ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-understanding-

AH2 N D ER0 S T AE1 N D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: understanding, *understanding*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
understanding(n) ความสามารถในการเข้าใจ, See also: ความเข้าใจ, Syn. meaning, purport, significance
understanding(n) ข้อตกลงร่วมกัน, See also: สัญญา, Syn. intendment, acceptance
understanding(adj) ซึ่งเข้าอกเข้าใจ, See also: ซึ่งเห็นอกเห็นใจ, ซึ่งเข้าใจแท้จริง, Syn. perceptive, Ant. unperceptive

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is obvious to anyone with a spark of humanity in them that he should be treated with sympathy and understanding and sent home.เป็นที่ชัดเจนให้กับทุกคนที่มี ประกายไฟ ของความเป็นมนุษย์ในตัวเขาว่า เขาควรจะเป็น รับการรักษาด้วยความเห็นอก เห็นใจและความเข้าใจ How I Won the War (1967)
Begging the understanding of my friends I am asking Panditji to stand down.เพื่อความเข้าใจกันของเพื่อนๆ ผมจะขอให้พันดิตจีถอนตัว Gandhi (1982)
I want to be grown-up and understanding about all this.ฉันอยากจะโตขึ้นและความ เข้าใจ เกี่ยวกับทั้งหมดนี้ ฉันทำจริงๆ. 2010: The Year We Make Contact (1984)
I will try to teach John some rudimentary manners... and a greater understanding of the language.ฉันจะพยายามที่จะสอนให้ จอห์นมารยาทพื้นฐานบางอย่าง ... และความเข้าใจมากขึ้นของภาษา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I think that to truly function in today's society a doctor has to have an understanding of the human being as a whole.ผมว่าหมอสมัยนี้... ...ต้องเข้าใจร่างกายมนุษย์ แบบรวมๆ คุณเห็นด้วยมั้ย Punchline (1988)
They won't be as understanding as we are.พวกเขาคงไม่มีความเข้าใจเหมือนกับพวกเราหรอก The Joy Luck Club (1993)
Understanding disgusts me.เข้าใจเหรอ? Wild Reeds (1994)
My father, understanding that manhood was nearly upon me, began to teach me how to use my sword.พ่อผมเข้าใจว่าผมกำลังแตกเนื้อหนุ่ม ท่านเริ่มสอนวิธีใช้ดาบ Don Juan DeMarco (1994)
But in light of Dr. Arroway's long experience in these matters for the time being, she will direct operations at the VLA understanding that future discoveries will be kept in strict confidence until such time as the President can decide the most suitable course of action.แต่ในแง่ของดร. เอโรเว ของ ประสบการณ์อันยาวนาน ในเรื่องเหล่านี้ Contact (1997)
I went up the high trail that same night and I asked Granma and Granpa, reckon I could get closer to the understanding as well, so I could catch up to you?ผมขึ้นไปที่ทางบานเขาในคืนเดียวกัน และถามปู่กับย่า คิดว่าผมสามารถเข้าใกล้ ความเข้าใจนั้นได้เหมือนกัน ดังนั้น ผมจะตามไปทันใช่ไหมครับ The Education of Little Tree (1997)
Understanding of the older generation and I have a dateUnderstanding of the older generation and I have a date Sex Is Zero (2002)
I try to tell them that numbers are a door to understanding a mystery that's bigger than us.ตัวเลขต่างๆเป็นประตูให้เราเรียนรู้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเรา 21 Grams (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
understandingAs cultural exchange continued between the two countries their mutual understanding became even deeper.
understandingA smile may convey understanding, joy, or an appreciation of humor.
understandingAt first, I had difficulty understanding people when they spoke too fast.
understandingFriendship consists of mutual understanding.
understandingGloria, don't let him feed you that line about his wife not understanding him.
understandingHe and I have a near-telepathic understanding of each other. No sooner does one of us say something than the other is already responding.
understandingHe has a good understanding of the problems.
understandingHe is a man of mean understanding.
understandingHe is a man of understanding.
understandingHe is slow of understanding.
understandingHer skill as a teacher is based on her understanding of young people.
understandingHis idea is beyond the reach of my understanding.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเข้าใจ(n) understanding, See also: comprehension, Syn. ความรู้ความเข้าใจ, Example: ครูขอให้นักเรียนทุกคนกลับไปทำความเข้าใจกับวิชานี้ใหม่

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNDERSTANDING AH2 N D ER0 S T AE1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
understanding (v) ˌʌndəstˈændɪŋ (uh2 n d @ s t a1 n d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, ] understanding, #42,306 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rollenverständnis { n }understanding of one's role [Add to Longdo]
Verständnis { n } | Verständnisse { pl } | bei jmdm. Verständnis findenunderstanding | understandings | to find understanding from sb. [Add to Longdo]
Völkerverständigung { f }understanding among nations [Add to Longdo]
verständnisvoll { adj } | verständnisvoller | am verständnisvollstenunderstanding | more understanding | most understanding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Understand \Un`der*stand"\ ([u^]n`d[~e]r*st[a^]nd"), v. t. [imp.
   & p. p. {Understood} ([u^]n`d[~e]r*st[oo^]d"), and Archaic
   {Understanded}; p. pr. & vb. n. {Understanding}.] [OE.
   understanden, AS. understandan, literally, to stand under;
   cf. AS. forstandan to understand, G. verstehen. The
   development of sense is not clear. See {Under}, and {Stand}.]
   1. To have just and adequate ideas of; to apprehended the
    meaning or intention of; to have knowledge of; to
    comprehend; to know; as, to understand a problem in
    Euclid; to understand a proposition or a declaration; the
    court understands the advocate or his argument; to
    understand the sacred oracles; to understand a nod or a
    wink.
    [1913 Webster]
 
       Speaketh [i. e., speak thou] so plain at this time,
       I you pray,
       That we may understande what ye say. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I understand not what you mean by this. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Understood not all was but a show.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A tongue not understanded of the people. --Bk. of
                          Com. Prayer.
    [1913 Webster]
 
   2. To be apprised, or have information, of; to learn; to be
    informed of; to hear; as, I understand that Congress has
    passed the bill.
    [1913 Webster]
 
   3. To recognize or hold as being or signifying; to suppose to
    mean; to interpret; to explain.
    [1913 Webster]
 
       The most learned interpreters understood the words
       of sin, and not of Abel.       --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To mean without expressing; to imply tacitly; to take for
    granted; to assume.
    [1913 Webster]
 
       War, then, war,
       Open or understood, must be resolved. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To stand under; to support. [Jocose & R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To give one to understand}, to cause one to know.
 
   {To make one's self understood}, to make one's meaning clear.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Understanding \Un`der*stand"ing\ ([u^]n`d[~e]r*st[a^]nd"[i^]ng),
   a.
   Knowing; intelligent; skillful; as, he is an understanding
   man.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Understanding \Un`der*stand"ing\, n.
   1. The act of one who understands a thing, in any sense of
    the verb; knowledge; discernment; comprehension;
    interpretation; explanation.
    [1913 Webster]
 
   2. An agreement of opinion or feeling; adjustment of
    differences; harmony; anything mutually understood or
    agreed upon; as, to come to an understanding with another.
    [1913 Webster]
 
       He hoped the loyalty of his subjects would concur
       with him in the preserving of a good understanding
       between him and his people.      --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   3. The power to understand; the intellectual faculty; the
    intelligence; the rational powers collectively conceived
    an designated; the higher capacities of the intellect; the
    power to distinguish truth from falsehood, and to adapt
    means to ends.
    [1913 Webster]
 
       But there is a spirit in man; and the inspiration of
       the Almighty giveth them understanding. --Job xxxii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
       The power of perception is that which we call the
       understanding. Perception, which we make the act of
       the understanding, is of three sorts: 1. The
       perception of ideas in our mind; 2. The perception
       of the signification of signs; 3. The perception of
       the connection or repugnancy, agreement or
       disagreement, that there is between any of our
       ideas. All these are attributed to the
       understanding, or perceptive power, though it be the
       two latter only that use allows us to say we
       understand.              --Locke.
    [1913 Webster]
 
       In its wider acceptation, understanding is the
       entire power of perceiving an conceiving, exclusive
       of the sensibility: the power of dealing with the
       impressions of sense, and composing them into
       wholes, according to a law of unity; and in its most
       comprehensive meaning it includes even simple
       apprehension.             --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   4. Specifically, the discursive faculty; the faculty of
    knowing by the medium or use of general conceptions or
    relations. In this sense it is contrasted with, and
    distinguished from, the reason.
    [1913 Webster]
 
       I use the term understanding, not for the noetic
       faculty, intellect proper, or place of principles,
       but for the dianoetic or discursive faculty in its
       widest signification, for the faculty of relations
       or comparisons; and thus in the meaning in which
       "verstand" is now employed by the Germans. --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sense; intelligence; perception. See {Sense}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 understanding
   adj 1: characterized by understanding based on comprehension and
       discernment and empathy; "an understanding friend"
   n 1: the cognitive condition of someone who understands; "he has
      virtually no understanding of social cause and effect"
      [syn: {understanding}, {apprehension}, {discernment},
      {savvy}]
   2: the statement (oral or written) of an exchange of promises;
     "they had an agreement that they would not interfere in each
     other's business"; "there was an understanding between
     management and the workers" [syn: {agreement},
     {understanding}]
   3: an inclination to support or be loyal to or to agree with an
     opinion; "his sympathies were always with the underdog"; "I
     knew I could count on his understanding" [syn: {sympathy},
     {understanding}]
   4: the capacity for rational thought or inference or
     discrimination; "we are told that man is endowed with reason
     and capable of distinguishing good from evil" [syn: {reason},
     {understanding}, {intellect}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top