Search result for

delicious

(65 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delicious-, *delicious*, deliciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delicious[ADJ] สนุกสนาน, See also: สุขใจ, ดีใจ, เพลิดเพลิน, Syn. delightful, enjoyable, pleasing, amusing
delicious[ADJ] อร่อย, See also: โอชะ, โอชา, น่ารับประทาน, ถูกปาก, น่าทาน, มีรสกลมกล่อม, Syn. tasty, appetizing, yummy, Ant. disqusting, tasteless
deliciously[ADV] อย่างสนุกสนาน, See also: อย่างเพลิดเพลิน
deliciously[ADV] อย่างเอร็ดอร่อย
deliciousness[N] ความอร่อย, See also: ความมีรสชาติดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delicious(ดิลิช'เชิส) adj. อร่อย,ดีเยี่ยม,เพลิดเพลิน,สุขใจ., See also: deliciousness n. ดูdelicious, Syn. palatable

English-Thai: Nontri Dictionary
delicious(adj) อร่อย,มีรสกลมกล่อม,โอชะ,ถูกปาก,ดีเยี่ยม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Deliciousอร่อยนะ Rice Rhapsody (2004)
Delicious.อร่อยมาก Commitment (2012)
It's delicious.อร่อยๆ Akai ito (2008)
Here I am, stuffing my face with this delicious stew when you're hungry, too.ยัดหน้าข้ากับสตูที่แสนอร่อยนี่ เจ้าก็หิวเหมือนกันนิ The Labyrinth of Gedref (2008)
Yes, yes, such delicious ironyใช่ ใช่แล้ว, รสชาติแห่งการถูกเย้ยหยัน Cloak of Darkness (2008)
I'm sorry because I couldn't buy you delicious foods.ข้าขอโทษที่ซื้ออาหารดีๆให้เจ้าไม่ได้ Iljimae (2008)
So delicious! These mini octopuses and hot sauce... yum.อร่อยมาก ปลาหมึกย่างซอส อร่อยสุดๆไปเลย.. Baby and I (2008)
This is delicious.นี่อร่อยนะ Heartbreak Library (2008)
Maria, you really must try this delicious aumelette.มาเรีย เธอต้องลองทานออมเล็ตต์อร่อยนี่สักหน่อยสิ The Secret of Moonacre (2008)
It's delicious. No.ไม่ เฮ้ ไอ้น้อง My Sassy Girl (2008)
It's so delicious.อร่อยมาก My Sassy Girl (2008)
I like birds that can't fly. They are so delicious.ฉันชอบนกที่บินไม่ได้ มันอร๊อย... The Curious Case of Benjamin Button (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deliciousAlthough natto smells awful, it is delicious.
deliciousAny dish will do if it is delicious.
deliciousAutumn is when food is especially delicious.
deliciousChinese food is no less delicious than French.
deliciousDelicious looking food doesn't necessarily taste good.
deliciousHis aunt's apple pie was delicious and he had a second helping.
deliciousHow delicious this fruit is!
deliciousHow delicious your dinner was!
deliciousIt is although if the song is delicious it is good.
deliciousIt smells delicious.
deliciousI've never eaten anything as delicious as this.
deliciousLooks delicious. Think I'll try some.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รสเด็ด[ADJ] delicious, See also: tasty, palatable, flavoursome, good, very good, Syn. รสอร่อย, Example: เพลงลูกทุ่ง ถ้าไม่มีหางเครื่องก็คล้ายส้มตำรสเด็ดที่ขาดปลาร้าปรุงรส, Thai definition: เกี่ยวกับอาหารที่มีรสชาติอร่อย
อร่อย[ADJ] delicious, See also: tasty, Syn. โอชะ, Example: อาหารไทยที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่ามีรสอร่อยเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยได้แก่ น้ำพริกปลาทู แกงเผ็ด ต้มยำกุ้ง หมี่กรอบ และห่อหมก, Thai definition: มีรสดี
เอร็ดอร่อย[ADV] deliciously, See also: tastily, ambrosially, delectably, scrumptiously, toothsomely, Syn. อร่อย, Example: เด็กๆ กินข้าวด้วยกันอย่างเอร็ดอร่อย, Thai definition: อร่อยเหลือเกิน, อร่อยจนติดใจ
โอชา[ADJ] delicious, See also: tasty, yummy, ambrosial, delectable, scrumptious, toothsome, Syn. โอชะ, อร่อย, Example: พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานอาหารโอชา และอุดมสมบูรณ์ให้แก่เรา, Thai definition: มีรสดี
เอร็ดอร่อย[ADJ] delicious, See also: tasty, yummy, ambrosial, delectable, scrumptious, toothsome, Syn. อร่อย, Thai definition: อร่อยเหลือเกิน, อร่อยจนติดใจ
โอชะ[ADJ] delicious, See also: tasty, yummy, ambrosial, delectable, scrumptious, toothsome, Syn. โอชา, อร่อย, Example: เหล่าแมลงวันพากันบินลงไปกินอาหารอันโอชะที่อยู่บนพื้นดิน, Thai definition: มีรสดี
โอชะ[ADV] deliciously, See also: tastily, ambrosially, scrumptiously, toothsomely, Syn. โอชา, อร่อย, Example: นกใช้ปากปลายโค้งแหลมฉีกหนังท้องของกิ้งก่าออกมากินทีละชิ้นสองชิ้นอย่างโอชะ, Thai definition: มีรสดี
ตุ้ยๆ[ADV] deliciously, See also: heartily, Syn. ตุ้ย, Example: เขาแกะเปลือกส้มยัดใส่ปากเคี้ยวตุ้ยๆ ทีละครึ่งลูกจนหมดภายในเวลาไม่ถึง 5 นาที, Thai definition: อาการที่เคี้ยวอาหารเต็มปากจนแก้มโป่งออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable   FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อร่อย[adj.] (arøi) EN: good ; delicious ; palatable   FR: bon ; délicieux
อร่อยจัง[X] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy   FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยมาก[adj.] (arøi māk) EN: delicious ; very good (in taste)   FR: très bon ; délicieux ; succulent
โอชา[adj.] (ōchā) EN: delicious ; tasty ; yummy ; ambrosial ; delectable ; scrumptious ; toothsome   FR: savoureux ; succulent ; délectable (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DELICIOUS    D AH0 L IH1 SH AH0 S
DELICIOUSLY    D AH0 L IH1 SH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delicious    (j) (d i1 l i1 sh @ s)
deliciously    (a) (d i1 l i1 sh @ s l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
甘い[うまい, umai] Thai: อร่อย English: delicious

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Delicious Flat Chest (n vi vt name ) ย่อมาจาก Delicious Flat Chest แปลว่า ยัยนมแบน!! เป็นคำชมนะอิ ๆ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
See also: S. dfc,DFC,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
appetitlich; köstlich; wohlschmeckend {adj} | appetitlicher; köstlicher; wohlschmeckender | am appetitlichsten; am köstlichsten; am wohlschmeckendstendelicious | more delicious | most delicious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご馳走様でした;御馳走様でした[ごちそうさまでした, gochisousamadeshita] (exp) That was a delicious meal (said after meals); What a wonderful meal [Add to Longdo]
まいうー;まいう[, maiu-; maiu] (n,adj-f) (sl) delicious (slang reversal of "umai") [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
んまい[, nmai] (adj-i) (col) (See うまい・2) delicious; appetizing; appetising [Add to Longdo]
デリシャス[, derishasu] (adj-na) delicious [Add to Longdo]
佳味[かみ, kami] (n) delicious taste [Add to Longdo]
寒鰤[かんぶり, kanburi] (n) (regarded as delicious because of its higher fat content) yellowtail caught during the cold season; cold yellowtail [Add to Longdo]
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P) [Add to Longdo]
激うま;激旨[げきうま, gekiuma] (adj-no) seriously delicious [Add to Longdo]
結構[けっこう, kekkou] (adj-na,n-adv,n) (1) (uk) splendid; nice; wonderful; delicious; sweet; (adj-na) (2) sufficient; fine (in the sense of "I'm fine"); (by implication) no thank you; (3) well enough; OK; tolerable; (adv) (4) reasonably; fairly; tolerably; (n) (5) (arch) construction; architecture; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美味[měi wèi, ㄇㄟˇ ㄨㄟˋ, ] delicious; relish [Add to Longdo]
鲜美[xiān měi, ㄒㄧㄢ ㄇㄟˇ, / ] delicious, tasty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delicious \De*li"cious\, a. [OF. delicieus, F. d['e]licieux, L.
   deliciosus, fr. deliciae delight, fr. delicere to allure. See
   {Delight}.]
   1. Affording exquisite pleasure; delightful; most sweet or
    grateful to the senses, especially to the taste; charming.
    [1913 Webster]
 
       Some delicious landscape.       --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
       One draught of spring's delicious air. --Keble.
    [1913 Webster]
 
       Were not his words delicious?     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. Addicted to pleasure; seeking enjoyment; luxurious;
    effeminate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Others, lastly, of a more delicious and airy spirit,
       retire themselves to the enjoyments of ease and
       luxury.                --Milton.
 
   Syn: {Delicious}, {Delightful}.
 
   Usage: Delicious refers to the pleasure derived from certain
      of the senses, particularly the taste and smell; as,
      delicious food; a delicious fragrance. Delightful may
      also refer to most of the senses (as, delightful
      music; a delightful prospect; delightful sensations),
      but has a higher application to matters of taste,
      feeling, and sentiment; as, a delightful abode,
      conversation, employment; delightful scenes, etc.
      [1913 Webster]
 
         Like the rich fruit he sings, delicious in
         decay.              --Smith.
      [1913 Webster]
 
         No spring, nor summer, on the mountain seen,
         Smiles with gay fruits or with delightful green.
                          --Addison.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delicious
   adj 1: greatly pleasing or entertaining; "a delightful
       surprise"; "the comedy was delightful"; "a delicious
       joke" [syn: {delightful}, {delicious}]
   2: extremely pleasing to the sense of taste [syn: {delectable},
     {delicious}, {luscious}, {pleasant-tasting}, {scrumptious},
     {toothsome}, {yummy}]
   n 1: variety of sweet eating apples

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top