ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

classics

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -classics-, *classics*, classic
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Summer Make-up Course Japanese Classics ...equals 3วิชาญี่ปุ่นร่วมสมัย ...เท่ากับ 3 Swing Girls (2004)
Well, let's see. Reading the classics to Jack.-ไหนมาดูกันซิ ลองอ่านเรื่องคลาสสิกให้แจ็คฟัง The Lake House (2006)
To meet a person who wonderfully re-creates the classics as they were meant to be played... it really is an honor.ที่ได้พบคนที่ทำให้วงการดนตรีคลาสสิคน่าสนใจ และมีความหมายที่จะเล่น.. เป็นเกียรติจริงๆ Beethoven Virus (2008)
I prefer the classics regular and Klingon.ฉันชอบสไตล์คลาสิค แบบดั้งเดิมและคลิงออน The Boyfriend Complexity (2010)
Meanwhile, Blair rules the right bank, storming the shops and consuming the classics and sampling sugary snacks like a modern Marie antoinette.ส่วนแบลร์คุมซีกขวา วิ่งเข้าวิ่งออกร้านรวงของคลาสสิกต่างๆ ลองชิมขนมหวานเหมือนมารีย์ อังตัวเนตสมัยใหม่ Belles de Jour (2010)
Well, Pete, sometimes the classics work.พีท บางครั้งมันก็เป็นพื้นฐานของการทำงาน Personal Effects (2012)
What the hell are you gonna be doing at a debate on American movie classics anyway?สิ่งที่นรกที่คุณจะ จะทำในการอภิปราย ในภาพยนตร์อเมริกัน คลาสสิกหรือไม่? The Family (2013)
That would be a '59 or '60, if I've got my classics right.นั่นน่าจะเป็นปี59หรือ60 ถ้าฉันรู้เรื่องรถคลาสสิกดี Mr. Sandman (2013)
You read the classics at Annapolis, Kara.คุณอ่านได้ทะลุปุโปร่งกับเรืองของ Annapolis, คาร่า Dead Reckoning (2013)
She was a classics major, too?เธอเอกวรรณกรรมคลาสสิกด้วยเหรอ Elle (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
classicsFew students get full marks in Chinese classics.
classicsI'd like to spend my holidays reading history books or classics.
classicsReading classics is not easy.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLASSICS

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Classics
classics

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīng, ㄐㄧㄥ, / ] classics; sacred book; scripture; to pass through; to undergo; warp; longitude; abbr. for economics 經濟|经济; surname Jing #507 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラシック(P);クラッシック(P);クラッシク[kurashikku (P); kurasshikku (P); kurasshiku] (n) (1) (abbr) (See クラシック音楽) classical music; (adj-na) (2) classic; classical; (n) (3) (the) classics; (P) #2,132 [Add to Longdo]
古典[こてん, koten] (n, adj-no) old book; classics; classic; (P) #3,488 [Add to Longdo]
春秋[しゅんじゅう(P);はるあき, shunjuu (P); haruaki] (n) (1) (See 五経) spring and autumn; spring and fall; months and years; (2) (しゅんじゅう only) the Chronicles of Lu or the Spring and Autumn Annals - one of the Five Classics; (P) #5,466 [Add to Longdo]
ヲコト点;乎古止点;乎己止点;遠古登点[ヲコトてん(ヲコト点);をことてん(乎古止点;乎己止点;遠古登点);おことてん(乎古止点;乎己止点;遠古登点), wokoto ten ( wokoto ten ); wokototen ( ko ko shi ten ; ko onore shi ten ; en ko tou] (n) marks to aid in reading Chinese classics [Add to Longdo]
易経[えききょう, ekikyou] (n) (See 五経) I Ching (Yi Jing) or The Book of Changes - one of the Five Classics [Add to Longdo]
緯書[いしょ, isho] (n) book of omens appended to Confucian Chinese classics [Add to Longdo]
漢学[かんがく, kangaku] (n) Sinology; study of China or of the Chinese classics [Add to Longdo]
漢学者[かんがくしゃ, kangakusha] (n) Sinologist; scholar of the Chinese classics [Add to Longdo]
漢籍[かんせき, kanseki] (n) Chinese books; Chinese classics [Add to Longdo]
経史[けいし, keishi] (n) Chinese classics (ethics, politics, and history) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 classics \classics\ n. pl.
   the branch of learning concerned with study of the literary
   works of ancient Greece and Rome.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 classics
   n 1: study of the literary works of ancient Greece and Rome

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top