ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

engrossing

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engrossing-, *engrossing*, engross
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engrossing(adj) ซึ่งทำให้ใจจดจ่อ, Syn. absorbing, captivating, fascinating

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engrossingadj. หมกมุ่น, ซึ่งดึงดูดความสนใจ, น่าทึ่ง, ซึ่งทำให้เพลิดเพลินมาก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A dateless bargain to engrossing death.การไม่มีคู่อาจนำไปสู่ความตาย Hot Fuzz (2007)
"seal with a righteous kiss a dateless bargain to engrossing death!""ผนึกด้วยจุมพิตอันบริสุทธิ์ เพื่อผจญต่อมรณะอันนิรันดร์!" The Twilight Saga: New Moon (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีหลุกขลุกขลุ่ย(adv) engrossingly, See also: absorbingly, Syn. ขลุกขลุ่ย, Example: เขากำลังทำงานอีหลุกขลุกขลุ่ยอยู่ในครัว, Thai Definition: ง่วนอยู่

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
engrossing

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engrossing

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Engross \En*gross"\, v. t. [imp. & p. p. {Engrossed}; p. pr. &
   vb. n. {Engrossing}.] [F., fr. pref. en- (L. in) + gros
   gross, grosse, n., an engrossed document: cf. OF. engrossir,
   engroissier, to make thick, large, or gross. See {Gross}.]
   1. To make gross, thick, or large; to thicken; to increase in
    bulk or quantity. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Waves . . . engrossed with mud.    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Not sleeping, to engross his idle body. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To amass. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To engross up glorious deeds on my behalf. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To copy or write in a large hand (en gross, i. e., in
    large); to write a fair copy of in distinct and legible
    characters; as, to engross a deed or like instrument on
    parchment.
    [1913 Webster]
 
       Some period long past, when clerks engrossed their
       stiff and formal chirography on more substantial
       materials.              --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
       Laws that may be engrossed on a finger nail. --De
                          Quincey.
    [1913 Webster]
 
   4. To seize in the gross; to take the whole of; to occupy the
    attention completely; to absorb; as, the subject engrossed
    all his thoughts.
    [1913 Webster]
 
   5. To purchase either the whole or large quantities of, for
    the purpose of enhancing the price and making a profit;
    hence, to take or assume in undue quantity, proportion, or
    degree; as, to engross commodities in market; to engross
    power.
    [1913 Webster]
 
   {Engrossed bill} (Legislation), one which has been plainly
    engrossed on parchment, with all its amendments,
    preparatory to final action on its passage.
 
   {Engrossing hand} (Penmanship), a fair, round style of
    writing suitable for engrossing legal documents,
    legislative bills, etc.
 
   Syn: To absorb; swallow up; imbibe; consume; exhaust; occupy;
     forestall; monopolize. See {Absorb}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 engrossing \engrossing\ adj.
   capable of holding the attention completely; very
   interesting.
 
   Syn: absorbing, fascinating, gripping, riveting.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 engrossing
   adj 1: capable of arousing and holding the attention; "a
       fascinating story" [syn: {absorbing}, {engrossing},
       {fascinating}, {gripping}, {riveting}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top