ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*productive*

P R AH0 D AH1 K T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: productive, -productive-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
productive(adj) ที่อุดมสมบูรณ์, Syn. fertile, fruitful, Ant. unproductive
productive(adj) ที่ก่อให้เกิดผล
productively(adv) อย่างก่อให้เกิดผล, See also: อย่างมีประสิทธิภาพ
reproductive(adj) เกี่ยวกับการสืบพันธุ์, Syn. generative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
productive(โพรดัค'ทิฟว) adj. มีอำนาจผลิต,ให้ผลดีหรือมาก,ทำให้เกิดผล,อุดมสมบูรณ์., See also: productivity n., Syn. creative

English-Thai: Nontri Dictionary
productive(adj) มีผล,งอกงาม,เป็นประโยชน์,อุดม
productiveness(n) ความงอกงาม,ความอุดมสมบูรณ์,การออกดอกออกผล
reproductive(adj) เกี่ยวกับการแพร่พันธุ์,เกี่ยวกับการสืบพันธุ์,เป็นการจำลอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
productive coughไอมีเสมหะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prereproductive-ก่อนวัยเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reproductive intentionความตั้งใจจะมีบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproductive organอวัยวะสืบพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproductive periodระยะเจริญพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproductive ageวัยเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reproductive ageวัยเจริญพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproductive behaviourพฤติกรรมการสืบแทนพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproductive budตาสร้างอวัยวะสืบพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproductive historyประวัติการเจริญพันธุ์, ประวัติการสืบแทนพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
age, reproductiveวัยเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cough, productiveไอมีเสมหะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reproductive technologyเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Human reproductive technologyเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์มนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reproductive Cloningการโคลนเพื่อการสืบพันธุ์, Example: การสร้างทารกในครรภ์โดยอาศัยตัวอ่อนที่ได้รับจากการใช้เทคนิคการย้ายฝากนิวเคลียส ทารกที่เกิดจากกระบวนการนี้จะมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับผู้บริจาคนิวเคสียสที่ใช้ในกระบวนการนี้ทุกประการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Human reproductive technologyเทคโนโลยีการสืบพันธุ์ของมนุษย์ [TU Subject Heading]
Porcine reproductive and respiratory syndromeโรคพีอาร์อาร์เอส [TU Subject Heading]
Reproductive medicineเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ [TU Subject Heading]
Total productive maintenanceการบำรุงรักษาทวีผลเบ็ดเสร็จ [TU Subject Heading]
Productive output method[การบัญชี]
Cough, Productiveไอแบบมีเสมหะ [การแพทย์]
Cough, Unproductiveไอแบบไม่มีเสมหะ [การแพทย์]
reproductiveวัยเจริญพันธุ์, วัยของสิ่งมีชีวิตในช่วงที่สามารถสืบพันธุ์ได้  สำหรับคนใช้เกณฑ์ช่วงอายุประมาณ 15-44 ปี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pre-reproductiveวัยก่อนเจริญพันธุ์, วัยของสิ่งมีชีวิตในช่วงที่ยังไม่สามารถสืบพันธุ์ได้  สำหรับคนใช้เกณฑ์ช่วงอายุประมาณ 1 - 14 ปี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
post-reproductiveวัยหลังเจริญพันธุ์, วัยของสิ่งมีชีวิตในช่วงที่พ้นระยะสืบพันธุ์แล้ว  สำหรับคนใช้เกณฑ์ช่วงอายุประมาณ 45 ปีขึ้นไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mortality, Reproductiveการตายของสตรีวัยเจริญพันธุ์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
counterproductive[เค้า-เท่อะ-โพร-ดั๊ก-ทิฟ] (adj) ไม่สร้างสรรค์
reproductive cycle[รี-โพร-ดัค-ทีฟ ไซ-เคิล] (n) สำหรับสัตว์หมายถึงวงจรการเจริญพันธุ์ หรือ วงจรการผสมพันธุ์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
productiveAmericans spend most of their lives working, being productive.
productiveI believe it would be unproductive with regard to the present recovery.
productiveI had a very productive day of cooking yesterday; I made soup, biscuits, and two pies.
productiveSuch international cooperation was productive of great results.
productiveThe author is seventy, but he's no less productive than he was twenty years ago.
productiveThe retired often feel that they are useless and unproductive.
productiveThis factory's productive capacity is 250 cars a week.
productiveTobacco smoke is productive of cancer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยเจริญพันธุ์(n) reproductive age, Example: อัตรานี้ไม่ได้ระบุละเอียดถึงเปอร์เซ็นของวัยเจริญพันธุ์ หรือมีกี่คนที่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้
ที่ลับ(n) genitals, See also: reproductive organ, Example: เด็กผู้หญิงเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นจะเริ่มมีประจำเดือนและเริ่มมีขนขึ้นตามร่างกายทั้งในที่ลับและที่แจ้ง, Thai Definition: ส่วนอวัยวะอันควรปกปิด เช่น อวัยวะเพศ
ความอุดม(n) fertility, See also: abundance, plentifulness, copiousness, plenitude, productiveness, fruitfulness, plenteousn, Syn. ความบริบูรณ์, ความมากมาย, ความสมบูรณ์, Ant. ความขาดแคลน, Example: ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ควรจะขึ้นอยู่กับสภาพความอุดมของดินแต่ละแห่งซึ่งจะทราบได้จากการเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์
เจริญพันธุ์(adj) fertile, See also: reproductive, Example: การหาอัตราการเกิดในปีหนึ่งต่อสตรีในวัยเจริญพันธุ์เป็นการหาสัดส่วนเด็กเกิดต่อผู้อยู่ในวัยที่เป็นมารดาได้, Thai Definition: มีความสามารถในการสืบพันธุ์และแพร่พันธุ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัยวะสืบพันธุ์[awaiyawa seūpphan] (n, exp) EN: reproductive organ  FR: organe reproducteur [m]
ดก[dok] (adj) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many  FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
เจริญพันธุ์[jaroēnphan] (adj) EN: fertile ; reproductive  FR: fertile
การโคลนนิงเพื่อการสืบพันธุ์[kān khlōnning pheūa kān seūpphan] (n, exp) EN: reproductive cloning  FR: clonage reproductif [m]
กิจกรรมการผลิต[kitjakam kān phalit] (n, exp) EN: productive activity  FR: activité de production [f]
พลังงานผลิต[phalang-ngān phalit] (n, exp) EN: productive strength
ระบบสืบพันธุ์เพศชาย[rabop seūpphan phēt chāi] (n, exp) EN: male reproductive system
อุดม[udom] (v) EN: abound ; be productive ; be fertile ; be rich ; be plentiful; be abundant ; be ample ; be profuse  FR: abonder ; être riche en
ยิ่งว่ายิ่งยุ[ying wā ying yu] (v, exp) EN: the more warning the more daring ; be counterproductive

CMU English Pronouncing Dictionary
PRODUCTIVE P R AH0 D AH1 K T IH0 V
PRODUCTIVE P R OW0 D AH1 K T IH0 V
UNPRODUCTIVE AH2 N P R AH0 D AH1 K T IH0 V
REPRODUCTIVE R IY2 P R AH0 D AH1 K T IH0 V
PRODUCTIVELY P R OW0 D AH1 K T IH0 V L IY0
PRODUCTIVELY P R AH0 D AH1 K T IH0 V L IY0
PRODUCTIVE(2) P ER0 D AH1 K T IH0 V
NONPRODUCTIVE N AA2 N P R AH0 D AH1 K T IH0 V
NON-PRODUCTIVE N AA2 N P R AH0 D AH1 K T IH0 V
PRODUCTIVELY(2) P ER0 D AH1 K T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
productive (j) prˈədˈʌktɪv (p r @1 d uh1 k t i v)
productively (a) prˈədˈʌktɪvliː (p r @1 d uh1 k t i v l ii)
reproductive (j) rˌiːprədˈʌktɪv (r ii2 p r @ d uh1 k t i v)
unproductive (j) ˌʌnprədˈʌktɪv (uh2 n p r @ d uh1 k t i v)
unproductively (a) ˌʌnprədˈʌktɪvliː (uh2 n p r @ d uh1 k t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生产力[shēng chǎn lì, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄌㄧˋ, / ] production capability; productive force, #4,731 [Add to Longdo]
生殖器[shēng zhí qì, ㄕㄥ ㄓˊ ㄑㄧˋ, ] reproductive organ; genitals, #24,877 [Add to Longdo]
半脱产[bàn tuō chǎn, ㄅㄢˋ ㄊㄨㄛ ㄔㄢˇ, / ] partly released from productive labor; partly released from one's regular work, #100,156 [Add to Longdo]
生殖腺[shēng zhí xiàn, ㄕㄥ ㄓˊ ㄒㄧㄢˋ, ] reproductive gland; gonad; sex organ, #110,622 [Add to Longdo]
生殖器官[shēng zhí qì guān, ㄕㄥ ㄓˊ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢ, ] reproductive organ [Add to Longdo]
生产劳动[shēng chǎn láo dòng, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] productive labor [Add to Longdo]
科学技术是第一生产力[kē xué jì shù shì dì yī shēng chǎn lì, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄕˋ ㄉㄧˋ ㄧ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄌㄧˋ, / ] Science and technology is the number one productive force (from 1978 speech by Deng Xiaoping 鄧小平|邓小平 introducing the Four Modernizations 四個現代化|四个现代化). [Add to Longdo]
蓝耳病[lán ěr bìng, ㄌㄢˊ ㄦˇ ㄅㄧㄥˋ, / ] porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS); blue-ear swine fever [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ergiebigkeit {f}productiveness [Add to Longdo]
Fruchtbarkeit {f}reproductiveness [Add to Longdo]
Produktionsleistung {f}output; productive capacity [Add to Longdo]
Unergiebigkeit {f}unproductiveness [Add to Longdo]
Vermögensanlage {f}productive investment [Add to Longdo]
nicht befruchtbarnonreproductive [Add to Longdo]
ergiebig; ertragreich {adj}productive [Add to Longdo]
fruchtbar {adv}reproductively [Add to Longdo]
nicht gewinnbringend; keinen Gewinn bringendunproductive [Add to Longdo]
kontraproduktiv {adj}counterproductive [Add to Longdo]
kontraproduktiv {adv}counterproductively [Add to Longdo]
produktiv {adj} | produktiver | am produktivstenproductive | more productive | most productive [Add to Longdo]
produktiv {adv}productively [Add to Longdo]
unergiebig {adv}unproductively [Add to Longdo]
unfruchtbar; ertragsarm {adj}unproductive [Add to Longdo]
unproduktiv {adj}non-productive; nonproductive [Add to Longdo]
unproduktiv; unergiebig {adj} | unproduktiver | am unproduktivstenunproductive | more unproductive | most unproductive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スーパーライス;スーパー・ライス[su-pa-raisu ; su-pa-. raisu] (n) super rice (highly productive GM rice varieties) [Add to Longdo]
リプロダクティブライツ[ripurodakuteiburaitsu] (n) reproductive rights [Add to Longdo]
逆効果[ぎゃくこうか(P);ぎゃっこうか, gyakukouka (P); gyakkouka] (n) backfire; counterproductive; opposite effect; (P) [Add to Longdo]
実りある[みのりある, minoriaru] (adj-f) rewarding; fruitful; fertile; productive; bountiful [Add to Longdo]
充実した[じゅうじつした, juujitsushita] (adj-f) full; complete; replete with; substantial (meal); solid (reading); productive (day) [Add to Longdo]
生産能力[せいさんのうりょく, seisannouryoku] (n) plant and equipment; production equipment; productive capacity [Add to Longdo]
生殖器[せいしょくき, seishokuki] (n) genital organ; genitalia; sexual organ; reproductive organ [Add to Longdo]
生殖機能[せいしょくきのう, seishokukinou] (n) reproductive function [Add to Longdo]
生殖細胞[せいしょくさいぼう, seishokusaibou] (n) germ cell; reproductive cell [Add to Longdo]
生殖補助技術[せいしょくほじょぎじゅつ, seishokuhojogijutsu] (n) assisted reproductive technology; ART [Add to Longdo]
増殖性[ぞうしょくせい, zoushokusei] (adj-f) proliferative; productive; proliferating; multiplicative [Add to Longdo]
多作[たさく, tasaku] (adj-na,adj-no) (1) prolific; productive; (vs) (2) to be prolific; to write prolifically [Add to Longdo]
多産[たさん, tasan] (n,adj-no) (1) fecundity; (adj-na) (2) fecund; fertile; fruitful; prolific; reproductive [Add to Longdo]
繁殖力[はんしょくりょく, hanshokuryoku] (n) reproductive (procreative) power; fertility [Add to Longdo]
肥沃;肥よく[ひよく, hiyoku] (adj-na,n) fertility; productive [Add to Longdo]
非生産的[ひせいさんてき, hiseisanteki] (adj-na) unproductive; counterproductive [Add to Longdo]
美田[びでん, biden] (n) fertile, productive field [Add to Longdo]
貧栄養湖[ひんえいようこ, hin'eiyouko] (n) lake with low nutrient level; oligotrophic lake; unproductive lake [Add to Longdo]
不生産的[ふせいさんてき, fuseisanteki] (adj-na) unproductive; unfruitful [Add to Longdo]
不毛[ふもう, fumou] (adj-na,n,adj-no) sterile; barren; unproductive; sour; (P) [Add to Longdo]
豊穰[ほうじょう, houjou] (n) fertility; productiveness; fruitfulness [Add to Longdo]
簇出[ぞくしゅつ, zokushutsu] (n,vs) springing up (in clusters); mushrooming; being highly productive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Productive \Pro*duc"tive\, a. [F. productif, L. productivus fit
   for prolongation.]
   [1913 Webster]
   1. Having the quality or power of producing; yielding or
    furnishing results; as, productive soil; productive
    enterprises; productive labor, that which increases the
    number or amount of products.
    [1913 Webster]
 
   2. Bringing into being; causing to exist; producing;
    originative; as, an age productive of great men; a spirit
    productive of heroic achievements.
    [1913 Webster]
 
       And kindle with thy own productive fire. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       This is turning nobility into a principle of virtue,
       and making it productive of merit.  --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   3. Producing, or able to produce, in large measure; fertile;
    profitable.
    [1913 Webster] -- {Pro*duc"tive*ly}, adv. --
    {Pro*duc"tive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 productive
   adj 1: producing or capable of producing (especially
       abundantly); "productive farmland"; "his productive
       years"; "a productive collaboration" [ant:
       {unproductive}]
   2: having the ability to produce or originate; "generative
     power"; "generative forces" [syn: {generative}, {productive}]
     [ant: {consumptive}]
   3: yielding positive results
   4: marked by great fruitfulness; "fertile farmland"; "a fat
     land"; "a productive vineyard"; "rich soil" [syn: {fat},
     {fertile}, {productive}, {rich}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top