ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*circumspect*

S ER1 K AH0 M S P EH2 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: circumspect, -circumspect-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
circumspect(adj) ที่คิดอย่างรอบคอบ, Syn. cautious, careful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circumspectadj. รอบคอบ, ระมัดระวัง, See also: circumspectness n. ดูcircumspect
circumspectionn. ความระมัดระวัง, ความรอบคอบ,

English-Thai: Nontri Dictionary
circumspect(adj) ระมัดระวัง, ระวัง, ละเอียดรอบคอบ
circumspection(n) ความรอบคอบ, ความระมัดระวัง, ความระวัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The crown prince is a man of great circumspection.องค์รัชทายาทเป็นผู้มีความรอบคอบ Episode #1.4 (2010)
He is bound by civic responsibility to practice the art of circumspection, which is entirely the opposite.เขาผูกพันกับความรับผิดชอบต่อพลเมือง เป็นการปฏิบัติงานที่ต้องมีความรอบคอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง I'm Alive and on Fire (2011)
My husband Joseph was Arthur Bellefleur's son, and Arthur was the son of James. Grandmama, I can't sit here all night bein' circumspect.สามีของฉัน Joseph เป็นลูกของ Arthur Bellefleur และ Arthur เป็นลูกของ James ยายครับ ผมไม่สามารถอยู่ที่นี้ได้ทั้งคืนนะ I'm Alive and on Fire (2011)
Yeah, executive editor at Circumspect.รู้จักครับ เป็นบรรณาธิการการบริหารที่เซอร์คัมสเป็ค Deadline (2011)
- I still don't understand your circumspection.ผมไม่เข้าใจความรอบคอบของคุณ A Whiff of Sulfur (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอบคอบ(v) be cautious, See also: be circumspect, be careful, be discreet, Syn. ถ้วนถี่, Ant. สะเพร่า, เผอเรอ, Example: เธอรอบคอบมากที่เอาร่มมาด้วย, Thai Definition: พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น
รอบคอบ(adv) carefully, See also: circumspectly, cautiously, Syn. ถ้วนถี่, Ant. สะเพร่า, เผอเรอ, Example: เรื่องนี้ คุณควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ, Thai Definition: อย่างที่พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น
รัดกุม(v) be circumspect, See also: be cautious, Syn. รอบคอบ, ละเอียด, Example: การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่รัดกุม ทำให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ
คอยเหตุ(v) observe, See also: watch, circumspect, look, inspect, oversee, Example: โปรดคอยระวังฝนจะตก เนื่องจากเรามีหมู่ที่คอยเหตุอยู่ในตำบลนี้, Thai Definition: ระวังเหตุการณ์
คุมเชิง(adv) watchfully, See also: cautiously, attentively, vigilantly, warily, circumspectly, heedfully, Example: จ่าไขกุญแจมือออกแล้วยืนคุมเชิงอยู่เบื้องหลัง, Thai Definition: คอยระวังท่วงทีของอีกฝ่าย
เลียบเคียง(v) approach, See also: make an overture, be circumspect, Syn. หยั่งเสียง, หยั่งเชิง, เลียบๆ เคียงๆ, Example: เขามาเลียบเคียงถามสถานะทางการเงินของผม คงอยากจะขอยืมเงิน, Thai Definition: หาทางใช้คำพูดหรือแสดงอาการกรายเข้าไปใกล้ๆ เพื่อหยั่งใจเขาดู
ยั้งคิด(v) be discreet, See also: cautious, be prudent, be circumspect, be careful, be considerate, Syn. ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, พิจารณา, Example: การใช้ทรัพยากรให้สิ้นเปลืองอย่างรวดเร็วโดยไม่ยั้งคิด มีผลในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว
ขอบไร(n) circumspect, See also: discretion, prudence, completeness, complement, carefulness, Syn. ความรอบคอบ, ความทั่วถึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอยเหตุ[khøihēt] (v) EN: observe ; watch ; circumspect ; look ; inspect ; oversee  FR: observer
เลียบเคียง[līepkhīeng] (v) EN: approach ; make an overture ; be circumspect
รัดกุม[ratkum] (v) EN: be circumspect ; be cautious ; be watertight ; be concise ; be expedient
รอบคอบ[røpkhøp] (v) EN: be cautious ; be circumspect ; be careful ; be discreet  FR: être prudent
รอบคอบ[røpkhøp] (adj) EN: circumspect ; careful ; cautious  FR: circonspect ; attentif
รอบคอบ[røpkhøp] (adv) EN: carefully ; circumspectly ; cautiously  FR: prudemment
ยั้งคิด[yangkhit] (v) EN: be discreet ; be cautious ; be prudent ; be circumspect ; be careful ; be considerate

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CIRCUMSPECT S ER1 K AH0 M S P EH2 K T
CIRCUMSPECTION S ER2 K AH0 M S P EH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
circumspect (j) sˈɜːʳkəmspɛkt (s @@1 k @ m s p e k t)
circumspectly (a) sˈɜːʳkəmspɛktliː (s @@1 k @ m s p e k t l ii)
circumspection (n) sˌɜːʳkəmspˈɛkʃən (s @@2 k @ m s p e1 k sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umsicht { f }; Umsichtigkeit { f }circumspection [Add to Longdo]
Vorsicht { f }circumspectness [Add to Longdo]
vorsichtig; umsichtig { adj }circumspect [Add to Longdo]
vorsichtig; umsichtig { adv }circumspectly [Add to Longdo]
vorsichtigcircumspective [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circumspect \Cir"cum*spect\, a. [L. circumspectus, p. p. of
   circumspicere to look about one's self, to observe; circum +
   spicere, specere, to look. See {Spy}.]
   Attentive to all the circumstances of a case or the probable
   consequences of an action; cautious; prudent; wary.
 
   Syn: See {Cautious}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 circumspect
   adj 1: heedful of potential consequences; "circumspect actions";
       "physicians are now more circumspect about recommending
       its use"; "a discreet investor" [syn: {circumspect},
       {discreet}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top