ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

classically

K L AE1 S IH0 K L IY0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -classically-, *classically*, classical
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My sister is classically beautiful.น้องสาวฉัน.. ...เธอสวยแบบคลาสิค Match Point (2005)
Well, I couldn't, 'cause he was faced the other way, but, uh, dark hair, sort of classically handsome...คือพี่ไม่เห็น เพราะ เขาหันหน้าไปอีกทาง, แต่ อืม ผมสีดำ แบบ หล่อๆ... Chuck Versus the Break-Up (2008)
I'd call him classically handsome.พี่เรียกเขา หล่อๆ Chuck Versus the Break-Up (2008)
You know, as classically structured cinema,คุณรู้มั้ย เป็นหนังที่ วางโครงเรื่องได้คลาสสิค Excellence in Broadcasting (2010)
–Are you classically-trained?- ฝึกมาบ่อยเหรอ? Toy Story 3 (2010)
Yes, that was not a classically successful mission, but, you know, we all made it out alive, uh, so-so, that-that's a plus.ใช่ ภาระกิจไม่สำเสร็จไปตามแผนเดิม แต่ พวกเราทั้งหมดก็รอดปลอดภัยดี และ แถมด้วย Chuck Versus the Zoom (2011)
Well, classically, they're not even supposed to speak.แหม คลาสสิคจัง พวกมันไม่ควรจะพูดอยู่แล้ว Everybody Hates Hitler (2013)
Based on Maeve's description of the unsub in her letters, he seems like a classically possessive stalker.ดูจากการที่เมฟเขียนอธิบาย เรื่องอันซับในจดหมายเธอ เขาดูเหมือนพวกสะกดรอยตามที่หมกมุ่นอย่างมาก Zugzwang (2013)
Don't listen to him, Balthazar. You're classically handsome.อย่าฟังเขา, Balthazar คุณหล่อคลาสสิก Maleficent (2014)
So... Lola tells me that you're classically trained.โลล่าบอกแม่ว่าเธอได้รับการฝึกอบรมชั้นสูงมา Frank & Lola (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
CLASSICALLY    K L AE1 S IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
classically    (a) klˈæsɪkliː (k l a1 s i k l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Classically \Clas"sic*al*ly\, adv.
   1. In a classical manner; according to the manner of
    classical authors.
    [1913 Webster]
 
   2. In the manner of classes; according to a regular order of
    classes or sets.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 classically
   adv 1: in the manner of Greek and Roman culture; "this exercise
       develops a classically shaped body"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top