ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

classicism

K L AE1 S IH0 S IH2 Z AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -classicism-, *classicism*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
classicismn. ลัทธิคลาสซิค, กฎเกณฑ์และลักษณะของคลาสซิค, Syn. classicalism

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
classicismคตินิยมแบบแผน, คตินิยมคลาสสิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLASSICISM K L AE1 S IH0 S IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
classicism (n) klˈæsɪsɪzm (k l a1 s i s i z m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラシシズム[kurashishizumu] (n) classicism [Add to Longdo]
ネオクラシシズム[neokurashishizumu] (n) neoclassicism [Add to Longdo]
擬古主義[ぎこしゅぎ, gikoshugi] (n) archaism; pseudoclassicism [Add to Longdo]
古典主義[こてんしゅぎ, kotenshugi] (n, adj-no) classicism [Add to Longdo]
新古典派[しんこてんは, shinkotenha] (n) neoclassicism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Classicism \Clas"si*cism\, n.
   A classic idiom or expression; a classicalism. --C. Kingsley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 classicism
   n 1: a movement in literature and art during the 17th and 18th
      centuries in Europe that favored rationality and restraint
      and strict forms; "classicism often derived its models from
      the ancient Greeks and Romans" [syn: {classicism},
      {classicalism}] [ant: {Romantic Movement}, {Romanticism}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top