ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aluminium

AH0 L UW1 M AH0 N AH0 M   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aluminium-, *aluminium*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aluminium[N] อลูมิเนียม, See also: อะลูมินัม, Syn. aluminum

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aluminium(อะลิว' มิเนียม) n. ธาตุอะลูมิเนียม

English-Thai: Nontri Dictionary
aluminium(n) อลูมิเนียม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aluminium paintสีอะลูมิเนียม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aluminium อะลูมิเนียม
อะลูมิเนียมเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวพันกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของอะลูมิเนียมที่จะก่อให้ เกิดโรค Alzheimer?s disease ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้แก่ก่อนวัย กล่าวคือจะสูญเสียความจำและเกิดความสับสนอันเนื่องจากเซลสมองที่เกี่ยวข้อง กับความจำและการเรียนรู้ถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Aluminiumอะลูมิเนียม [การแพทย์]
aluminiumอะลูมิเนียม, ธาตุในหมู่ III ของตารางธาตุ  มีเลขอะตอม 13 สัญลักษณ์ AI  เป็นโลหะเบา สีขาว จุดหลอมเหลว 660oC  เป็นตัวนำความร้อนและไฟฟ้าที่ดีใช้ทำอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aluminium Containersภาชนะอลูมิเนียม [การแพทย์]
Aluminium Foil กระดาษฟอยล์ (อลูมิเนียม) [สิ่งแวดล้อม]
Aluminium Foilอะลูมิเนียมฟอยด์ [การแพทย์]
Aluminium Pleatesแผ่นอะลูมิเนียมจีบ [การแพทย์]
Aluminium Saltsเกลืออลูมิเนียม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Particularly enjoyed the one about the aluminium crutch.-เขาชอบเรื่องเกี่ยวกับ "The aluminium crutch" (ไม่พยุงอลูมิเนียม) มาก / A Scandal in Belgravia (2012)
The Americans are very bad at some things, they can't say aluminium, and they can't win a war without our help, but they are very good at making dreary sports very exciting to watch.พวกอเมริกันบางอย่างก็ไม่ได้เรื่อง พวกนั้นพูดว่าอะลูมิเนียมไม่ได้ และไม่ชนะสงครามถ้าพวกเราไม่ช่วย แต่พวกนั้นทำการแข่ง ที่แสนน่ารักได้ดี Episode #18.2 (2012)
It's got a bonded aluminium chassis and the aluminium body is super formed, it's very hi tech.มันใช้แชสซีอลูมิเนียม ตัวถังอลูมิเนียม - มันไฮเทคมาก มีอะไร Episode #18.3 (2012)
"in die-cast aluminium figurines." So, I got a job at the pharmacy in Boots.ในการหล่ออลูมิเนียมแกะสลัก. ดังนั้นฉันได้งานที่ร้านขายยาในบู๊ทส์. One Chance (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aluminiumPowders of aluminium, magnesium, silicon, etc. explode.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อลูมิเนียม[N] aluminium, See also: stainless steel, aluminum, Syn. อลูมินัม, Example: ภาชนะเครื่องครัวส่วนใหญ่จะทำมาจากอลูมิเนียม, Notes: (อังกฤษ)
อะลูมิเนียม[N] aluminium, See also: aluminum, Al, Example: โครงสร้างภายในฮาร์ดดิสค์จะเป็นแผ่นหลายแผ่น แต่ละแผ่นทำจากอะลูมิเนียม ที่ได้รับการขัดผิว และเคลือบด้วยออกไซค์, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 13 สัญลักษณ์ Al เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีขาวคล้ายเงิน หลอมละลายที่ 660 ํ ซ. ใช้ประโยชน์ได้มากมาย, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อลูมินัม[n.] (alūminam) EN: aluminium   FR: aluminium [m]
อะลูมิเนียม = อลูมิเนียม[n.] (alūminīem) EN: aluminium   FR: aluminium [m]
กระดาษฟอยล์[n. exp.] (kradāt føi) EN: aluminium foil   FR: papier aluminium [m] ; papier alu [m]
ล้อแม็ก [n. exp.] (lø maēk) EN: aluminium alloy wheel   FR: jante en allge [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALUMINIUM    AH0 L UW1 M AH0 N AH0 M
ALUMINIUM    AE2 L Y UW1 M AH0 N AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aluminium    (n) ˌæljumˈɪnɪəʴm (a2 l y u m i1 n i@ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alu-Nutenprofilgestell {n}aluminium profile frame; aluminum profile frame [Add to Longdo]
Alufolie {f}; Aluminiumfolie {f}aluminium foil; aluminum foil [Am.] [Add to Longdo]
Aluminiumlegierung {f}aluminium alloy [Br.]; aluminum alloy [Am.] [Add to Longdo]
Aluminiumoxidscheibe {f} [electr.]aluminium oxyde wafer [Add to Longdo]
Aluminiumrohr {n}aluminium tube [Br.]; aluminum tube [Am.] [Add to Longdo]
Aluminiumverbundfolie {f}aluminium compound foil; aluminum compound foil [Am.] [Add to Longdo]
Aluminium {n} [chem.]aluminum; aluminium [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルキルアルミニウム[, arukiruaruminiumu] (n) alkylaluminium [Add to Longdo]
アルマイト[, arumaito] (n) anodized aluminum (from Alumite (brand name)); anodised aluminium [Add to Longdo]
アルミ[, arumi] (n) (abbr) (See アルミニウム) aluminum (Al); aluminium; (P) [Add to Longdo]
アルミサッシ[, arumisasshi] (n) (abbr) aluminium sash (aluminum) (i.e. window frame) [Add to Longdo]
アルミニウム(P);アルミニューム[, aruminiumu (P); aruminyu-mu] (n,adj-no) aluminum (Al); aluminium; (P) [Add to Longdo]
アルミホイル;アルホイル(ik)[, arumihoiru ; aruhoiru (ik)] (n) (abbr) aluminum foil; aluminium foil; tin foil [Add to Longdo]
アルミ缶[アルミかん, arumi kan] (n) aluminium can; aluminum can [Add to Longdo]
シルミン[, shirumin] (n) aluminium and sicilicum alloy (ger [Add to Longdo]
ホイル[, hoiru] (n) foil (esp. aluminium foil) [Add to Longdo]
ボトル缶[ボトルかん, botoru kan] (n) aluminium can shaped like a bottle (aluminum); metal bottle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aluminum \A*lu"mi*num\ ([.a]*l[=u]*m[i^]*n[u^]m), n.
   The metallic element forming the base of alumina. This metal
   is white, but with a bluish tinge, and is remarkable for its
   resistance to oxidation, and for its lightness, having a
   specific gravity of about 2.6. Atomic weight 27.08. Symbol
   Al. Also called {aluminium}.
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aluminium \Al`u*min"i*um\ ([a^]l`[-u]*m[i^]n"[i^]*[u^]m), n. [L.
   alumen. See {Alum}.] (Chem.)
   same as {aluminum}, chiefly British in usage.
   [1913 Webster]
 
   {Aluminium bronze} or {gold}, a pale gold-colored alloy of
    aluminium and copper, used for journal bearings, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aluminium
   n 1: a silvery ductile metallic element found primarily in
      bauxite [syn: {aluminum}, {aluminium}, {Al}, {atomic number
      13}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 aluminium /alyminjɔm/ 
  aluminium

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Aluminium /aluːmiːniːum/ 
  aluminium; [Am.] aluminum

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 aluminium /alyminijɵm/
  aluminium; aluminum

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 aluminium
  aluminium; aluminum

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top