ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*dainty*

D EY1 N T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dainty, -dainty-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dainty(adj) งดงาม, See also: สวยงาม, ประณีต, Syn. delicate, exquisite, charming
dainty(adj) มีรสชาติดี, See also: อร่อย, Syn. delicious
dainty(n) อาหารเลิศรส, Syn. delicacy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dainty(เดน'ที) n., adj. งดงาม, สวยงาม, มีรสชาติดี, อร่อย, ประณีต n. สิ่งที่งดงาม, สิ่งที่มีรสชาติดี, สิ่งที่อร่อย, See also: daintily adv. ดูdainty daintiness n. ดูdainty, Syn. nice, Ant. gross

English-Thai: Nontri Dictionary
dainty(adj) งดงาม, สวยงาม, สะโอดสะอง, ประณีต, อร่อย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now I know you dainty little track stars think you're fast.ทีนี้ฉันรู้แล้วว่าดาราอย่างพวกนาย คิดว่าตัวเองวิ่งเร็ว Cool Runnings (1993)
And if I take off both my socks, you'll see my dainty toes.และถ้าฉันถอดถุงเท้าออก เธอจะเห็นเท้าอันโอชะ James and the Giant Peach (1996)
But you've got dainty hands.ยังไงก็ตามคุณมีมือที่งดงาม Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
My mom says my hands are very dainty.แม่ของฉันก็บอกว่ามือของฉันสวยมาก ๆ เหมือนกัน Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
Guess you're not so dainty after all.เดาได้เลยว่าคุณคงไม่ แต่คุณสวยงามทั้งหมดจริงๆ Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
I'm dainty enough.ฉันสวยงามเพียงพอแล้ว Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
"His appetite was not of that squeamish kind which cannot feed on a dainty"ความต้องการของเขาไม่ใช่สิ่งน่าสะอิดสะเอียน ที่หล่อเลี้ยงความงามนั้นไม่ได้" Becoming Jane (2007)
- He's not tasting this dainty.-"เขาจะไม่ลิ้มลองความงดงามนี้แน่" Becoming Jane (2007)
This one's a little dainty, isn't it?อันนี้มันเล็กไป มันไม่น่าจะใช่นะ? Chuck Versus the Cougars (2008)
In the palm of your dainty hand.ไว้ในฝ่ามืออันบอบบางของคุณ Enough About Eve (2009)
No tangles. Make 'em look pretty for our dainty guests.อย่าให้พันกัน จัดให้ดี สำหรับต้อนรับแขกของเรา Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Hmm. Not dainty enough for you?อืมม ไม่โอเคเท่าไหร่ ไม่เหลือให้ตัวคุณเองบ้างหรอ Home Invasion (2013)
Frankly, it's a tossup now between you and Dainty.Ich schwanke zwischen dir und Dainty. Empire of the Sun (1987)
Him and Dainty.Er und Dainty. Empire of the Sun (1987)
- I am very grateful, Lady Dainty.Ich danke Ihnen sehr, Madame Dainty. The Mysterious Affair at Styles (1990)
Lady Dainty, already intended to organize the products for country of origin?Madame Dainty... ist es Ihnen je in den Sinn gekommen, die Waren nach der Herkunft zu ordnen? The Mysterious Affair at Styles (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
daintyFew boys are dainty about their food.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิจิตร(adj) exquisite, See also: fine, elaborate, beautiful, dainty, artistic, Syn. สวย, งาม, งดงาม, วิจิตรบรรจง, Example: ลวดลายอันวิจิตรพิสดารเหล่านี้ต้องเป็นฝีมือของช่างหลวงแน่นอน, Thai Definition: ที่งามหยดย้อย
วิจิตรบรรจง(adj) exquisite, See also: fine, elaborate, beautiful, dainty, artistic, Syn. สวย, งาม, งดงาม, วิจิตร, Example: นายช่างผู้สร้างผลงานผลงานที่วิจิตรบรรจงเหล่านี้ล้วนแต่เป็นนายช่างเอกแห่งยุค, Thai Definition: ที่ตั้งใจทำให้งดงามหยดย้อย
เก๋(adj) pretty, See also: smart, dainty, attractive, exquisite, chic, pleasant, charming, Syn. โก้เก๋, Example: เด็กสองคนนี้หน้าตาดีเหมือนแม่ รูปร่างเล็กบางสมส่วน แถมยิ้มมีเขี้ยวเก๋ที่มุมปากเหมือนกันอีก, Thai Definition: งามเข้าที, มีเสน่ห์, น่าดู
ฉะอ้อน(adj) slender, See also: dainty, delicate, slim, thin, Syn. กล้องแกล้ง, แน่งน้อย, ชะอ้อน, Ant. ใหญ่โต, เทอะทะ, Example: เธอเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างฉะอ้อนฉะแอ้นมาก, Thai Definition: รูปร่างเล็ก
กระจุ๋มกระจิ๋ม(adj) delicate, See also: lovely, dainty, cute, Syn. จุ๋มจิ๋ม, Example: เธอมีปากกระจุ๋มกระจิ๋ม, Thai Definition: เล็กๆ น้อยๆ, น่าเอ็นดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะอ้อน[cha-øn] (adj) EN: slender ; dainty ; delicate ; slim ; thin
จุ๋มจิ๋ม[jumjim] (adj) EN: cute ; tiny ; amiable ; delicate ; lovely ; dainty
เก๋[kē] (adj) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome  FR: élégant ; chic ; beau
กล้วยไข่[klūay khai] (n, exp) EN: kluay khai banana ; Kluay Khai ; dainty banana ; pisang mas  FR: banane kluai khai [ f ] ; pisang mas
กล้วยไข่สด[klūay khai sot] (n, exp) EN: fresh dainty banana
วิจิตร[wijit] (adj) EN: exquisite ; fine ; elaborate ; beautiful ; dainty ; artistic  FR: fantastique ; féerique

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DAINTY D EY1 N T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dainty (n) dˈɛɪntiː (d ei1 n t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高雅[gāo yǎ, ㄍㄠ ㄧㄚˇ,  ] dainty; elegance; elegant #11,423 [Add to Longdo]
纤巧[xiān qiǎo, ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄠˇ,   /  ] delicate; dainty #57,277 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lecker { adj } | leckerer | am leckerstendainty | daintier | daintiest [Add to Longdo]
mäkelig (im Essen) { adj }fastidious; dainty [Add to Longdo]
zierlich { adj } | zierlicher | am zierlichstendainty | daintier | daintiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
繊細[せんさい, sensai] (adj-na, n) delicate; dainty; fine; slim; sensitive; subtle; (P) #18,822 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dainty \Dain"ty\, a. [Compar. {Daintier}; superl. {Daintiest}.]
   1. Rare; valuable; costly. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Full many a deynt['e] horse had he in stable.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Hence the proverb "dainty maketh dearth," i. e., rarity
      makes a thing dear or precious.
      [1913 Webster]
 
   2. Delicious to the palate; toothsome.
    [1913 Webster]
 
       Dainty bits
       Make rich the ribs.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Nice; delicate; elegant, in form, manner, or breeding;
    well-formed; neat; tender.
    [1913 Webster]
 
       Those dainty limbs which nature lent
       For gentle usage and soft delicacy.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I would be the girdle.
       About her dainty, dainty waist.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. Requiring dainties. Hence: Overnice; hard to please;
    fastidious; squeamish; scrupulous; ceremonious.
    [1913 Webster]
 
       Thew were a fine and dainty people.  --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       And let us not be dainty of leave-taking,
       But shift away.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To make dainty}, to assume or affect delicacy or
    fastidiousness. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Ah ha, my mistresses! which of you all
       Will now deny to dance? She that makes dainty,
       She, I'll swear, hath corns.     --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dainty \Dain"ty\, n.; pl. {Dainties}. [OE. deinie, dainte,
   deintie, deyntee, OF. deinti['e] delicacy, orig., dignity,
   honor, fr. L. dignitas, fr. dignus worthy. See {Deign}, and
   cf. {Dignity}.]
   1. Value; estimation; the gratification or pleasure taken in
    anything. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I ne told no deyntee of her love.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is delicious or delicate; a delicacy.
    [1913 Webster]
 
       That precious nectar may the taste renew
       Of Eden's dainties, by our parents lost. --Beau. &
                          Fl.
    [1913 Webster]
 
   3. A term of fondness. [Poetic] --B. Jonson.
 
   Syn: {Dainty}, {Delicacy}.
 
   Usage: These words are here compared as denoting articles of
      food. The term delicacy as applied to a nice article
      of any kind, and hence to articles of food which are
      particularly attractive. Dainty is stronger, and
      denotes some exquisite article of cookery. A hotel may
      be provided with all the delicacies of the season, and
      its table richly covered with dainties.
      [1913 Webster]
 
         These delicacies
         I mean of taste, sight, smell, herbs, fruits,
         and flowers,
         Walks and the melody of birds.  --Milton.
      [1913 Webster]
 
         [A table] furnished plenteously with bread,
         And dainties, remnants of the last regale.
                          --Cowper.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dainty
   adj 1: affectedly dainty or refined [syn: {dainty}, {mincing},
       {niminy-piminy}, {prim}, {twee}]
   2: delicately beautiful; "a dainty teacup"; "an exquisite cameo"
     [syn: {dainty}, {exquisite}]
   3: especially pleasing to the taste; "a dainty dish to set
     before a kind";
   4: excessively fastidious and easily disgusted; "too nice about
     his food to take to camp cooking"; "so squeamish he would
     only touch the toilet handle with his elbow" [syn: {dainty},
     {nice}, {overnice}, {prissy}, {squeamish}]
   n 1: something considered choice to eat [syn: {dainty},
      {delicacy}, {goody}, {kickshaw}, {treat}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top