ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

circumspect

S ER1 K AH0 M S P EH2 K T   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circumspect-, *circumspect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
circumspect[ADJ] ที่คิดอย่างรอบคอบ, Syn. cautious, careful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circumspectadj. รอบคอบ,ระมัดระวัง, See also: circumspectness n. ดูcircumspect
circumspectionn. ความระมัดระวัง,ความรอบคอบ,

English-Thai: Nontri Dictionary
circumspect(adj) ระมัดระวัง,ระวัง,ละเอียดรอบคอบ
circumspection(n) ความรอบคอบ,ความระมัดระวัง,ความระวัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The crown prince is a man of great circumspection.องค์รัชทายาทเป็นผู้มีความรอบคอบ Episode #1.4 (2010)
He is bound by civic responsibility to practice the art of circumspection, which is entirely the opposite.เขาผูกพันกับความรับผิดชอบต่อพลเมือง เป็นการปฏิบัติงานที่ต้องมีความรอบคอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง I'm Alive and on Fire (2011)
My husband Joseph was Arthur Bellefleur's son, and Arthur was the son of James. Grandmama, I can't sit here all night bein' circumspect.สามีของฉัน Joseph เป็นลูกของ Arthur Bellefleur และ Arthur เป็นลูกของ James ยายครับ ผมไม่สามารถอยู่ที่นี้ได้ทั้งคืนนะ I'm Alive and on Fire (2011)
Yeah, executive editor at Circumspect.รู้จักครับ เป็นบรรณาธิการการบริหารที่เซอร์คัมสเป็ค Deadline (2011)
- I still don't understand your circumspection.ผมไม่เข้าใจความรอบคอบของคุณ A Whiff of Sulfur (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอบคอบ[ADV] carefully, See also: circumspectly, cautiously, Syn. ถ้วนถี่, Ant. สะเพร่า, เผอเรอ, Example: เรื่องนี้ คุณควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ, Thai definition: อย่างที่พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น
ขอบไร[N] circumspect, See also: discretion, prudence, completeness, complement, carefulness, Syn. ความรอบคอบ, ความทั่วถึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอยเหตุ[v.] (khøihēt) EN: observe ; watch ; circumspect ; look ; inspect ; oversee   FR: observer
เลียบเคียง[v.] (līepkhīeng) EN: approach ; make an overture ; be circumspect   
รัดกุม[v.] (ratkum) EN: be circumspect ; be cautious ; be watertight ; be concise ; be expedient   
รอบคอบ[v.] (røpkhøp) EN: be cautious ; be circumspect ; be careful ; be discreet   FR: être prudent
รอบคอบ[adj.] (røpkhøp) EN: circumspect ; careful ; cautious   FR: circonspect ; attentif
รอบคอบ[adv.] (røpkhøp) EN: carefully ; circumspectly ; cautiously   FR: prudemment
ยั้งคิด[v.] (yangkhit) EN: be discreet ; be cautious ; be prudent ; be circumspect ; be careful ; be considerate   

CMU English Pronouncing Dictionary
CIRCUMSPECT    S ER1 K AH0 M S P EH2 K T
CIRCUMSPECTION    S ER2 K AH0 M S P EH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
circumspect    (j) sˈɜːʴkəmspɛkt (s @@1 k @ m s p e k t)
circumspectly    (a) sˈɜːʴkəmspɛktliː (s @@1 k @ m s p e k t l ii)
circumspection    (n) sˌɜːʴkəmspˈɛkʃən (s @@2 k @ m s p e1 k sh @ n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circumspect \Cir"cum*spect\, a. [L. circumspectus, p. p. of
   circumspicere to look about one's self, to observe; circum +
   spicere, specere, to look. See {Spy}.]
   Attentive to all the circumstances of a case or the probable
   consequences of an action; cautious; prudent; wary.
 
   Syn: See {Cautious}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 circumspect
   adj 1: heedful of potential consequences; "circumspect actions";
       "physicians are now more circumspect about recommending
       its use"; "a discreet investor" [syn: {circumspect},
       {discreet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top