ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

铝箔

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -铝箔-, *铝箔*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铝箔[lǚ bó, ㄌㄩˇ ㄅㄛˊ, / ] aluminum foil, #44,834 [Add to Longdo]
铝箔[lǚ bó zhǐ, ㄌㄩˇ ㄅㄛˊ ㄓˇ, / ] aluminum foil [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We roasted potatoes in tin foil on the fire and cooked us some weenies.[CN] 我们用铝箔纸包马铃薯来烤 还烤了一些香肠 Dead Man Walking (1995)
They said little pieces of aluminum foil everywhere.[CN] 他们说会找到到处是铝箔 Havoc (2005)
I landed on a tin can.[CN] 我踩到铝箔 Fierce People (2005)
So that's why you knew about the foil.[CN] 因为是博士才会知道铝箔的事! Midsummer's Equation (2013)
Yeah, well, he also said he invented aluminum foil.[CN] 他还说是他发明了铝箔纸呢 While You Were Sleeping (1995)
Did you think that the cooks were trying to hit on you?[CN] 营养午餐居然有铝箔纸蒸烤料理啊 Dream Police (2015)
But the aluminum foil wasn't.[CN] 但是铝箔不行 Just Friends (2005)
I had that for lunch at school, and it was delicious.[CN] 你知道铝箔纸蒸烤料理有多棒吗? Dream Police (2015)
Aluminum foil blocks cell phone signals.[CN] 因为铝箔会隔绝电波 Midsummer's Equation (2013)
- Where's the aluminum foil?[CN] - 铝箔在哪儿? 5x2 (2004)
Let me get my foils.[CN] 我去拿铝箔 Whip It (2009)
Looks like both foil wrappers had tiny needle punctures in the outer paper.[CN] 看起来两张铝箔纸 外层都有细小的针刺穿孔 Carrier (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top