ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unproductively

AH2 N P R AH0 D AH1 K T IH0 V   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unproductively-, *unproductively*, unproductive
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา unproductively มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *unproductively*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cough, Unproductiveไอแบบไม่มีเสมหะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Unproductive.ไม่คืบหน้าเลย Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unproductiveI believe it would be unproductive with regard to the present recovery.
unproductiveThe retired often feel that they are useless and unproductive.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNPRODUCTIVE    AH2 N P R AH0 D AH1 K T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unproductive    (j) ˌʌnprədˈʌktɪv (uh2 n p r @ d uh1 k t i v)
unproductively    (a) ˌʌnprədˈʌktɪvliː (uh2 n p r @ d uh1 k t i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unergiebigkeit {f}unproductiveness [Add to Longdo]
nicht gewinnbringend; keinen Gewinn bringendunproductive [Add to Longdo]
unergiebig {adv}unproductively [Add to Longdo]
unfruchtbar; ertragsarm {adj}unproductive [Add to Longdo]
unproduktiv; unergiebig {adj} | unproduktiver | am unproduktivstenunproductive | more unproductive | most unproductive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
非生産的[ひせいさんてき, hiseisanteki] (adj-na) unproductive; counterproductive [Add to Longdo]
貧栄養湖[ひんえいようこ, hin'eiyouko] (n) lake with low nutrient level; oligotrophic lake; unproductive lake [Add to Longdo]
不生産的[ふせいさんてき, fuseisanteki] (adj-na) unproductive; unfruitful [Add to Longdo]
不毛[ふもう, fumou] (adj-na,n,adj-no) sterile; barren; unproductive; sour; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unproductively
   adv 1: in an unproductive manner [syn: {unproductively},
       {fruitlessly}, {unprofitably}] [ant: {fruitfully},
       {productively}, {profitably}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top