ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appurtenance

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appurtenance-, *appurtenance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appurtenance[N] ส่วนเสริม, Syn. addition, adjunct

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appurtenance(อะเพอ'ทะเนินซฺ) n. ส่วนประกอบ,สิทธิต่อเนื่อง,การต่อเนื่อง,เครื่องมือ (appurtenances) . -appurtenant adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
appurtenance(n) ส่วนประกอบ,การต่อเนื่อง
appurtenances(n) อุปกรณ์

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appurtenance (n) ˈəpˈɜːʳtɪnəns (@1 p @@1 t i n @ n s)
appurtenances (n) ˈəpˈɜːʳtɪnənsɪz (@1 p @@1 t i n @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
従物[じゅうぶつ, juubutsu] (n) accessory (thing); appurtenance [Add to Longdo]
付属品[ふぞくひん, fuzokuhin] (n) accessory; fittings; appurtenances [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appurtenance \Ap*pur"te*nance\, n. [OF. apurtenaunce,
   apartenance, F. appartenance, LL. appartenentia, from L.
   appertinere. See {Appertain}.]
   That which belongs to something else; an adjunct; an
   appendage; an accessory; something annexed to another thing
   more worthy; in common parlance and legal acceptation,
   something belonging to another thing as principal, and which
   passes as incident to it, as a right of way, or other
   easement to land; a right of common to pasture, an outhouse,
   barn, garden, or orchard, to a house or messuage. In a strict
   legal sense, land can never pass as an appurtenance to land.
   --Tomlins. --Bouvier. --Burrill.
   [1913 Webster]
 
      Globes . . . provided as appurtenances to astronomy.
                          --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      The structure of the eye, and of its appurtenances.
                          --Reid.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appurtenance
   n 1: equipment consisting of miscellaneous articles needed for a
      particular operation or sport etc. [syn: {gear},
      {paraphernalia}, {appurtenance}]
   2: a supplementary component that improves capability [syn:
     {accessory}, {appurtenance}, {supplement}, {add-on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top