ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calumny

K AE1 L AH0 M N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calumny-, *calumny*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calumny(n) การใส่ร้าย, Syn. defamation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calumny(แคล'ลัมนี) n. การกล่าวร้าย, การป้ายสี, การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. defamation

English-Thai: Nontri Dictionary
calumny(n) การใส่ร้าย, การสบประมาท, การหมิ่นประมาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calumny; calumniaการใส่ความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CALUMNY K AE1 L AH0 M N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calumny (n) kˈæləmniː (k a1 l @ m n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verleumdung { f }; falsche Anschuldigung { f } | Verleumdungen { pl }calumny | calumnies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
誹毀;非毀[ひき, hiki] (n, vs) (See 中傷) defamation; libel; calumny; slander [Add to Longdo]
誹謗中傷[ひぼうちゅうしょう, hibouchuushou] (n, vs) slander; calumny [Add to Longdo]
誣言[ふげん, fugen] (n) calumny; slander; false charge [Add to Longdo]
誣告[ぶこく, bukoku] (n, vs) false accusation; slander; calumny [Add to Longdo]
謗り;譏り;誹り[そしり, soshiri] (n) (uk) slander; libel; disparagement; calumny; vilification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calumny \Cal"um*ny\, n.; pl. {Calumnies}. [L. calumnia, fr.
   calvi to devise tricks, deceive; cf. F. calomnie. Cf.
   {Challenge}, n.]
   False accusation of a crime or offense, maliciously made or
   reported, to the injury of another; malicious
   misrepresentation; slander; detraction. "Infamous calumnies."
   --Motley.
   [1913 Webster]
 
      Be thou as chaste as ice, as pure as snow, thou shalt
      not escape calumny.           --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calumny
   n 1: a false accusation of an offense or a malicious
      misrepresentation of someone's words or actions [syn:
      {defamation}, {calumny}, {calumniation}, {obloquy},
      {traducement}, {hatchet job}]
   2: an abusive attack on a person's character or good name [syn:
     {aspersion}, {calumny}, {slander}, {defamation},
     {denigration}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top