ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fruitfully

F R UW1 T F AH0 L   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fruitfully-, *fruitfully*, fruitful
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fruitfully มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fruitfully*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fruitful[ADJ] ซึ่งออกผลอุดมสมบูรณ์, See also: ดกดื่น, ซึ่งออกผลมากมาย, Syn. boundtiful, fructuous, prolific
unfruitful[ADJ] ซึ่งไม่ได้ผล, Syn. barren, fruitless, infertile, unprofitable
unfruitfulness[N] การไม่ได้ผล, Syn. barrenness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fruitful(ฟรูท'ฟูล) adj. มีผลมาก,อุดมสมบูรณ์,มีกำไร., See also: fruitfully adv. fruitfulness n., Syn. prolific
unfruitful(อันฟรุท'ฟูล) adj. ไม่ได้ผล,ไม่ได้กำไร,ไม่มีบุตร,ไม่ได้ผล

English-Thai: Nontri Dictionary
fruitful(adj) มีผล,ออกดอกออกผล,มีลูกมาก,มีผลดก,ให้ผลดี
fruitfulness(n) ความอุดมสมบูรณ์,การมีผลดก,การให้ผลดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Most Fruitful Yuki?ซุปเปอร์ยูกิ? Juno (2007)
Perhaps our negotiations will be more fruitful with your successor.การเจรจาของเราคงจะราบรื่นกว่านี้ กับผู้สืบทอดบัลลังก์ของพระองค์กระมัง Ambush (2008)
Everything that you would see in an ongoing, fruitful investigation.ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ได้เห็น จากการออกไปสืบสวน อย่างเต็มที่ Gimme Some Truth (2009)
Fruitful?อุดมสมบูรณ์ดีไหม? The Once and Future Queen (2009)
Not as fruitful as I would have liked.ไม่หอมหวานอย่างที่คิด Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)
We consider this a lone hiccup in an otherwise long and fruitful business arrangement.เราต้องพิจารณาเรื่องนี้ในระยะที่ยาวไกล ในด้านอื่นๆ ผลกำไรที่ยาวนาน ข้อตกลงของธุรกิจ Full Measure (2010)
Go forth, my son. Be fruitful and multiply.เอาเลย เจริญพันธุ์ให้เต็มที่ Love & Other Drugs (2010)
I know it sound not particularly fruitful, but, sorry, that's all I got.ฉันรู้ว่ามันฟังดูเหมือน ไม่มีผลช่วยอะไรได้มากนัก แต่ขอโทษ นั้นแหล่ะทั้งหมดที่ฉันรู้ Face Off (2011)
If our negotiations aren't fruitful by then, we'll send the money.ถ้าการเจรจาล้มเหลว เราจะจ่ายเงิน The Outsiders (2011)
I take it your time with Gaius was fruitful?เวลาที่ใช้ไปกับไกอัส ได้ผลดีมั้ย? The Secret Sharer (2011)
Aerial reconnaissance has proven unfruitful.ในเขตที่สาม จากการค้นหาทางพื้นดิน ได้รับการยืนยันแล้ว Captain America: The First Avenger (2011)
They'll marry, live a long and fruitful life, and pop out a perfect family.พวกเขาแต่งงานกัน อยู่กันยืนยาวและมีชีิวิตที่สมบูรณ์ เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เพอเฟ็คที่สุด Bringing Out the Dead (2012)
A trip to the prison proved fruitful.การไปเที่ยวในคุก ให้ผลดีมาก Legacy (2012)
So I say to you, be fruitful and multiplyดังนั้น ข้าอยากบอกเจ้าว่า ให้บรรลุผลและออกดอกออกผล Noah (2014)
The table is set for the rest of our lives, and I hope those years to be long and fruitful.โต๊ะที่วางไว้อย่างเรียบร้อบสำหรับชีวิตที่เหลืออยู่ และผมหวังว่าช่วงเวลาเหล่านั้นจะยืนยาวและงอกงาม Always Accountable (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fruitfulTheir stay in Germany for a year was very fruitful.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอุดม[N] fertility, See also: abundance, plentifulness, copiousness, plenitude, productiveness, fruitfulness, plenteousn, Syn. ความบริบูรณ์, ความมากมาย, ความสมบูรณ์, Ant. ความขาดแคลน, Example: ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ควรจะขึ้นอยู่กับสภาพความอุดมของดินแต่ละแห่งซึ่งจะทราบได้จากการเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์
ได้ผลสำเร็จ[V] succeed, See also: work, be successful, be fruitful, Syn. สำเร็จ, ทำสำเร็จ, Ant. ไม่เป็นผล, ไม่สำเร็จ, Example: แผนการนี้ได้ผลสำเร็จตามที่พวกเราคิดไว้แต่แรก, Thai definition: สามารถทำสิ่งที่ปรารถนาไว้ลุล่วงไปได้ด้วยดี, ได้ผลสมประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้
เป็นผล[V] succeed, See also: work, be successful, be fruitful, Syn. สำเร็จ, ทำสำเร็จ, ได้ผลสำเร็จ, ได้ผล, Ant. ไม่เป็นผล, ไม่สำเร็จ, Example: งานครั้งนี้เป็นผลได้ก็เพราะความสามารถของประชาสัมพันธ์
หมัน[ADJ] sterile, See also: infecund, unfruitful, Thai definition: ไม่มีลูก, ไม่มีผล
ดก[ADJ] plentiful, See also: fruitful, plentiful, Syn. มาก, มากมาย, อุดมสมบูรณ์, บริบูรณ์, Example: การเลือกพันธุ์หญ้า ควรเลือกหญ้าต้นเล็ก ใบดก เพื่อสะดวกต่อการผึ่งแดดไล่ความชื้น, Thai definition: มาก, มากกว่าปกติ, (มักใช้แก่สิ่งที่เกิดมีขึ้นตามธรรมชาติ)
ออกผล[V] bear fruit, See also: produce fruit, be fruitful, Syn. ออกดอกออกผล, ผลิดอกออกผล, ให้ผล, Example: ต้นเชอรี่หลังบ้านกำลังออกผลเต็มต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ผลสำเร็จ[v. exp.] (dāi phonsamret) EN: succeed ; work ; be successful ; be fruitful   
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many   FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
ให้ผลดี[v. exp.] (hai phon dī) EN: be fruitful ; be bebeficial   
เป็นผล[v.] (pen phon) EN: succeed ; work ; be successfu ; be fruitful ; result   FR: réussir

CMU English Pronouncing Dictionary
FRUITFUL F R UW1 T F AH0 L
SELF-FRUITFUL S EH1 L F F R UW1 T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fruitful (j) frˈuːtfəl (f r uu1 t f @ l)
fruitfully (a) frˈuːtfəliː (f r uu1 t f @ l ii)
unfruitful (j) ˈʌnfrˈuːtfəl (uh1 n f r uu1 t f @ l)
fruitfulness (n) frˈuːtfəlnəs (f r uu1 t f @ l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
讨好[tǎo hǎo, ㄊㄠˇ ㄏㄠˇ, / ] to get the desired outcome; to win favor by fawning on sb; to curry favor with; a fruitful outcome to reward one's labor, #12,914 [Add to Longdo]
卓有成效[zhuó yǒu chéng xiào, ㄓㄨㄛˊ ㄧㄡˇ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄠˋ, ] highly effective; fruitful, #22,399 [Add to Longdo]
产量多[chǎn liàng duō, ㄔㄢˇ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨㄛ, / ] fruitful [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
豊年[ほうねん, hounen] Thai: ปีที่พืชพันธุ์ออกดอกออกผลสมบูรณ์ English: fruitful year

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fruchtbarkeit {f}fruitfulness [Add to Longdo]
Unfruchtbarkeit {f}unfruitfulness [Add to Longdo]
ergiebig {adv}fruitfully [Add to Longdo]
fruchtbarfruitful [Add to Longdo]
unfruchtbarunfruitful [Add to Longdo]
unfruchtbar {adv}unfruitfully [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
甲斐がある;甲斐が有る[かいがある, kaigaaru] (exp) effective; fruitful; worthwhile; worth [Add to Longdo]
実りある[みのりある, minoriaru] (adj-f) rewarding; fruitful; fertile; productive; bountiful [Add to Longdo]
実り多い[みのりおおい, minoriooi] (adj-i) fruitful; successful [Add to Longdo]
出木年[できどし, dekidoshi] (n) fruitful year [Add to Longdo]
生めよ殖えよ地に満てよ[うめよふえよちにみてよ, umeyofueyochinimiteyo] (exp) (id) Be fruitful, and multiply, and replenish the earth [Add to Longdo]
多産[たさん, tasan] (n,adj-no) (1) fecundity; (adj-na) (2) fecund; fertile; fruitful; prolific; reproductive [Add to Longdo]
不生産的[ふせいさんてき, fuseisanteki] (adj-na) unproductive; unfruitful [Add to Longdo]
豊年[ほうねん, hounen] (n) fruitful year; (P) [Add to Longdo]
豊穰[ほうじょう, houjou] (n) fertility; productiveness; fruitfulness [Add to Longdo]
豊饒[ほうじょう, houjou] (adj-na,n) fertility; fruitfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fruitful \Fruit"ful\, a.
   Full of fruit; producing fruit abundantly; bearing results;
   prolific; fertile; liberal; bountiful; as, a fruitful tree,
   or season, or soil; a fruitful wife. -- {Fruit"ful*ly}, adv.
   -- {Fruit"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
      Be fruitful and multiply and replenish the earth.
                          --Gen. i. 28.
   [1913 Webster]
 
      [Nature] By disburdening grows
      More fruitful.              --Milton.
   [1913 Webster]
 
      The great fruitfulness of the poet's fancy. --Addison.
 
   Syn: Fertile; prolific; productive; fecund; plentiful; rich;
     abundant; plenteous. See {Fertile}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fruitfully
   adv 1: in a productive way; "they worked together productively
       for two years" [syn: {productively}, {fruitfully},
       {profitably}] [ant: {fruitlessly}, {unproductively},
       {unprofitably}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top