ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

古典音乐

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -古典音乐-, *古典音乐*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古典音乐[gǔ diǎn yīn yuè, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄧㄣ ㄩㄝˋ, / ] classical music, #32,273 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He broadcasts classical music in FM.[CN] 他边广播古典音乐 I Love You (1981)
For the children of my master... whom I also taught the classics.[CN] 我主人的孩子 我还教他们古典音乐 Spartacus (1960)
Your opinion about highbrow music.[CN] 说说你对古典音乐的见解吧 A Hard Day's Night (1964)
Classics, indeed.[CN] 古典音乐 真的 Spartacus (1960)
"at the Paris Conservatory,[CN] 古典音乐学习之后 Quai des Orfèvres (1947)
I didn't choose classical music... but rather an old song called...[CN] 我没选古典音乐... 除了一首老歌... Mournful Unconcern (1987)
She presented classical music on radio[CN] 是她在电台介绍古典音乐时录的 {\cH00FFFF}{\3cH000000}She presented classical music on radio Nomad (1982)
I guess some like it hot. I personally prefer classical music.[CN] 有些人喜欢快歌热舞 我比较喜欢古典音乐 Some Like It Hot (1959)
Dancing, even Western music - except classical music, which was mostly German, Beethoven, sort of thing - was frowned upon.[CN] 跳舞,甚至西方音乐... 除了古典音乐,它大多数都是德国人 (作曲的),象贝多芬,诸如此类... 都不被允许 Banzai! Japan: 1931-1942 (1973)
the classics don't do it for me.[CN] 古典音乐不适合我 Diva (1981)
This is classical music, isn't it?[CN] 那就是古典音乐,对吧? The Seven Year Itch (1955)
I neither, I prefer classic music.[CN] 我也是,我更喜欢古典音乐 The Lacemaker (1977)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top