ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

classicist

K L AE1 S AH0 S AH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -classicist-, *classicist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
classicist(n) ผู้ที่ศึกษาวัฒนธรรมกรีกและโรมันโบราณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
classicist(แคลส'ซิซิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสและยึดถือเอกลักษณ์ของคลาสซิค, ผู้ศึกษาเกี่ยวกับคลาสซิค., See also: classicistic adj. ดูclassicist, Syn. classicalist

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLASSICIST K L AE1 S AH0 S AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
classicist (n) klˈæsɪsɪst (k l a1 s i s i s t)
classicists (n) klˈæsɪsɪsts (k l a1 s i s i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古典派[gǔ diǎn pài, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄆㄞˋ,   ] classicists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
古典学者[こてんがくしゃ, kotengakusha] (n) classicist; classical scholar [Add to Longdo]
古典主義者[こてんしゅぎしゃ, kotenshugisha] (n) classicist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Classicist \Clas"si*cist\, n.
   One learned in the classics; an advocate for the classics.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 classicist
   n 1: an artistic person who adheres to classicism [ant:
      {romantic}, {romanticist}]
   2: a student of ancient Greek and Latin [syn: {classicist},
     {classical scholar}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top