Search result for

apprehension

(43 entries)
(0.0056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apprehension-, *apprehension*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apprehension[N] ความเข้าใจ, Syn. understanding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension)
misapprehension(มิสแอพริเฮน'เชิน) n. ความเข้าใจผิด., See also: misapprehensive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
misapprehension(n) ความเข้าใจผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apprehension๑. ความหวาดวิตก๒. การรับรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apprehensionการรับรู้ขั้นต้น [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apprehensionสับสน, ความหวาดหวั่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But what is this apprehension that rises over me?แต่อะไรกันที่มารบกวนจิตใจของข้า? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
His action directly resulted in the apprehension of known drug trafficว่าการกระทำของจำเลยมีผลโดยตรงทำให้สามารถจับเจ้าพ่อยาเสพติด Fast & Furious (2009)
Captain Burgess' apprehension.เข้าจับกุมกัปตันเบอร์กีส Fracture (2009)
Boston PD is sending an entry and apprehension unit.ทางตำรวจบอสตันกำลังจะส่ง หน่วยปราบปรามมาให้ Grey Matters (2009)
To train soldiers in the apprehension of terrorists.เพื่อฝึกทหารต่อสู้กับ การก่อการร้าย The Beginning in the End (2010)
I understand your apprehension about a dark horse from the states, but I can assure you that the Waldorfs are as prestigious a family as America has, and I would never bring ignominy to Louis.ความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับเรื่องม้าดำจากที่ต่างๆ แต่ฉันมั่นใจคุณได้ว่าตระกูลวอลดอร์ฟ เป็นครอบครัวที่มีเกียรติมากเท่าที่ชาวอเมริกันเป็น และฉันก็ไม่เคยทำใ้ห้หลุยส์ต้องเสื่อมเสีย The Princesses and the Frog (2011)
Panic has stricken in and out of the palace and His Majesty's under so much apprehension.ความหวาดกลัวได้เข้ามาเยือนราชวัง ฝ่าบาทรงกลัดกลุ้มมากพอแล้ว Tree with Deep Roots (2011)
Loyalties forged in apprehension and mistrust are tenuous at best...ความภักดีจอมปลอม ในความกลัวและความหวาดระแวง ไร้ความหมายที่สุด... Scandal (2012)
...the apprehension of this so-called "Hood"เราต้องการจับกุม คนที่เป็นไอ้โม่ง Year's End (2012)
Mr. Fisher's apprehension was not affected by the police,มิสเตอร์ฟิชเชอร์ไม่ได้ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ Left Behind (2015)
I mean, your, uh, sudden disappearances, your apprehension with helping me on the mission;ฉันหมายถึง อ่ออ ที่อยู่ๆเธอก็หายตัวไป ความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับการช่วยฉันในภารกิจ Suicidal Tendencies (2015)
An advanced grasp of the mathematics of probability, mapped onto a thorough apprehension of human psychology and the known dispositions of any given individual, can reduce the number of variables considerably.ความเข้าใจขั้นสูงของความน่าจะเป็น ที่ถูกเชื่อมไว้กับความเข้าใจอย่างละเอียดของจิตวิทยามนุษย์ และ การรู้ถึงนิสัยของบุคคลนั้นๆ The Six Thatchers (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apprehensionHe detected in her voice a note of apprehension.
apprehensionHe seems to have apprehensions of age.
apprehensionHis new theory is beyond my apprehension.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหวาดหวั่น[N] apprehension, See also: panic, scare, terror, dread, Syn. ความกลัว, ความหวาดกลัว, ความพรั่นกลัว, Example: คดีฆ่าชิงทรัพย์โดยแก๊งโจเหวินฟะสร้างความหวาดหวั่นต่อผู้คนที่ทำมาหากินด้วยความสุจริต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจับกุม[n.] (kān japkum) EN: arresting ; seizure ; apprehension   
ความวิตก[n.] (khwām witok) FR: appréhension [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
APPREHENSION    AE2 P R AH0 HH EH1 N SH AH0 N
APPREHENSIONS    AE2 P R AH0 HH EH1 N SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apprehension    (n) (a2 p r i h e1 n sh @ n)
apprehensions    (n) (a2 p r i h e1 n sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Festnahme {f}; Verhaftung {f}; Ergreifung {f} (auf frischer Tat)apprehension (in the act) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
飲み込み;飲込み[のみこみ, nomikomi] (n) understanding; apprehension [Add to Longdo]
気遣う;気づかう[きづかう, kidukau] (v5u,vi) to worry about; to feel anxious about; to have apprehensions of [Add to Longdo]
疑心[ぎしん, gishin] (n) doubt; suspicion; fear; apprehension; (P) [Add to Longdo]
疑懼;疑惧[ぎく, giku] (n,vs) (uk) (arch) apprehension; uneasiness [Add to Longdo]
胸騒ぎ;胸さわぎ[むなさわぎ, munasawagi] (n) uneasiness; vague apprehension; premonition [Add to Longdo]
血の巡り[ちのめぐり, chinomeguri] (n) circulation of the blood; apprehension [Add to Longdo]
錯覚[さっかく, sakkaku] (n,vs,adj-no) (1) optical illusion; hallucination; (2) misapprehension; delusion; (P) [Add to Longdo]
思い違い;思いちがい[おもいちがい, omoichigai] (n) (1) misunderstanding; misapprehension; false impression; (vs) (2) to be mistaken; to have the wrong idea [Add to Longdo]
逮捕[たいほ, taiho] (n,vs) arrest; apprehension; capture; (P) [Add to Longdo]
不安心[ふあんしん, fuanshin] (adj-na,n) uneasiness; uncertainty; anxiety; apprehension; restlessness; insecurity; suspense; fear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apprehension \Ap`pre*hen"sion\, n. [L. apprehensio: cf. F.
   appr['e]hension. See {Apprehend}.]
   1. The act of seizing or taking hold of; seizure; as, the
    hand is an organ of apprehension. --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of seizing or taking by legal process; arrest; as,
    the felon, after his apprehension, escaped.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of grasping with the intellect; the contemplation
    of things, without affirming, denying, or passing any
    judgment; intellection; perception.
    [1913 Webster]
 
       Simple apprehension denotes no more than the soul's
       naked intellection of an object.   --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   4. Opinion; conception; sentiment; idea.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense, the word often denotes a belief, founded
      on sufficient evidence to give preponderation to the
      mind, but insufficient to induce certainty; as, in our
      apprehension, the facts prove the issue.
      [1913 Webster]
 
         To false, and to be thought false, is all one in
         respect of men, who act not according to truth,
         but apprehension.         --South.
      [1913 Webster]
 
   5. The faculty by which ideas are conceived; understanding;
    as, a man of dull apprehension.
    [1913 Webster]
 
   6. Anticipation, mostly of things unfavorable; distrust or
    fear at the prospect of future evil.
    [1913 Webster]
 
       After the death of his nephew Caligula, Claudius was
       in no small apprehension for his own life.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Apprehension}, {Alarm}.
 
   Usage: Apprehension springs from a sense of danger when
      somewhat remote, but approaching; alarm arises from
      danger when announced as near at hand. Apprehension is
      calmer and more permanent; alarm is more agitating and
      transient.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apprehension
   n 1: fearful expectation or anticipation; "the student looked
      around the examination room with apprehension" [syn:
      {apprehension}, {apprehensiveness}, {dread}]
   2: the cognitive condition of someone who understands; "he has
     virtually no understanding of social cause and effect" [syn:
     {understanding}, {apprehension}, {discernment}, {savvy}]
   3: painful expectation [syn: {apprehension}, {misgiving}]
   4: the act of apprehending (especially apprehending a criminal);
     "the policeman on the beat got credit for the collar" [syn:
     {apprehension}, {arrest}, {catch}, {collar}, {pinch}, {taking
     into custody}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top