Search result for

alum

(110 entries)
(0.2187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alum-, *alum*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alum[N] สารส้ม
alumna[N] ศิษย์เก่าหญิง
alumina[N] ออกไซด์ของอะลูมิเนียม
alumnus[N] ศิษย์เก่าชาย, See also: ศิษย์เก่าที่เป็นชาย
aluminum[N] อะลูมินัม, See also: อลูมิเนียม, Syn. aluminium
aluminium[N] อลูมิเนียม, See also: อะลูมินัม, Syn. aluminum

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alum(แอล' เลิม) n. สารส้ม (common alum)
alum.abbr. aluminum
alumin-(คำเสริมหน้า) alumino-
alumina(อะลู' มินะ) n. อ๊อกไซด์ของอลูมินัมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น corundum., Syn. aluminum oxide
aluminate(อะลู' มิเนท) Chem., n. เกลือของ aluminum hydroxide, แร่อ๊อคไซด์ที่มีโลหะผสมกับ alumina
aluminiferous(อะลูนินิฟ' เฟอรัส) adj. ซึ่งประกอบหรือให้อะลูมินัม (yielding aluminum)
aluminise(อะลู' มะไนซ) ใส่หรือผสมด้วยอะลูมินัม (treat with aluminum)
aluminium(อะลิว' มิเนียม) n. ธาตุอะลูมิเนียม
alumino-(คำเสริมหน้า) เกี่ยวกับอะลูมิเนียม
aluminosilicate(อะลูมิดนซิล' ลิเคท) n. aluminum silicate ที่มี alkali-metal, alaline-earth, metal ions เช่น feldspar, zeolite

English-Thai: Nontri Dictionary
alum(n) สารส้ม
aluminium(n) อลูมิเนียม
aluminous(adj) ประกอบด้วยอลูมิเนียม
alumni(n) ศิษย์เก่า,นิสิตเก่า,นักเรียนเก่า
calumniate(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย
calumnious(adj) ใส่ร้าย,สบประมาท,หมิ่นประมาท
calumny(n) การใส่ร้าย,การสบประมาท,การหมิ่นประมาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alum๑. สารส้ม๒. อะลัม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alum shaleหินดินดานเนื้อสารส้ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aluminium paintสีอะลูมิเนียม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aluminothermic weldingการเชื่อมอะลูมิโนเทอร์มิก [มีความหมายเหมือนกับ thermit welding] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alumสารส้ม [TU Subject Heading]
Alumสารส้ม, อลัม [การแพทย์]
Alum Milkอะลั่มมิ้ลค์, อะลั่มมิลค์ [การแพทย์]
Aluminaอลูมินา, อะลูมินา [การแพทย์]
Alumina Columnอลูมินาคอลัมน์ [การแพทย์]
Alumina Hydratesอะลูมินาไฮเดรท [การแพทย์]
Alumina Lakeอลุมินาเลค [การแพทย์]
Alumina Suspensionsยาน้ำอาลูมินา-แม็กนีเซีย [การแพทย์]
Alumina Tabletsยาเม็ดอาลูมินา [การแพทย์]
Aluminium อะลูมิเนียม
อะลูมิเนียมเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวพันกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของอะลูมิเนียมที่จะก่อให้ เกิดโรค Alzheimer?s disease ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้แก่ก่อนวัย กล่าวคือจะสูญเสียความจำและเกิดความสับสนอันเนื่องจากเซลสมองที่เกี่ยวข้อง กับความจำและการเรียนรู้ถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mix aluminum powder with iron oxide.ผสมผงอลูมิเนียมกับเหล็กออกไซต์ Safe and Sound (2008)
It was shining like polished aluminum, or polished metal Yesมันเป็นเงามันแวบเหมือนกับอลูมิเนียมขัดเงา หรือโลหะขัดมัน ใช่ครับ The Fourth Kind (2009)
I sure did. Milady's armpits will be aluminum-Free.ซื้อสิ จักกะแร้เมียผมจะปราศจากสารอลูมีเนียมเลย Bargaining (2009)
That copy machine is for Cheerios use only. Paid for by alumni donations.เครื่องถ่ายฯนี้ ใช้เฉพาะชมรมเชียร์เท่านั้น จัดซื้อจากเงินของศิษย์เก่า Showmance (2009)
And tv dinners in aluminum trays.แล้วก็ิดินเนอร์หน้าทีวี ในถาดอลูมิเนียม Hungry Man (2009)
I'm surprised Burgess uses aluminum chocks.ผมแปลกใจที่เบอร์เกส ใช้อลูมิเนียมโช๊ค In Plane Sight (2009)
Is an alumnus of the university.เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย Enough About Eve (2009)
He's the alumnus who decides who gives the toast.เขาเป็นศิษย์เก่าที่ตัดสินใจเลือกคนที่จะมาดื่มอวยพรน่ะค่ะ Enough About Eve (2009)
He's this kind of important alumni liaison--คนประสานงานศิษย์เก่าคนสำคัญ Enough About Eve (2009)
That among your school's prestigious alumniหนึ่งในศิษย์เก่าผู้ทรงเกียรติ์ของเรา Advanced Criminal Law (2009)
Lots of Tisch faculty and alums will be there, plus my legit agent.จะมีพวกคณะศิลปศ่าสตร์และพวกศิษย์เก่ามาดู ตัวแทนผมก็มาด้วย The Last Days of Disco Stick (2009)
A musical featuring the songs of Tisch alumna Lady Gaga.ทำดนตรีร่วมกับเพลงของศิษย์เก่าของทริช เลดี้ กาก้า The Last Days of Disco Stick (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alumPowders of aluminium, magnesium, silicon, etc. explode.
alumA battery of aluminum pots and pans.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิษย์เก่า[N] alumni, See also: alumnus, Syn. นิสิตเก่า, Ant. ศิษย์ปัจจุบัน, นิสิตปัจจุบัน, Count unit: คน
สารส้ม[N] alum, Example: สารส้มทำให้น้ำใส เพราะทำให้สิ่งสกปรกตกตะกอน, Thai definition: เกลือเคมีชนิดหนึ่ง รู้จักกันเฉพาะชนิดที่ใช้ประโยชน์ทำให้น้ำใสสะอาด ลักษณะเป็นก้อนแข็งสีขาว มีรสเปรี้ยวฝาด
อลูมิเนียม[N] aluminium, See also: stainless steel, aluminum, Syn. อลูมินัม, Example: ภาชนะเครื่องครัวส่วนใหญ่จะทำมาจากอลูมิเนียม, Notes: (อังกฤษ)
ศิษย์เก่า[N] alumni, See also: alumnus (male), alumnae (female), Example: งานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอาจารย์ ข้าราชการตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน, Thai definition: ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว
อะลูมิเนียม[N] aluminium, See also: aluminum, Al, Example: โครงสร้างภายในฮาร์ดดิสค์จะเป็นแผ่นหลายแผ่น แต่ละแผ่นทำจากอะลูมิเนียม ที่ได้รับการขัดผิว และเคลือบด้วยออกไซค์, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 13 สัญลักษณ์ Al เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีขาวคล้ายเงิน หลอมละลายที่ 660 ํ ซ. ใช้ประโยชน์ได้มากมาย, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อลูมินัม[n.] (alūminam) EN: aluminium   FR: aluminium [m]
อะลูมิเนียม = อลูมิเนียม[n.] (alūminīem) EN: aluminium   FR: aluminium [m]
เอยูเอ[X] (Ē.Yū.Ē.) EN: A.U.A. (American University Alumni)   
ขิม[n. exp.] (khim) EN: chinese dulcimer ; zither   FR: tympanon chinois [m] ; cymbalum chinois [m]
กระดาษฟอยล์[n. exp.] (kradāt føi) EN: aluminium foil   FR: papier aluminium [m] ; papier alu [m]
ล้อแม็ก [n. exp.] (lø maēk) EN: aluminium alloy wheel   FR: jante en allge [f]
หลอด[n.] (løt) EN: straw ; drinking straw ; soda straw   FR: paille [f] ; chalumeau [m]
หลอดดูด[n.] (løt dūt) EN: straw ; drinking straw ; soda straw   FR: paille [f] ; chalumeau [m]
หลอดกระดาษ[n.] (løt kradāt) EN: straw ; soda straw   FR: paille [f] ; chalumeau [m]
หมิ่นประมาท[v.] (minpramāt) EN: libel ; calumniate ; slander   FR: dénigrer ; diffamer ; calomnier

CMU English Pronouncing Dictionary
ALUM    AE1 L AH0 M
ALUM    AH0 L AH1 M
ALUMS    AE1 L AH0 M Z
ALUMAX    AE1 L UW0 M AE0 K S
ALUMNI    AH0 L AH1 M N AY2
ALUMINA    AH0 L UW1 M AH0 N AH0
ALUMNUS    AH0 L AH1 M N AH0 S
ALUMINIO    AE2 L UW0 M IY1 N IY0 OW0
ALUMINUM    AH0 L UW1 M AH0 N AH0 M
ALUMINIUM    AE2 L Y UW1 M AH0 N AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alum    (n) (a1 l @ m)
alumna    (n) (@1 l uh1 m n @)
alumni    (n) (@1 l uh1 m n ai)
alumnae    (n) (@1 l uh1 m n ii)
alumnus    (n) (@1 l uh1 m n @ s)
aluminium    (n) (a2 l y u m i1 n i@ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aluminiumlegierung {f}aluminium alloy [Br.]; aluminum alloy [Am.] [Add to Longdo]
Aluminiumoxidscheibe {f} [electr.]aluminium oxyde wafer [Add to Longdo]
Aluminiumrohr {n}aluminium tube [Br.]; aluminum tube [Am.] [Add to Longdo]
Aluminiumverbundfolie {f}aluminium compound foil; aluminum compound foil [Am.] [Add to Longdo]
Aluminium {n} [chem.]aluminum; aluminium [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラム[, aramu] (n,adj-no) (1) alum; (2) Aram [Add to Longdo]
アランダム[, arandamu] (n) alundum (material made of fused aluminum usu. used as an abrasive) [Add to Longdo]
アルキルアルミニウム[, arukiruaruminiumu] (n) alkylaluminium [Add to Longdo]
アルマイト[, arumaito] (n) anodized aluminum (from Alumite (brand name)); anodised aluminium [Add to Longdo]
アルミ[, arumi] (n) (abbr) (See アルミニウム) aluminum (Al); aluminium; (P) [Add to Longdo]
アルミサッシ[, arumisasshi] (n) (abbr) aluminium sash (aluminum) (i.e. window frame) [Add to Longdo]
アルミナ[, arumina] (n) alumina [Add to Longdo]
アルミナセメント[, aruminasemento] (n) alumina cement [Add to Longdo]
アルミナ磁器[アルミナじき, arumina jiki] (n) alumina porcelain [Add to Longdo]
アルミニウム(P);アルミニューム[, aruminiumu (P); aruminyu-mu] (n,adj-no) aluminum (Al); aluminium; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
校友[xiào yǒu, ㄒㄧㄠˋ ㄧㄡˇ, ] alumnus; alumna; schoolmate [Add to Longdo]
氧化铝[yǎng huà lǚ, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] aluminum oxide [Add to Longdo]
氢氧化铝[qīng yǎng huà lǚ, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] aluminum hydroxide [Add to Longdo]
氯化铝[lǜ huà lǚ, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] aluminum chloride [Add to Longdo]
硅酸氟铝[guī suān fú lǚ, ㄍㄨㄟ ㄙㄨㄢ ㄈㄨˊ ㄌㄩˇ, / ] aluminum fluorosilicate [Add to Longdo]
硫酸铝[liú suān lǚ, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄌㄩˇ, / ] aluminum sulfate [Add to Longdo]
[fán, ㄈㄢˊ, / ] alum [Add to Longdo]
[lǚ, ㄌㄩˇ, / ] aluminum Al, metal, atomic number 13 [Add to Longdo]
铝箔[lǚ bó, ㄌㄩˇ ㄅㄛˊ, / ] aluminum foil [Add to Longdo]
铝箔纸[lǚ bó zhǐ, ㄌㄩˇ ㄅㄛˊ ㄓˇ, / ] aluminum foil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alum \Al"um\, n. [OE. alum, alom, OF. alum, F. alun, fr. L.
   alumen alum.] (Chem.)
   A double sulphate formed of aluminium and some other element
   (esp. an alkali metal) or of aluminium. It has twenty-four
   molecules of water of crystallization.
   [1913 Webster]
 
   Note: Common alum is the double sulphate of aluminium and
      potassium. It is white, transparent, very astringent,
      and crystallizes easily in octahedrons. The term is
      extended so as to include other double sulphates
      similar to alum in formula.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alum \Al"um\, v. t.
   To steep in, or otherwise impregnate with, a solution of
   alum; to treat with alum. --Ure.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alum
   n 1: a white crystalline double sulfate of aluminum: the
      ammonium double sulfate of aluminum [syn: {alum}, {ammonia
      alum}, {ammonium alum}]
   2: a white crystalline double sulfate of aluminum: the potassium
     double sulfate of aluminum [syn: {alum}, {potassium alum},
     {potash alum}]
   3: a person who has received a degree from a school (high school
     or college or university) [syn: {alumnus}, {alumna}, {alum},
     {graduate}, {grad}]
   4: a double sulphate of aluminum and potassium that is used as
     an astringent (among other things)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top