ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -礬-, *礬*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[礬, fán, ㄈㄢˊ] alum
Radical: Decomposition: 樊 (fán ㄈㄢˊ)  石 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mineral

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fán, ㄈㄢˊ, / ] alum, #42,945 [Add to Longdo]
绿矾[lǜ fán, ㄌㄩˋ ㄈㄢˊ, 绿 / ] green vitriol (ferrous sulfate FeSO4:7H2O), #222,073 [Add to Longdo]
皂矾[zào fán, ㄗㄠˋ ㄈㄢˊ, / ] green vitriol (ferrous sulfate FeSO4:7H2O) [Add to Longdo]
铝矾土[lǚ fán tǔ, ㄌㄩˇ ㄈㄢˊ ㄊㄨˇ, / ] bauxite; aluminum ore [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
水;陶砂;[どうさ, dousa] (n) size (solution for stiffening textiles, etc.) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- lt is. Green, the color of vitriol.[CN] - 在接待室,綠色的,有點像綠的顏色 Heart of a Dog (1988)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top