ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความรอบคอบ

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความรอบคอบ-, *ความรอบคอบ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prudenceความรอบคอบ, ความสุขุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- but for your discretion.- แต่ความรอบคอบของคุณด้วย Titanic (1997)
Due to the recent activity... law enforcement agencies are being extremely cautious.จากเหตุการณ์ล่าสุด มาตรการณ์ด้านความรอบคอบได้ถูกนำมาใช้อย่างเคร่งครัด Live Free or Die Hard (2007)
He has a ten-day-old kid. He's distracted.เขาเป็นแค่เด็กเมื่อวานซืนขาดความรอบคอบ Patch Over (2008)
And was consistently thoughtful.และมีความรอบคอบเสมอ We're So Happy You're So Happy (2008)
Just in case, it would be wise to leave the palace, Your Majesty.ในสถานการณ์เช่นนี้, เพื่อความรอบคอบ\ ควรออกจากวังหลวง, ฝ่าบาท The Kingdom of the Winds (2008)
You used to not give a fuck about discretion.- เห็นอะไร นายไม่เคยใส่ใจเรื่องความรอบคอบ Pineapple Express (2008)
I assume I don't have to mention that discretion is paramount.จะบอกให้ว่า ความรอบคอบสำคัญที่สุด Greatness Achieved (2008)
Prudence dictates that I hold off on authorizing the rescue operation until we can be more certain of her status.ความรอบคอบที่ผมยังรอ ที่จะให้อำนาจในการปฏิบัติการ จนกว่าเราจะแน่ใจถึงสถานะของท่าน Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
I would ask you to consider if prudence is the appropriate response in this situation.ฉันขอร้องคุณให้พิจารณาถ้าความรอบคอบนี้ เหมาะสมกันสถานการณ์ที่เกิดขึ้น Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Thank you for your discretion.ขอบคุณในความรอบคอบของคุณ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
I have to say, I couldn't care less.ผมเคยบอกแล้วว่า ผมขาดความรอบคอบ Down the Block There's a Riot (2010)
The crown prince is a man of great circumspection.องค์รัชทายาทเป็นผู้มีความรอบคอบ Episode #1.4 (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deliberateness[N] ความรอบคอบ, See also: ความสุขุม
deliberation[N] ความรอบคอบ, See also: ความสุขุม, การใคร่ครวญ, Syn. consideration, thought
discretion[N] การตัดสินใจดี, See also: ความรอบคอบ, การใช้ดุลยพินิจ, Syn. prudence, foresight, Ant. imprudence
prudence[N] ความรอบคอบ, Syn. caution, wisdom, Ant. carelessness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circumspectionn. ความระมัดระวัง,ความรอบคอบ,
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม,ความรอบคอบ,เจตนา,การพิจารณาหารือ,การปรึกษา,ความเชื่องช้า, Syn. thought ###A. haste
levelheaded(เลฟ'เวลเฮดดิด) adj. สุขุม,รอบคอบ., See also: levelheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ. levellheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ
levellheaded(เลฟ'เวลเฮดดิด) adj. สุขุม,รอบคอบ., See also: levelheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ. levellheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ
prudence(พรู'เดินซฺ) n. ความรอบคอบ,ความสุขุม,ความพิถีพิถัน,ความระมัดระวัง,ความประหยัด,ความมัธยัสถ์, Syn. discretion,frugality,economy ###A. indiscretion
wariness(แว'รินิส) n. ความระมัดระวัง,การเฝ้าดู,การรู้ตัว,ความรอบคอบ, Syn. caution
wisdom(วิส'เดิม) n. ปัญญา,สติปัญญา,ความฉลาด,ความรอบคอบ,ความรอบรู้,คำสั่งสอน,คติพจน์,คำสุภาษิต

English-Thai: Nontri Dictionary
caution(n) ความระมัดระวัง,ความรอบคอบ,การตักเตือน
circumspection(n) ความรอบคอบ,ความระมัดระวัง,ความระวัง
discretion(n) ความสุขุม,ความรอบคอบ,การตัดสินใจ,ดุลพินิจ,การไตร่ตรอง
discretionary(adj) ด้วยความสุขุม,ด้วยความรอบคอบ,เกี่ยวกับการตัดสินใจ
forethought(n) การคิดล่วงหน้า,ความสุขุม,ความรอบคอบ
prudence(n) ความรอบคอบ,ความระมัดระวัง,ความสุขุม,ความพิถีพิถัน
wariness(n) ความระมัดระวัง,การเฝ้าดู,ความรอบคอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top