ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-classic-

K L AE1 S IH0 K   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: classic, *classic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
classic[ADJ] ที่เป็นรูปแบบดั้งเดิม, Syn. classical
classic[ADJ] ที่มีคุณภาพสูง, Syn. excellent, superior, first-rate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม,ดีเด่น,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเอก,ดีถึงขนาด,อมตะ,เป็นพื้นฐาน,เป็นหลัก,มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี,เป็นแบบอย่าง,เป็นประเพณี,เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน,แบบกรีกและโรมัน,เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง,นักวรรณค

English-Thai: Nontri Dictionary
classic(adj) เกี่ยวกับงานศิลปะแบบคลาสสิค
classic(n) งานทางศิลปะแบบคลาสสิค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
classic๑. (น.) คลาสสิก๒. (ว.) ตามแบบแผน, คลาสสิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
classicคลาสสิก [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(LAUGHING) You fool, you fell victim to one of the classic blunders.เจ้าโง่! คนโง่มักตกเป็นเหยื่อของคนที่ฉลาดกว่า The Princess Bride (1987)
It's considered by many critics to be the classic novel about the 1960s.นักวิจารณ์หลายคนยกย่องให้มัน... เป็นนวนิยายดีเด่นเกี่ยวกับปี 1960 Field of Dreams (1989)
Today we are going to create a classic dish from the north of Brazil.วันนี้จะโชว์ของอร่อยจากบราซิลเหนือ Woman on Top (2000)
It's a classic depiction of good versus evil.ภาพอมตะการต่อสู้ของธรรมะกับอธรรม Unbreakable (2000)
It's a classic military move.มันย้ายทหารคลาสสิก Wrong Turn (2003)
It's a classic Electra complex.อาการของโรคจิตอีเลคตร้าชัดๆ Mona Lisa Smile (2003)
How do you think the new record compares to your old, classic stuff?คุณว่าเพลงที่ร้องใหม่นี้ จะเพราะสู้ของเก่าได้มั้ยครับ? Love Actually (2003)
A classic fool.ความโง่เง่าแสนคลาสสิค Love Actually (2003)
Sammy! Fantastic show! Classic drumming, son.แซมมี่ ยอดเยี่ยมไปเลย มือกลองในตำนานเลยลูก! Love Actually (2003)
That's classic Garth. The best.โอ้ คลาสสิกการ์ธ I Heart Huckabees (2004)
Classic Garth costs. Yeah, so, when we did the Garth benefit in Dallas, that's what we... where's Marty?ตอนเราจัดงานการ์ธที่ดัลลัส... I Heart Huckabees (2004)
It's been called the classic dish of Singaporeมันเคยเป็นอาหารคลาสสิคของที่นี่มาก่อน Rice Rhapsody (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
classicAs is often the case with educated people, he likes classical music better than jazz.
classicBetty likes classical music.
classicClassical music is not my cup of tea.
classicDo you care for classical music?
classicDo you have any information on classical music concerts?
classicFew students get full marks in Chinese classics.
classicHe is a fine classical scholar.
classicHe is a man with a classical education.
classicHe really enjoys and appreciates classical music.
classicHe's a classic case that the more ignorant people are the more sure they are that they are correct.
classicHis cooking is of the classic French style that he studied in France.
classicI always enjoy listening to classical music when I have some free time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลาสสิก[N] classic, Example: วรรณคดีมีรูปเป็นคลาสสิกแต่มีการแสดงออกเป็นโรแมนติก, Thai definition: งานศิลปะแบบกรีก-โรมัน, โดยปริยายหมายถึงงานชั้นสูงหรืองานชั้นมาตรฐาน
คลาสสิก[ADJ] classic, Syn. คลาสสิค, Example: ประพันธ์ชอบฟังเพลงคลาสสิก, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตามตำรา[adj.] (tām tamrā) EN: classic   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLASSIC K L AE1 S IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
classic (n) klˈæsɪk (k l a1 s i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
klassisch {adj} | ein klassisches Beispiel für etw.classic | a classic example of something [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Classic \Clas"sic\ (kl[a^]s"s[i^]k), Classical \Clas"sic*al\, a.
   [L. classicus relating to the classes of the Roman people,
   and especially to the frist class; hence, of the first rank,
   superior, from classis class: cf. F. classique. See {Class},
   n.]
   1. Of or relating to the first class or rank, especially in
    literature or art.
    [1913 Webster]
 
       Give, as thy last memorial to the age,
       One classic drama, and reform the stage. --Byron.
    [1913 Webster]
 
       Mr. Greaves may justly be reckoned a classical
       author on this subject [Roman weights and coins].
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to the ancient Greeks and Romans, esp. to
    Greek or Roman authors of the highest rank, or of the
    period when their best literature was produced; of or
    pertaining to places inhabited by the ancient Greeks and
    Romans, or rendered famous by their deeds.
    [1913 Webster]
 
       Though throned midst Latium's classic plains. --Mrs.
                          Hemans.
    [1913 Webster]
 
       The epithet classical, as applied to ancient
       authors, is determined less by the purity of their
       style than by the period at which they wrote.
                          --Brande & C.
    [1913 Webster]
 
       He [Atterbury] directed the classical studies of the
       undergraduates of his college.    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Conforming to the best authority in literature and art;
    chaste; pure; refined; as, a classical style.
    [1913 Webster]
 
       Classical, provincial, and national synods.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {Classicals orders}. (Arch.) See under {Order}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Classic \Clas"sic\, n.
   1. A work of acknowledged excellence and authority, or its
    author; -- originally used of Greek and Latin works or
    authors, but now applied to authors and works of a like
    character in any language.
    [1913 Webster]
 
       In is once raised him to the rank of a legitimate
       English classic.           --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. One learned in the literature of Greece and Rome, or a
    student of classical literature.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 classic
   adj 1: of recognized authority or excellence; "the definitive
       work on Greece"; "classical methods of navigation" [syn:
       {authoritative}, {classical}, {classic}, {definitive}]
   2: of or relating to the most highly developed stage of an
     earlier civilisation and its culture; "classic Cinese
     pottery" [syn: {classical}, {classic}] [ant: {nonclassical}]
   3: of or pertaining to or characteristic of the ancient Greek
     and Roman cultures; "classical mythology"; "classical [syn:
     {classical}, {classic}, {Greco-Roman}, {Graeco-Roman},
     {Hellenic}]
   n 1: a creation of the highest excellence
   2: an artist who has created classic works

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top