Search result for

cute

(87 entries)
(0.0546 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cute-, *cute*
English-Thai: Longdo Dictionary
acute stroke(n phrase) อาการเส้นโลหิตในสมองแตกอย่างเฉียบพลัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cute[ADJ] เฉลียวฉลาด, Syn. clever, sharp, shrewd
cute[ADJ] น่ารัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cute(คิวทฺ) adj. สวย,น่ารัก,เก๋,ฉลาด, See also: cuteness n., Syn. pretty ###A. ugly
cutey(คิว'ที) adj.,n. (ผู้ที่) สวยอย่างมีเสน่ห์ -pl. cuteys
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม,รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี,ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense ###A. dull, mild)
acute attackอาการเฉียบพลัน
electrocutevt. ฆ่าด้วยกระแสไฟฟ้า,ประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า, See also: electrocution n.
execute(เอค'ซะคิวทฺ) vt. ปฎิบัติ,บริหาร,ประหารชีวิต,บังคับตามกฎหมาย., See also: executable adj. executer n. กระทำการหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ลงมือกระทำการตามคำสั่งในโปรแกรม หลังจากที่มีการแปลโปรแกรมนั้น (compile) ออกเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วดู compile และ machine language ประกอบ
persecute(เพอ'ซีคิวทฺ) vt. ก่อกวน,แกล้ง,รบกวน,ประหาร,ข่มเหง., See also: persecutive adj. persecutor n. persecutory adj.
prosecute(พรอส'ซิคิวทฺ) vt. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,ปฏิบัติ,ดำเนินถึงที่สุด. vi. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,ทำหน้าที่เป็นอัยการ., See also: prosecutability adj., Syn. pursue,sue

English-Thai: Nontri Dictionary
cute(adj) น่ารัก,สวย,เก๋,ฉลาด,หลักแหลม
acute(adj) เก่ง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,สาหัส,รุนแรง,ฉับพลัน
acuteness(n) ความเฉียบแหลม,ความเก่ง,ความมีไหวพริบ
electrocute(vt) ฆ่าด้วยไฟฟ้า,ฆ่าด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า
execute(vt) บริหาร,ปฏิบัติ,ทำให้สำเร็จ,กระทำ,ประหารชีวิต,สนองพระบรมราชโองการ
persecute(vt) ข่มเหง,รบกวน,แกล้ง,รังแก,ประหัตประหาร
prosecute(vt) ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,เรียกร้องสิทธิ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cute.สวยสิ In the Mouth of Madness (1994)
Uh, that's cute.นั่นน่ารักมากเลย Pret-a-Poor-J (2008)
I thought you were so cute.ว้าว ต้องน่ารักแน่ๆเลย Akai ito (2008)
Your uniform's cute.ชุดเธอน่ารักจัง Akai ito (2008)
Mei-chan's really cute.เมอิจัง น่ารักมากๆ Akai ito (2008)
Please take this puppy It looked so cute and yummyได้โปรดรับเลี้ยงหมาน้อยตัวนี้ด้วย มันทั้งน่ารักและแสนซื่อสัตย์ทีเดียว Portrait of a Beauty (2008)
-As you can see, I'm irresistibly cute. -Of course.อย่างที่คุณเห็น ฉันเป็นคนประเภทน่ารัก น่าอ้อน เอ่อ ก็ใช่... Scandal Makers (2008)
Any cute girls?ชอบโรงเรียนอนุบาลไหม Scandal Makers (2008)
It's really cute when kids are performing.มันเป็นเรื่องน่ารักถ้าเด็กๆ แสดงดนตรี Beethoven Virus (2008)
What a cute young couple!เป็นคู่ที่น่ารักอะไรอย่างนี้เนี่ย Baby and I (2008)
He was cute though.เค้าน่ารัก Heartbreak Library (2008)
That's a pity. And he's so cute.น่าสงสาร และเค้าน่ารัก Heartbreak Library (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cuteLucifera Vampirella is cute.
cuteI remember him as a cute, bright little boy.
cuteHis little sister is very cute, isn't she?
cuteBut Little Red Riding Hood is cute and can scream hysterically, so everyone believed her story.
cuteOh man! Aki in a china dress was so cute. I almost lost it then.
cuteAh-you've gone all red. Riku - that's so cute!! Ha-haha.
cuteIsn't Yukimasa so cute?
cuteSheesh, that Keiko - she's cute or she's hateful, just can't make her out.
cuteYou, Rikka, are very cute when you're embarrassed.
cuteThe girl, her eyes shining brightly from that single hint, makes her cute cat-motif automatic pencil run across her notebook.
cuteI love whatever is cute.
cuteShe is really cute.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรามชม[N] beautiful woman, See also: cute girl, beautiful girl, young and admirable girl, Syn. หญิงงาม, ทรามเชย, ทรามสงวน, ทรามสวาท, ผู้หญิง, Example: ทรามชมของเขาหน้าตาน่ารัก จิ้มลิ้ม, Count unit: คน, Thai definition: หญิงงามน่ารัก, นางงามผู้เป็นที่รัก
น่าเกลียดน่าชัง[ADJ] cute, See also: lovable, charming, sweet, lovely, Syn. น่ารัก, น่าเอ็นดู, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่
น่ารักน่าชัง[ADJ] cute, See also: pretty, lovely, Syn. น่ารัก, น่ารักน่าเอ็นดู, น่าเอ็นดู, Ant. น่าเกลียด, ขี้ริ้วขี้เหร่, ขี้เหร่, Example: เขาพาลูกชายหน้าตาน่ารักน่าชังไปเดินอวดผู้คนในสวนทุกวัน
ตาหวาน[ADJ] beautiful (eyes), See also: cute (eyes), Syn. ตาเยิ้ม, Example: ผู้ชายคนนี้เป็นคนตาหวาน ดูมีเสน่ห์มาก, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: ตาที่มีลักษณะน่ารักน่าเอ็นดู, ตาที่แสดงอาการน่ารักน่าเอ็นดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue   FR: débattre ; discuter ; délibérer
บานทะโรค[n.] (bāntharōk) EN: acute hemorrhoids   
บีบ[v.] (bīp) EN: oppress ; persecute   FR: opprimer
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: oppress ; persecute ; tyrannize   FR: opprimer ; tyranniser
บริหาร[v.] (børihān) EN: administer ; manage ; execute   FR: diriger ; administrer ; gérer ; gouverner
เฉลียวฉลาด[adj.] (chalīochalāt) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute   FR: perspicace ; sagace ; intelligent
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute   FR: subtil ; sagace
ชน[v.] (chon) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit   FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter
ชนกัน[v.] (chon kan) EN: collide ; bump into   FR: se heurter ; entrer en collision ; se cogner ; se percuter ; s'entrechoquer
ดำเนินการ[v.] (damnoēnkān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement   FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures

CMU English Pronouncing Dictionary
CUTE    K Y UW1 T
CUTER    K Y UW1 T ER0
CUTEST    K Y UW1 T IH2 S T
CUTESY    K Y UW1 T S IY0
CUTENESS    K Y UW1 T N AH0 S
CUTESINESS    K Y UW1 T S IY2 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cute    (j) (k y uu1 t)
cuter    (j) (k y uu1 t @ r)
cutely    (a) (k y uu1 t l ii)
cutest    (j) (k y uu1 t i s t)
cuteness    (n) (k y uu1 t n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hübsch; reizend; nett; niedlich; süß {adj} | hübscher; reizender; netter; niedlicher; süßer | am hübschsten; am reizendsten; am nettesten; am niedlichsten; am süßestencute | cuter | cutest [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
charcuterie(n ) |f| ผลิตภัณท์จากเนื้อหมู เช่น ไส้กรอก หมูแฮม, ร้านขายเนื้อสัตว์ เช่น Venez découvrir les charcuteries fines du Canard Goulu.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cute (n ) น่ารัก

Japanese-English: EDICT Dictionary
SARS[サーズ, sa-zu] (n) (See 重症急性呼吸器症候群) severe acute respiratory syndrome; SARS [Add to Longdo]
SSPE[エスエスピーイー, esuesupi-i-] (n) (See 亜急性硬化性全脳炎) subacute sclerosing panencephalitis; SSPE [Add to Longdo]
かっこかわいい;カッコカワイイ[, kakkokawaii ; kakkokawaii] (exp) (col) cool and cute [Add to Longdo]
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting [Add to Longdo]
きゃぴきゃぴ[, kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
たん[, tan] (suf) (m-sl) (fam) (fem) (See ちゃん) (cute) suffix for familiar person [Add to Longdo]
ぶりっ子;鰤っ子(ateji);鰤子(ateji)[ぶりっこ, burikko] (n,vs,adj-no) (See ぶる・1) cutesy girl (i.e. intentionally acts cute and cultivates an image of cuteness); child-like woman [Add to Longdo]
アクサン[, akusan] (n) (See アクセント) accent (usu. French accents such as acute and grave) (fre [Add to Longdo]
アクサンテギュ[, akusantegyu] (n) "acute" accent (fre [Add to Longdo]
エグゼキュート[, eguzekyu-to] (n) {comp} execute [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逗人喜爱[dòu rén xǐ ài, ㄉㄡˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧˇ ㄞˋ, / ] cute [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
再実行[さいじっこう, saijikkou] re-execute (vs) [Add to Longdo]
実行サイクル[じっこうサイクル, jikkou saikuru] execute cycle [Add to Longdo]
実行許可[じっこうきょか, jikkoukyoka] execute permission [Add to Longdo]
エグゼキュート[えぐぜきゅーと, eguzekyu-to] execute [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cute \Cute\ (k[=u]t), a. [An abbrev. of acute.]
   1. Clever; sharp; shrewd; ingenious; cunning. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   2. pleasantly attractive, in a delicate way; -- said of
    children, young ladies, pet animals and some objects, but
    seldom of adults; as, a cute child; a cute kitten; a cute
    little house; a cute statue.
    [PJC]
 
   3. smart-alecky or impertinent; as, a cute remark.
    [PJC]
 
   4. affectedly clever. --RHUD
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cute
   adj 1: attractive especially by means of smallness or prettiness
       or quaintness; "a cute kid with pigtails"; "a cute little
       apartment"; "cunning kittens"; "a cunning baby" [syn:
       {cunning}, {cute}]
   2: obviously contrived to charm; "an insufferably precious
     performance"; "a child with intolerably cute mannerisms"
     [syn: {cute}, {precious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top