจำนวนเงินที่จะต้องเสียในการส่งไปรษณียภัณฑ์
ประมวลรัษฎากร(n) Revenue Code, See also: Code of Revenue, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: ชื่อประมวลกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรฝ่ายสรรพากร
กรมสรรพากร(n) Revenue Department, See also: Bureau of Internal Revenue, Example: กรมสรรพากรมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี, Count Unit: กรม
เงินรายได้(n) revenue, See also: income, proceeds, profits, returns, Syn. รายได้, Example: คุณต้องอยู่จัดทำงบเงินรายได้ของปี 2545 ให้เรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากร[ākøn] (n) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue  FR: taxe [ f ]
อากรแสตมป์[ākønsataēm] (n, exp) EN: revenue stamp  FR: timbre d'impôt [ m ]
การจัดเก็บภาษีอากร[kān jat kep phāsī-ākøn] (n, exp) EN: public revenue ; revenue receipts ; tax receipts
กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร[kotmāi wādūay phāsī-akøn] (n, exp) EN: taxation statute ; internal revenue ; code
กรมสรรพากร[Krom Sanphākøn] (org) EN: Revenue Department ; Department of Revenue ; Bureau of Internal Revenue (Am.)  FR: service des impôts [ m ] ; fisc [ m ]
เงินได้[ngoendāi] (n) EN: income ; revenue  FR: revenu [ m ] ; salaire [ m ]
เงินรายได้[ngoen rāidāi] (n, exp) EN: revenue ; income ; proceeds ; profits ; returns  FR: revenu [ m ]
ภาษีอากร[phāsī-akøn] (n) EN: taxation ; inland revenue ; internal revenue ; tax yield ; taxes and duties  FR: taxation [ f ]
ประมวลรัษฎากร[pramūan ratsadākøn] (n, exp) EN: Revenue Code ; Code of Revenue
รายได้[rāidāi] (n) EN: income ; revenue ; receipts ; turnover ; earnings ; proceeds  FR: revenu [ m ] ; produit [ m ] ; chiffre d'affaires [ m ] ; gain [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REVENUE R EH1 V AH0 N UW2
REVENUE R EH1 V AH0 N Y UW2
REVENUER R EH1 V AH0 N UW2 ER0
REVENUER R EH1 V AH0 N Y UW2 ER0
REVENUES R EH1 V AH0 N UW2 Z
REVENUES R EH1 V AH0 N Y UW2 Z
REVENUERS R EH1 V AH0 N UW2 ER0 Z
REVENUERS R EH1 V AH0 N Y UW2 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revenue (n) rˈɛvənjuː (r e1 v @ n y uu)
revenues (n) rˈɛvənjuːz (r e1 v @ n y uu z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
岁入[suì rù, ㄙㄨㄟˋ ㄖㄨˋ, / ] revenue; annual income #98,148 [Add to Longdo]
营业收入[yíng yè shōu rù, ㄧㄥˊ ㄧㄝˋ ㄕㄡ ㄖㄨˋ, / ] revenue [Add to Longdo]
预期收入票据[yù qī shōu rù piào jù, ㄩˋ ㄑㄧ ㄕㄡ ㄖㄨˋ ㄆㄧㄠˋ ㄐㄩˋ, / ] revenue anticipation note (RAN, financing) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einkommen { n }; Revenue { f } | Einkommen { pl }revenue | revenues [Add to Longdo]
Steuerbeamte { m }revenue officer [Add to Longdo]
Steuerbehörde { f }revenue authorities [Add to Longdo]
Steuermarke { f }revenue stamp [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
収入[しゅうにゅう, shuunyuu] (n) income; receipts; revenue; (P) #2,156 [Add to Longdo]
収益[しゅうえき, shuueki] (n) earnings; proceeds; returns; revenue; (P) #8,417 [Add to Longdo]
国税庁[こくぜいちょう, kokuzeichou] (n) National Tax Agency (Japan); Internal Revenue Service (USA); IRS; (P) #16,256 [Add to Longdo]
印紙[いんし, inshi] (n) (revenue) stamp; (P) #18,987 [Add to Longdo]
レベニュー[rebenyu-] (n) revenue [Add to Longdo]
レベニューニュートラル[rebenyu-nyu-toraru] (n) revenue-neutral [Add to Longdo]
興行収入[こうぎょうしゅうにゅう, kougyoushuunyuu] (n) box-office takings; box-office revenue [Add to Longdo]
興収[こうしゅう, koushuu] (n) (abbr) (See 興行収入) box-office takings; box-office revenue [Add to Longdo]
金づる;金蔓[かねづる, kaneduru] (n) source of revenue; financial supporter [Add to Longdo]
経常収益[けいじょうしゅうえき, keijoushuueki] (n) ordinary revenue; recurring income; income before tax [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top