ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

古典

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -古典-, *古典*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古典[gǔ diǎn, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ, ] classical, #6,844 [Add to Longdo]
古典音乐[gǔ diǎn yīn yuè, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄧㄣ ㄩㄝˋ, / ] classical music, #32,273 [Add to Longdo]
古典[gǔ diǎn yuè, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄩㄝˋ, / ] classical music (mainly western) [Add to Longdo]
古典[gǔ diǎn pài, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄆㄞˋ, ] classicists [Add to Longdo]
古典语言[gǔ diǎn yǔ yán, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] classical language [Add to Longdo]
古典主义[xīn gǔ diǎn zhǔ yì, ㄒㄧㄣ ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] neoclassicism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
古典[こてん, koten] (n,adj-no) old book; classics; classic; (P) [Add to Longdo]
古典音楽[こてんおんがく, koten'ongaku] (n) classical music [Add to Longdo]
古典[こてんがく, kotengaku] (n) the classics [Add to Longdo]
古典学者[こてんがくしゃ, kotengakusha] (n) classicist; classical scholar [Add to Longdo]
古典楽器[こてんがっき, kotengakki] (n) Japanese classical musical instruments [Add to Longdo]
古典芸能[こてんげいのう, kotengeinou] (n) classical theatre; classical theater [Add to Longdo]
古典[こてんご, kotengo] (n) classical or dead languages [Add to Longdo]
古典時代[こてんじだい, kotenjidai] (n) the classical period [Add to Longdo]
古典主義[こてんしゅぎ, kotenshugi] (n,adj-no) classicism [Add to Longdo]
古典主義者[こてんしゅぎしゃ, kotenshugisha] (n) classicist [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'd like to spend my holidays reading history books or classics.休日には歴史書か古典を読んで時を過ごしたものだ。
As is often the case with educated people, he likes classical music better than jazz.教養のある人によくあることだが、彼はジャズより古典音楽が好きだ。
It is worth while reading classical works of literature.古典の文学書を読むことは価値のあることです。
Reading classics is not easy.古典を読むことは容易ではない。
I'm very interested in classical literature.私は古典文学に非常に興味があります。
The last time I read classical Japanese literature was in high school.私は高校以来、日本の古典文学を読んだことがありません。
He is a man with a classical education.彼は古典の教育を受けている。
He is a fine classical scholar.彼は立派な古典学者です。
She likes classical composer such as Beethoven and Bach.彼女はベートーベンやバッハのような古典派の作曲家が好きだ。
She is a woman with a classical education.彼女は古典の教育を受けている。
This e-zine is for those who, unswayed by the cajolery of the modern language industry, firmly trust that the traditional learning method of grammatical analysis is the way to go.このメルマガは、昨今の語学産業界の甘言に躍らされることなく、文法解釈という古典的学習法こそ王道と信じて疑わない方のためのメルマガです。
I expected more classical features, but hers is a beauty that would do well even in this age.もっと古典的な顔立ちなのかと思いきや、今の時代でも充分通用する美形です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nice place, Oxford. Very antique, if you know what I mean.[CN] 是的,非常美丽, 很有古典风味 Cavalcade (1933)
That's wonderful, Mr. Cordova, but all this... The classics...[CN] 太好了,可多瓦先生但是这整个古典剧... The Band Wagon (1953)
Classic.[JA] 古典的です The Simpsons Movie (2007)
Classic rock?[JA] -古典ロックだ。 Live Free or Die Hard (2007)
You know, in times like these, a guy can offer a girl a handkerchief or a double old fashioned.[CN] 你知道,这种时候一个男人要给 女孩子提供给一块手帕 或者一种古典的方式 Angel Face (1953)
The discipline of the classical is very exacting.[JA] 古典音楽の修練はわくわくすることだ Crossroads (1986)
This is Bix Beiderbeke doing "Jazz Me Blues."[CN] -1931,演奏短号,古典爵士乐手) Blackboard Jungle (1955)
Even the old, dreary classics.[CN] 连古典小说都不放过 从不管那书有多无聊 The Seven Year Itch (1955)
"at the Paris Conservatory,[CN] 古典音乐学习之后 Quai des Orfèvres (1947)
I was merely researching classical literature.[JA] 古典文学について研究していただけです In a Mirror, Darkly, Part II (2005)
That's one of the oldest tricks in the book, the hand delivery, Ziva.[JA] 古典的な手口だぞ ジヴァ Lost & Found (2007)
I am embarrassed to say... it's one of those classics I've never gotten around to reading.[JA] 古典物は読む機会がなくて Water (2004)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
古典[こてん, koten] Klassiker, klassische_Literatur [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top