ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alumina

AH0 L UW1 M AH0 N AH0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alumina-, *alumina*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alumina[N] ออกไซด์ของอะลูมิเนียม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alumina(อะลู' มินะ) n. อ๊อกไซด์ของอลูมินัมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น corundum., Syn. aluminum oxide
aluminate(อะลู' มิเนท) Chem., n. เกลือของ aluminum hydroxide, แร่อ๊อคไซด์ที่มีโลหะผสมกับ alumina

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aluminaอลูมินา, อะลูมินา [การแพทย์]
Alumina Columnอลูมินาคอลัมน์ [การแพทย์]
Alumina Hydratesอะลูมินาไฮเดรท [การแพทย์]
Alumina Lakeอลุมินาเลค [การแพทย์]
Alumina Suspensionsยาน้ำอาลูมินา-แม็กนีเซีย [การแพทย์]
Alumina Tabletsยาเม็ดอาลูมินา [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALUMINA    AH0 L UW1 M AH0 N AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルミナ[, arumina] (n) alumina [Add to Longdo]
アルミナセメント[, aruminasemento] (n) alumina cement [Add to Longdo]
アルミナ磁器[アルミナじき, arumina jiki] (n) alumina porcelain [Add to Longdo]
活性アルミナ[かっせいアルミナ, kassei arumina] (n) activated alumina [Add to Longdo]
酸化アルミニウム[さんかアルミニウム, sanka aruminiumu] (n) (See アルミナ) aluminum oxide (Al2O3); aluminium oxide; alumina [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alumina \A*lu"mi*na\, n. [L. alumen, aluminis. See {Alum}.]
   (Chem.)
   One of the earths, consisting of two parts of aluminium and
   three of oxygen, {Al2O3}.
   [1913 Webster]
 
   Note: It is the oxide of the metal aluminium, the base of
      aluminous salts, a constituent of a large part of the
      earthy siliceous minerals, as the feldspars, micas,
      scapolites, etc., and the characterizing ingredient of
      common clay, in which it exists as an impure silicate
      with water, resulting from the decomposition of other
      aluminous minerals. In its natural state, it is the
      mineral corundum.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alumina
   n 1: any of various forms of aluminum oxide occurring naturally
      as corundum [syn: {alumina}, {aluminum oxide}, {aluminium
      oxide}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 alumina
  alum earth; alumina

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top