Search result for

prudence

(46 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prudence-, *prudence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prudence[N] ความรอบคอบ, Syn. caution, wisdom, Ant. carelessness
prudence[N] ความมัธยัสถ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prudence(พรู'เดินซฺ) n. ความรอบคอบ,ความสุขุม,ความพิถีพิถัน,ความระมัดระวัง,ความประหยัด,ความมัธยัสถ์, Syn. discretion,frugality,economy ###A. indiscretion
jurisprudence(จัวริสพรูด'เดินซฺ) n. นิติศาสตร์,ธรรมศาสตร์,ระบบกฎหมาย,การตัดสินอรรถคดีของศาล, See also: jurisprudential adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
prudence(n) ความรอบคอบ,ความระมัดระวัง,ความสุขุม,ความพิถีพิถัน
jurisprudence(n) ธรรมศาสตร์,นิติศาสตร์,ระบบกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prudenceความรอบคอบ, ความสุขุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Operational prudence.มาตรการความปลอดภัยน่ะ Live Free or Die Hard (2007)
- Good manners, sir, and prudence.-มารยาทที่ดีต่างหาก และความสุขุม Becoming Jane (2007)
- Do you know that word? Prudence?-รู้จักคำนี้มั้ย ความสุขุมน่ะ Becoming Jane (2007)
But before the play-offs, he stunned the world by separating from his wife, Prudence.แต่ก่อนถึงรอบตัดเชือก เขาก็ทำให้โลกตะลึง\ เมื่อประกาศแยกทางกับภรรยา The Love Guru (2008)
Roanoke found out his wife, Prudence, was dating the L.A. Kings' legendaryโรอาโน้คพบว่า พรูเดนซ์ ภรรยาของเขา ไปควงคู่กับตำนานของทีมแอลเอ คิงส์ The Love Guru (2008)
I spoke with your wife, Prudence.ฉันคุยกับพรูเดนซ์ เมียนาย The Love Guru (2008)
Prudence is still with Jacques Grande, and he still has the biggest wiener in hockey.พรูเดนซ์ยังอยู่กับจาชวอส์ กรานเด้ และเขายังมี ไส้กรอกใหญ่ที่สุดเหมือนเดิม The Love Guru (2008)
Do you still think there is no connection between Prudence and how crappy you are playing?นายยังคิดอีกไหมว่า ไม่มีอะไรเกี่ยวกัน ระหว่างพรูเดนซ์ กับการเล่นที่ห่วยแตกของนาย The Love Guru (2008)
- Do you want Prudence back?- อยากได้พรูเดนซ์คืนไหม The Love Guru (2008)
Then I need you to write Prudence an apology letter, and I will go deliver it to her.ฉันอยากให้นาย เขียน จม.ขอโทษเธอ ฉันจะเอาไปส่งให้เอง The Love Guru (2008)
Grande's not going to like you talking to Prudence.กรานเด้คงไม่ชอบให้ท่าน พูดกับคุณพรูเดนซ์ The Love Guru (2008)
Prudence?พรูเดนซ์ The Love Guru (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prudenceA man of prudence wouldn't say such things.
prudenceIt is clear that he failed for lack of prudence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสุขุม[N] prudence, See also: judiciousness, Syn. ความละเอียดอ่อน, ความนิ่มนวล, ความประณีต, Example: คนสมัยก่อนต้องใช้เวลาและสมาธิในการอ่านหนังสือด้วยความสุขุมเพื่อที่จะเสพรสปราณีตของตัวหนังสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย[n. exp.] (khwāmrū beūangton kīokap kotmāi) EN: principles of jurisprudence   
ความสุขุม[n.] (khwām sukhum) EN: prudence   
หลักนิติศาสตร์[n. exp.] (lak nitisāt) EN: jurisprudence   FR: jurisprudence [f]
หลักธรรมศาสตร์[n. exp.] (lak thammasāt) EN: jurisprudence   
นิติศาสตร์[n.] (nitisāt) EN: jurisprudence   
ธรรมศาสตร์[n.] (thammasāt) EN: jurisprudence   FR: jurisprudence [f]
วิชากฎหมาย[n. exp.] (wichā kotmāi) EN: law ; jurisprudence   

CMU English Pronouncing Dictionary
PRUDENCE    P R UW1 D AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Prudence    (n) (p r uu1 d n s)
prudence    (n) (p r uu1 d n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戒慎[jiè shèn, ㄐㄧㄝˋ ㄕㄣˋ, ] prudence; vigilance, #87,711 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たわい;たあい[, tawai ; taai] (n) (1) (sometimes written as 他愛) (See たわいない) sanity; soundness of mind; prudence and discretion; (2) (arch) drunkenness [Add to Longdo]
隠忍自重[いんにんじちょう, inninjichou] (n,vs) (behaving with) patience and prudence; putting up with something [Add to Longdo]
[けん, ken] (n) economizing; thriftiness; prudence; frugality [Add to Longdo]
賢明[けんめい, kenmei] (adj-na,n) wisdom; intelligence; prudence; (P) [Add to Longdo]
思慮[しりょ, shiryo] (n,vs) prudence [Add to Longdo]
思慮分別[しりょふんべつ, shiryofunbetsu] (n) discrete and well-advised judgment; wise and mature judgment; making judgment with prudence [Add to Longdo]
自重[じちょう, jichou] (n,vs) (1) self-respect; (2) prudence; not acting rashly; restraining oneself; (3) taking care of oneself; being careful with one's health [Add to Longdo]
心がけ(P);心掛け(P);心懸け[こころがけ, kokorogake] (n) intention; attention; dedication; care; prudence; readiness; mental attitude; (P) [Add to Longdo]
心得違い[こころえちがい, kokoroechigai] (n) imprudence; misbehavior; misbehaviour; misunderstanding [Add to Longdo]
心無し;心なし[こころなし, kokoronashi] (adj-f) lacking in prudence or judgement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prudence \Pru"dence\, n. [F., fr. L. prudentia, contr. from
   providentia. See {Prudent}, and cf. {Providence}.]
   The quality or state of being prudent; wisdom in the way of
   caution and provision; discretion; carefulness; hence, also,
   economy; frugality.
   [1913 Webster]
 
      Prudence is principally in reference to actions to be
      done, and due means, order, seasons, and method of
      doing or not doing.           --Sir M. Hale.
   [1913 Webster]
 
      Prudence supposes the value of the end to be assumed,
      and refers only to the adaptation of the means. It is
      the relation of right means for given ends. --Whewell.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Wisdom; forecast; providence; considerateness;
     judiciousness; discretion; caution; circumspection;
     judgment. See {Wisdom}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prudence
   n 1: discretion in practical affairs [ant: {imprudence}]
   2: knowing how to avoid embarrassment or distress; "the servants
     showed great tact and discretion" [syn: {discretion},
     {discreetness}, {circumspection}, {prudence}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 prudence /pʀydɑ̃s/ 
  discretion; generalship; prudence

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top