ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -矾-, *矾*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[矾, fán, ㄈㄢˊ] alum
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  凡 (fán ㄈㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mineral,  Rank: 4,601

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fán, ㄈㄢˊ, / ] alum, #42,945 [Add to Longdo]
绿[lǜ fán, ㄌㄩˋ ㄈㄢˊ, 绿 / ] green vitriol (ferrous sulfate FeSO4:7H2O), #222,073 [Add to Longdo]
[zào fán, ㄗㄠˋ ㄈㄢˊ, / ] green vitriol (ferrous sulfate FeSO4:7H2O) [Add to Longdo]
[lǚ fán tǔ, ㄌㄩˇ ㄈㄢˊ ㄊㄨˇ, / ] bauxite; aluminum ore [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Done![CN] 按完了! Done! 洛衫指挥塔我们已经看见47次航班了。 Turbulence (1997)
- Live from the Los Angeles basin...[CN] 从洛杉来的实况转播 Man on the Moon (1999)
I went to UCLA because they have the best organic chemistry program in the country.[CN] 我去加州大学洛杉分校 是因为那里有最好的有机化学课程 在国内是顶尖的 The Guilt Trip (2012)
Copper and iron, blue vitriol and yellow sulfur.[CN] 铜和铁 蓝和硫磺 The Virgin Spring (1960)
- How's Los Angeles?[CN] 洛杉怎样? King of New York (1990)
It's basically egg whites, creme fraîche, powdered sugar, vanilla and a touch of alum.[CN] 它的主要成分是蛋白,奶酪, 糖粉,香草和一点明 Mrs. Doubtfire (1993)
The latest Los Angeles weather is overcast skies with rain showers.[CN] 根据最新的气像报告说 洛衫正在下大雨. Latest Los Angeles weather is overcast skies with showers. Turbulence (1997)
Did she manage to stay out of trouble in LA?[CN] 她在浴杉没管什么闲事吧 Did she manage to stay out oftrouble in LA? When She Was Bad (1997)
Oh, that's for sure. That's a jigger. Help you keep it under the wind.[CN] 这是个小的,能帮你在风中定位 The Legend of Bagger Vance (2000)
The Bauxite Mine or the Toothpick Factory?[CN] 土矿还是牙签厂? Transsiberian (2008)
Tomorrow they'll think Román took his revenge on you and we were all sacrificed.[CN] 明驯蹑猥譬曼 而我们都是牺牲品 Fermat's Room (2007)
It's bauxite powder.[CN] 这是土粉。 Manon of the Spring (1986)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top