ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

高雅

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -高雅-, *高雅*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高雅[gāo yǎ, ㄍㄠ ㄧㄚˇ, ] dainty; elegance; elegant, #11,423 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
高雅[こうが, kouga] (adj-na,n) refined; elegant; chaste [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Byron couldn't have said it more graciously.[CN] 拜伦也想不出 比这更高雅的话 All About Eve (1950)
Good morning. Well, what do you think of my elegant new suit?[CN] 早安 我这件高雅的新衣如何? All About Eve (1950)
This is a very delicate situation.[CN] 这是一个高雅的场所 One Hour with You (1932)
It's not very Christian talk, but it's coherent.[CN] 不是非常高雅的谈话 但是它是连贯的 Wuthering Heights (1939)
At any rate, gentlemen, a charming, exquisite woman.[CN] 先生们,总之她是美丽 而且高雅的女人 Ninotchka (1939)
A small crab once saved his companion, a Brahmin, from a viper.[CN] 小螃蟹曾从毒蛇口里救过他的高雅同伴 Night Train (1959)
When George Gershwin played in New York, it was black-tie music.[CN] 乔治. 戈什温在纽约表演的 是听众都要到打领带的高雅音乐 A Face in the Crowd (1957)
So elegant.[CN] 这么高雅 Tammy and the Bachelor (1957)
-I like that girl. That quality of quiet graciousness.[CN] 我喜欢那个女孩子,举止高雅 All About Eve (1950)
High-class comedy, enjoyed by everybody.[CN] 高雅喜剧 人人都爱 Design for Living (1933)
She has great elegance.[CN] 她很高雅 Ninotchka (1939)
I believed it meant you loved me![CN] 因为我觉得你高雅而得体 Bordertown (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top