ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

classicist

K L AE1 S AH0 S AH0 S T   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -classicist-, *classicist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
classicist[N] ผู้ที่ศึกษาวัฒนธรรมกรีกและโรมันโบราณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
classicist(แคลส'ซิซิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสและยึดถือเอกลักษณ์ของคลาสซิค,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับคลาสซิค., See also: classicistic adj. ดูclassicist, Syn. classicalist

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eminent physicist, polyglot, classicist, prize-winning botanist, hard biting satirist,ฟิสิกส์เด่นพูดได้หลายภาษา, ข้, นักพฤกษศาสตร์ได้รับรางวัล ชนะเลิศอย่างหนักกัดเย้ยหยัน Yellow Submarine (1968)

CMU English Pronouncing Dictionary
CLASSICIST    K L AE1 S AH0 S AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
classicist    (n) klˈæsɪsɪst (k l a1 s i s i s t)
classicists    (n) klˈæsɪsɪsts (k l a1 s i s i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古典派[gǔ diǎn pài, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄆㄞˋ, ] classicists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
古典学者[こてんがくしゃ, kotengakusha] (n) classicist; classical scholar [Add to Longdo]
古典主義者[こてんしゅぎしゃ, kotenshugisha] (n) classicist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Classicist \Clas"si*cist\, n.
   One learned in the classics; an advocate for the classics.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 classicist
   n 1: an artistic person who adheres to classicism [ant:
      {romantic}, {romanticist}]
   2: a student of ancient Greek and Latin [syn: {classicist},
     {classical scholar}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top