ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prudence

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prudence-, *prudence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prudence(n) ความรอบคอบ, Syn. caution, wisdom, Ant. carelessness
prudence(n) ความมัธยัสถ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prudence(พรู'เดินซฺ) n. ความรอบคอบ, ความสุขุม, ความพิถีพิถัน, ความระมัดระวัง, ความประหยัด, ความมัธยัสถ์, Syn. discretion, frugality, economy, Ant. indiscretion
jurisprudence(จัวริสพรูด'เดินซฺ) n. นิติศาสตร์, ธรรมศาสตร์, ระบบกฎหมาย, การตัดสินอรรถคดีของศาล, See also: jurisprudential adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
prudence(n) ความรอบคอบ, ความระมัดระวัง, ความสุขุม, ความพิถีพิถัน
jurisprudence(n) ธรรมศาสตร์, นิติศาสตร์, ระบบกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prudenceความรอบคอบ, ความสุขุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Prudence is still with Jacques Grande, and he still has the biggest wiener in hockey.พรูเดนซ์ยังอยู่กับจาชวอส์ กรานเด้ และเขายังมี ไส้กรอกใหญ่ที่สุดเหมือนเดิม The Love Guru (2008)
Do you still think there is no connection between Prudence and how crappy you are playing?นายยังคิดอีกไหมว่า ไม่มีอะไรเกี่ยวกัน ระหว่างพรูเดนซ์ กับการเล่นที่ห่วยแตกของนาย The Love Guru (2008)
- Do you want Prudence back?- อยากได้พรูเดนซ์คืนไหม The Love Guru (2008)
Then I need you to write Prudence an apology letter, and I will go deliver it to her.ฉันอยากให้นาย เขียน จม.ขอโทษเธอ ฉันจะเอาไปส่งให้เอง The Love Guru (2008)
So, did you give Prudence my apology letter or what?คุณเอา จม.ผม ให้พรูเดนซ์หรือยัง? The Love Guru (2008)
I know Prudence has had it up to here with Grande.ฉันรู้ว่าพรูเดนส์ต้องถูกกรานเด้\ รุกขึ้นมาถึงนี่แล้วล่ะ The Love Guru (2008)
If you follow my method, not only vill you win Stanley's Cup, but you'll also get Prudence back.ถ้านายทำตามวิธีของฉัน ไม่เพียงแต่นายจะชนะถ้วยรางวัล แต่นายจะได้พรูเดนซ์กลับมาด้วย The Love Guru (2008)
Just because your mother only loved you when you achieved doesn't mean that Prudence will only love you when you achieve.แค่เพราะการที่แม่จะรักนายก็ต่อเมื่อ นายประสบความสำเร็จเท่านั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าพรูเดนซ์จะรักนาย\ เมื่อนายประสบความสำเร็จเท่านั้นนี่ The Love Guru (2008)
I was afraid that Prudence would leave me if I didn't win the Stanley Cup, so, I left Prudence first.ฉันกลัวว่าพรูเดนซ์จะทิ้งฉัน ถ้าฉันไม่ได้ถ้วยสแตนลี่คัพ - ฉันก็เลยทิ้งพรูเดนซ์ก่อน\ The Love Guru (2008)
Prudence always wanted me to stand up to my ma.พรูเดนซ์ก็ต้องการ\\\ ให้ฉันแข็งข้อกับแม่ เสมอเลย The Love Guru (2008)
Prudence would stare into my eyes, and she'd say...พรูเดนซ์จะจ้องมาที่ตาฉัน\ แล้วเธอจะพูดว่า... The Love Guru (2008)
Your Holiness, I spoke with the producers at Oprah, and if they don't see Darren and Prudence together by the next game, your spot will go to Deepak.ท่านกูรู ผมคุยกับผู้กำกับของ\ รายการโอปราห์แล้ว ถ้าเขาไม่ได้เห็นดาร์เรนกับพรูเดนซ์ อยู่ด้วยกันในเกมหน้า แสงที่ส่องคุณก็จะ\ ไปส่อง ดีพาค โชปรา แทน The Love Guru (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prudenceA man of prudence wouldn't say such things.
prudenceIt is clear that he failed for lack of prudence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสุขุม(n) prudence, See also: judiciousness, Syn. ความละเอียดอ่อน, ความนิ่มนวล, ความประณีต, Example: คนสมัยก่อนต้องใช้เวลาและสมาธิในการอ่านหนังสือด้วยความสุขุมเพื่อที่จะเสพรสปราณีตของตัวหนังสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย[khwāmrū beūangton kīokap kotmāi] (n, exp) EN: principles of jurisprudence
ความสุขุม[khwām sukhum] (n) EN: prudence
หลักนิติศาสตร์[lak nitisāt] (n, exp) EN: jurisprudence  FR: jurisprudence [ f ]
หลักธรรมศาสตร์[lak thammasāt] (n, exp) EN: jurisprudence
นิติศาสตร์[nitisāt] (n) EN: jurisprudence
ธรรมศาสตร์[thammasāt] (n) EN: jurisprudence  FR: jurisprudence [ f ]
วิชากฎหมาย[wichā kotmāi] (n, exp) EN: law ; jurisprudence

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
prudence

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Prudence
prudence

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戒慎[jiè shèn, ㄐㄧㄝˋ ㄕㄣˋ,  ] prudence; vigilance #87,711 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
法学[ほうがく, hougaku] (n, adj-no) law; jurisprudence; (P) #3,652 [Add to Longdo]
自重[じちょう, jichou] (n, vs) (1) self-respect; (2) prudence; not acting rashly; restraining oneself; (3) taking care of oneself; being careful with one's health #13,511 [Add to Longdo]
心がけ(P);心掛け(P);心懸け[こころがけ, kokorogake] (n) intention; attention; dedication; care; prudence; readiness; mental attitude; (P) #15,280 [Add to Longdo]
たわい;たあい[tawai ; taai] (n) (1) (sometimes written as 他愛) (See たわいない) sanity; soundness of mind; prudence and discretion; (2) (arch) drunkenness [Add to Longdo]
隠忍自重[いんにんじちょう, inninjichou] (n, vs) (behaving with) patience and prudence; putting up with something [Add to Longdo]
[けん, ken] (n) economizing; thriftiness; prudence; frugality [Add to Longdo]
賢明[けんめい, kenmei] (adj-na, n) wisdom; intelligence; prudence; (P) [Add to Longdo]
思慮[しりょ, shiryo] (n, vs) prudence [Add to Longdo]
思慮分別[しりょふんべつ, shiryofunbetsu] (n) discrete and well-advised judgment; wise and mature judgment; making judgment with prudence [Add to Longdo]
心得違い[こころえちがい, kokoroechigai] (n) imprudence; misbehavior; misbehaviour; misunderstanding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prudence \Pru"dence\, n. [F., fr. L. prudentia, contr. from
   providentia. See {Prudent}, and cf. {Providence}.]
   The quality or state of being prudent; wisdom in the way of
   caution and provision; discretion; carefulness; hence, also,
   economy; frugality.
   [1913 Webster]
 
      Prudence is principally in reference to actions to be
      done, and due means, order, seasons, and method of
      doing or not doing.           --Sir M. Hale.
   [1913 Webster]
 
      Prudence supposes the value of the end to be assumed,
      and refers only to the adaptation of the means. It is
      the relation of right means for given ends. --Whewell.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Wisdom; forecast; providence; considerateness;
     judiciousness; discretion; caution; circumspection;
     judgment. See {Wisdom}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prudence
   n 1: discretion in practical affairs [ant: {imprudence}]
   2: knowing how to avoid embarrassment or distress; "the servants
     showed great tact and discretion" [syn: {discretion},
     {discreetness}, {circumspection}, {prudence}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 prudence /pʀydɑ̃s/ 
  discretion; generalship; prudence

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top