ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-dainty-

D EY1 N T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dainty, *dainty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dainty(adj) งดงาม, See also: สวยงาม, ประณีต, Syn. delicate, exquisite, charming
dainty(adj) มีรสชาติดี, See also: อร่อย, Syn. delicious
dainty(n) อาหารเลิศรส, Syn. delicacy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dainty(เดน'ที) n., adj. งดงาม, สวยงาม, มีรสชาติดี, อร่อย, ประณีต n. สิ่งที่งดงาม, สิ่งที่มีรสชาติดี, สิ่งที่อร่อย, See also: daintily adv. ดูdainty daintiness n. ดูdainty, Syn. nice, Ant. gross

English-Thai: Nontri Dictionary
dainty(adj) งดงาม, สวยงาม, สะโอดสะอง, ประณีต, อร่อย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
daintyFew boys are dainty about their food.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DAINTY D EY1 N T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dainty (n) dˈɛɪntiː (d ei1 n t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lecker { adj } | leckerer | am leckerstendainty | daintier | daintiest [Add to Longdo]
zierlich { adj } | zierlicher | am zierlichstendainty | daintier | daintiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dainty \Dain"ty\, a. [Compar. {Daintier}; superl. {Daintiest}.]
   1. Rare; valuable; costly. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Full many a deynt['e] horse had he in stable.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Hence the proverb "dainty maketh dearth," i. e., rarity
      makes a thing dear or precious.
      [1913 Webster]
 
   2. Delicious to the palate; toothsome.
    [1913 Webster]
 
       Dainty bits
       Make rich the ribs.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Nice; delicate; elegant, in form, manner, or breeding;
    well-formed; neat; tender.
    [1913 Webster]
 
       Those dainty limbs which nature lent
       For gentle usage and soft delicacy.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I would be the girdle.
       About her dainty, dainty waist.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. Requiring dainties. Hence: Overnice; hard to please;
    fastidious; squeamish; scrupulous; ceremonious.
    [1913 Webster]
 
       Thew were a fine and dainty people.  --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       And let us not be dainty of leave-taking,
       But shift away.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To make dainty}, to assume or affect delicacy or
    fastidiousness. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Ah ha, my mistresses! which of you all
       Will now deny to dance? She that makes dainty,
       She, I'll swear, hath corns.     --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dainty \Dain"ty\, n.; pl. {Dainties}. [OE. deinie, dainte,
   deintie, deyntee, OF. deinti['e] delicacy, orig., dignity,
   honor, fr. L. dignitas, fr. dignus worthy. See {Deign}, and
   cf. {Dignity}.]
   1. Value; estimation; the gratification or pleasure taken in
    anything. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I ne told no deyntee of her love.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is delicious or delicate; a delicacy.
    [1913 Webster]
 
       That precious nectar may the taste renew
       Of Eden's dainties, by our parents lost. --Beau. &
                          Fl.
    [1913 Webster]
 
   3. A term of fondness. [Poetic] --B. Jonson.
 
   Syn: {Dainty}, {Delicacy}.
 
   Usage: These words are here compared as denoting articles of
      food. The term delicacy as applied to a nice article
      of any kind, and hence to articles of food which are
      particularly attractive. Dainty is stronger, and
      denotes some exquisite article of cookery. A hotel may
      be provided with all the delicacies of the season, and
      its table richly covered with dainties.
      [1913 Webster]
 
         These delicacies
         I mean of taste, sight, smell, herbs, fruits,
         and flowers,
         Walks and the melody of birds.  --Milton.
      [1913 Webster]
 
         [A table] furnished plenteously with bread,
         And dainties, remnants of the last regale.
                          --Cowper.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dainty
   adj 1: affectedly dainty or refined [syn: {dainty}, {mincing},
       {niminy-piminy}, {prim}, {twee}]
   2: delicately beautiful; "a dainty teacup"; "an exquisite cameo"
     [syn: {dainty}, {exquisite}]
   3: especially pleasing to the taste; "a dainty dish to set
     before a kind";
   4: excessively fastidious and easily disgusted; "too nice about
     his food to take to camp cooking"; "so squeamish he would
     only touch the toilet handle with his elbow" [syn: {dainty},
     {nice}, {overnice}, {prissy}, {squeamish}]
   n 1: something considered choice to eat [syn: {dainty},
      {delicacy}, {goody}, {kickshaw}, {treat}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top