ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

classicists

K L AE1 S AH0 S AH0 S T   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -classicists-, *classicists*, classicist
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา classicists มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *classicists*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
classicist[N] ผู้ที่ศึกษาวัฒนธรรมกรีกและโรมันโบราณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
classicist(แคลส'ซิซิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสและยึดถือเอกลักษณ์ของคลาสซิค,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับคลาสซิค., See also: classicistic adj. ดูclassicist, Syn. classicalist

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eminent physicist, polyglot, classicist, prize-winning botanist, hard biting satirist,ฟิสิกส์เด่นพูดได้หลายภาษา, ข้, นักพฤกษศาสตร์ได้รับรางวัล ชนะเลิศอย่างหนักกัดเย้ยหยัน Yellow Submarine (1968)

CMU English Pronouncing Dictionary
CLASSICIST K L AE1 S AH0 S AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
classicist (n) klˈæsɪsɪst (k l a1 s i s i s t)
classicists (n) klˈæsɪsɪsts (k l a1 s i s i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古典派[gǔ diǎn pài, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄆㄞˋ, ] classicists [Add to Longdo]
骈偶文风[pián ǒu wén fēng, ㄆㄧㄢˊ ㄡˇ ㄨㄣˊ ㄈㄥ, / ] early Tang literary style despised as shallow by the classicists [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kenner {m}classicist [Add to Longdo]
Klassiker {m}; Klassikerin {f} (Anhänger des Klassischen)classicist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
古典学者[こてんがくしゃ, kotengakusha] (n) classicist; classical scholar [Add to Longdo]
古典主義者[こてんしゅぎしゃ, kotenshugisha] (n) classicist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top