หรือคุณหมายถึง alumnä?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alumnae

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alumnae-, *alumnae*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The alumnae, their offspring, the faculty. You name it.ศิษย์เก่า บรรดาลูกหลาน พวกอาจารย์ สารพัด Mona Lisa Smile (2003)
-...of the alumnae association.- ชมรมศิษย์เก่า Mona Lisa Smile (2003)
I spent the better part of Friday afternoon convincing the alumnae that your record was impeccable that you would no longer provide contraceptive devices and you'd make a public statement to that effect.ฉันเสียเวลาเกลี้ยกล่อมสมาคมศิษย์เก่า... ว่าเธอมีประวัติไร้ที่ติ... และจะไม่แจกห่วงคุมกำเนิดอีก Mona Lisa Smile (2003)
Dr. Staunton, will you tell the alumnae the figures you have?ดร.สตอนตัน ช่วยบอกตัวเลขที่คุณมีอยู่ซิ Mona Lisa Smile (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศิษย์เก่าหญิง [n. exp.] (sitkao ying) EN: alumna (Am.) ; alumnae (Am.) [pl]   FR: ancienne élève [f] ; ancienne étudiante [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alumnae    (n) ˈəlˈʌmniː (@1 l uh1 m n ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
出身者[しゅっしんしゃ, shusshinsha] (n) (1) alumnus (alumnae); graduate; old boy (girl); (2) former member of an organization; (3) former inhabitant (country, region, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Alumna \A*lum"na\, n. fem.; pl. {Alumn[ae]} . [L. See
     {Alumnus}.]
     A female pupil; especially, a graduate of a school or
     college.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top