ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alumna

AH0 L AH1 M N AH0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alumna-, *alumna*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alumna[N] ศิษย์เก่าหญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alumna(อะลัม' นะ) n., (pl. -nae) นักเรียนเก่าสตรี, นักศึกษาเก่าสตรี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The alumnae, their offspring, the faculty. You name it.ศิษย์เก่า บรรดาลูกหลาน พวกอาจารย์ สารพัด Mona Lisa Smile (2003)
-...of the alumnae association.- ชมรมศิษย์เก่า Mona Lisa Smile (2003)
I spent the better part of Friday afternoon convincing the alumnae that your record was impeccable that you would no longer provide contraceptive devices and you'd make a public statement to that effect.ฉันเสียเวลาเกลี้ยกล่อมสมาคมศิษย์เก่า... ว่าเธอมีประวัติไร้ที่ติ... และจะไม่แจกห่วงคุมกำเนิดอีก Mona Lisa Smile (2003)
Dr. Staunton, will you tell the alumnae the figures you have?ดร.สตอนตัน ช่วยบอกตัวเลขที่คุณมีอยู่ซิ Mona Lisa Smile (2003)
A musical featuring the songs of Tisch alumna Lady Gaga.ทำดนตรีร่วมกับเพลงของศิษย์เก่าของทริช เลดี้ กาก้า The Last Days of Disco Stick (2009)
Yes, I'm an alumna of Burtonsville High.ใช่ ฉันเป็นศิษย์เก่าหญิงที่โรงเรียนมัธยมเบอร์ตันวิลล์ The Death of the Queen Bee (2010)
Alumna. Oh...ศิษย์เก่าหญิง โอ้... The Death of the Queen Bee (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศิษย์เก่าหญิง [n. exp.] (sitkao ying) EN: alumna (Am.) ; alumnae (Am.) [pl]   FR: ancienne élève [f] ; ancienne étudiante [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALUMNA    AH0 L AH1 M N AH0
ALUMNAE    AH0 L AH1 M N EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alumna    (n) ˈəlˈʌmnə (@1 l uh1 m n @)
alumnae    (n) ˈəlˈʌmniː (@1 l uh1 m n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ehemalige Studentin | ehemalige Studentinnenalumna | alumnae [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
既卒者[きそつしゃ, kisotsusha] (n) (See 卒者) graduate from an earlier year; alumnus; alumna; former graduate [Add to Longdo]
出身者[しゅっしんしゃ, shusshinsha] (n) (1) alumnus (alumnae); graduate; old boy (girl); (2) former member of an organization; (3) former inhabitant (country, region, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alumna \A*lum"na\, n. fem.; pl. {Alumn[ae]} . [L. See
   {Alumnus}.]
   A female pupil; especially, a graduate of a school or
   college.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alumna
   n 1: a person who has received a degree from a school (high
      school or college or university) [syn: {alumnus}, {alumna},
      {alum}, {graduate}, {grad}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top