Search result for

aluminum

(49 entries)
(0.0259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aluminum-, *aluminum*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aluminum[N] อะลูมินัม, See also: อลูมิเนียม, Syn. aluminium

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aluminum(อะลู' มินัม) n. อลูมิเนียม (สัญลักษณ์ : Al) -adj. เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยอะลูมิเนียม. -aluminic adj., Syn. aluminium

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aluminumอะลูมิเนียม [TU Subject Heading]
Aluminumอะลูมิเนียม, อะลูมินัม [การแพทย์]
Aluminum alloysอะลูมิเนียมผสม [TU Subject Heading]
Aluminum Benzoateอลูมินัมเบนโซเอท [การแพทย์]
Aluminum Chlorideอลูมินัมคลอไรด์ [การแพทย์]
Aluminum Chloride, Anhydrousอลูมินัมคลอไรด์ที่ปราศจากน้ำ [การแพทย์]
Aluminum contentปริมาณอะลูมิเนียม [TU Subject Heading]
Aluminum formingการขึ้นรูปอะลูมิเนียม [TU Subject Heading]
Aluminum hydroxideอะลูมินัมไฮดรอกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aluminum Hydroxideอะลูมินัม ฮัยดร็อกไซด์, อลูมินัมไฮดรอกไซด์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mix aluminum powder with iron oxide.ผสมผงอลูมิเนียมกับเหล็กออกไซต์ Safe and Sound (2008)
It was shining like polished aluminum, or polished metal Yesมันเป็นเงามันแวบเหมือนกับอลูมิเนียมขัดเงา หรือโลหะขัดมัน ใช่ครับ The Fourth Kind (2009)
I sure did. Milady's armpits will be aluminum-Free.ซื้อสิ จักกะแร้เมียผมจะปราศจากสารอลูมีเนียมเลย Bargaining (2009)
And tv dinners in aluminum trays.แล้วก็ิดินเนอร์หน้าทีวี ในถาดอลูมิเนียม Hungry Man (2009)
I'm surprised Burgess uses aluminum chocks.ผมแปลกใจที่เบอร์เกส ใช้อลูมิเนียมโช๊ค In Plane Sight (2009)
There's antimony, arsenic Aluminum, seleniumThere's antimony Arsenic, aluminum, selenium The Pants Alternative (2010)
Well, after much effort and expertise, I found calcium sulfate and flecks of grade 3003-H14 aluminum.เอ่อ หลังจากที่ใช้ความพยายามมาก และความเชี่ยวชาญ ผมพบ แคลเซียมซัลเฟสและอลูมิเนียมระดับ 3003-H14 The Death of the Queen Bee (2010)
I was spying the aluminum rims on the police car we passed a few miles back. -ฉันเห็นล้ออลูมิเนียมของรถตร. ที่เราเพิ่งขับผ่านมาไม่กี่ไมล์ Captioning sponsored by cbs, warner bros. The Love Car Displacement (2011)
You think that pool table put aluminum siding on itself? Ow. Uh, yeah, see, that's not what I'm talking about.คุณคิดว่าโต๊ะพูลนั่นต่อแผ่นอะลูมิเนียม ด้านข้างได้ด้วยตัวมันเองรึไง? ก็ใช่ แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมกำลังพูดถึง ผมจะถือว่าพลาดประเด็นนั้นไปละกัน Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
This is the aluminum ion experimental clock at the National Institute of Standards and Technology in Boulder, Colorado,นี้เป็นอลูมิเนียมไอออนทดลอง นาฬิกา ที่สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยี ในโบลเดอร์โคโลราโด Does Time Really Exist? (2011)
You know, I'll never get used to aluminum.ฉันจะไม่มีวันคุ้นเคยกับอลูมิเนียม Heart of Darkness (2012)
Can is made of aluminum.กระป๋องทำจากอลูมิเนียม Root Cause (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aluminumA battery of aluminum pots and pans.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อะลูมิเนียม[N] aluminium, See also: aluminum, Al, Example: โครงสร้างภายในฮาร์ดดิสค์จะเป็นแผ่นหลายแผ่น แต่ละแผ่นทำจากอะลูมิเนียม ที่ได้รับการขัดผิว และเคลือบด้วยออกไซค์, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 13 สัญลักษณ์ Al เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีขาวคล้ายเงิน หลอมละลายที่ 660 ํ ซ. ใช้ประโยชน์ได้มากมาย, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกระทา [n. exp.] (nok krathā) EN: Aluminum plant ; Watermelon pilea   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALUMINUM    AH0 L UW1 M AH0 N AH0 M
ALUMINUM'S    AH0 L UW1 M AH0 N AH0 M Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
アランダム[, arandamu] (n) alundum (material made of fused aluminum usu. used as an abrasive) [Add to Longdo]
アルマイト[, arumaito] (n) anodized aluminum (from Alumite (brand name)); anodised aluminium [Add to Longdo]
アルミ[, arumi] (n) (abbr) (See アルミニウム) aluminum (Al); aluminium; (P) [Add to Longdo]
アルミサッシ[, arumisasshi] (n) (abbr) aluminium sash (aluminum) (i.e. window frame) [Add to Longdo]
アルミニウム(P);アルミニューム[, aruminiumu (P); aruminyu-mu] (n,adj-no) aluminum (Al); aluminium; (P) [Add to Longdo]
アルミニウム合金[アルミニウムごうきん, aruminiumu goukin] (n) aluminum alloy [Add to Longdo]
アルミホイル;アルホイル(ik)[, arumihoiru ; aruhoiru (ik)] (n) (abbr) aluminum foil; aluminium foil; tin foil [Add to Longdo]
アルミ缶[アルミかん, arumi kan] (n) aluminium can; aluminum can [Add to Longdo]
アルミ箔[アルミはく, arumi haku] (n) aluminum foil [Add to Longdo]
ガスマット[, gasumatto] (n) aluminum-foil burner liner (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
氧化铝[yǎng huà lǚ, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] aluminum oxide [Add to Longdo]
氢氧化铝[qīng yǎng huà lǚ, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] aluminum hydroxide [Add to Longdo]
氯化铝[lǜ huà lǚ, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] aluminum chloride [Add to Longdo]
硅酸氟铝[guī suān fú lǚ, ㄍㄨㄟ ㄙㄨㄢ ㄈㄨˊ ㄌㄩˇ, / ] aluminum fluorosilicate [Add to Longdo]
硫酸铝[liú suān lǚ, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄌㄩˇ, / ] aluminum sulfate [Add to Longdo]
[lǚ, ㄌㄩˇ, / ] aluminum Al, metal, atomic number 13 [Add to Longdo]
铝箔[lǚ bó, ㄌㄩˇ ㄅㄛˊ, / ] aluminum foil [Add to Longdo]
铝箔纸[lǚ bó zhǐ, ㄌㄩˇ ㄅㄛˊ ㄓˇ, / ] aluminum foil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aluminum \A*lu"mi*num\ ([.a]*l[=u]*m[i^]*n[u^]m), n.
   The metallic element forming the base of alumina. This metal
   is white, but with a bluish tinge, and is remarkable for its
   resistance to oxidation, and for its lightness, having a
   specific gravity of about 2.6. Atomic weight 27.08. Symbol
   Al. Also called {aluminium}.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aluminum
   n 1: a silvery ductile metallic element found primarily in
      bauxite [syn: {aluminum}, {aluminium}, {Al}, {atomic number
      13}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top