ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gross profit

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gross profit-, *gross profit*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gross profitรายได้ทั้งหมดลบด้วยทุนการผลิต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gross profitกำไรขั้นต้น [การบัญชี]
Gross profit methodวิธีสินค้าตามอัตรากำไรขั้นต้น [การบัญชี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำไรขั้นต้น[n. exp.] (kamrai khanton) EN: gross profit   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bruttoverdienst {m} | Bruttoverdienste {pl}gross profit | gross profits [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
荒利益;粗利益[あらりえき, ararieki] (n) gross profit [Add to Longdo]
粗利[あらり, arari] (n) gross profit [Add to Longdo]
粗率[あらりつ, araritsu] (n) gross profit margin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gross profit
   n 1: (finance) the net sales minus the cost of goods and
      services sold [syn: {gross profit}, {gross profit margin},
      {margin}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top