ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bauteil

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bauteil-, *bauteil*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bauteil มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bauteil*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[TVWhistling] You and your radar parts.Du und deine Radarbauteile. Rock-a-Bye Munster (1964)
There's no component problem.Es gibt keine Probleme mit den Bauteilen. The Flight of the Phoenix (1965)
Wanted to see how our latest component parts are working out.Würde gerne sehen, wie unsere Bauteile arbeiten. The Yacht Murder Case (1965)
Jim, I made this unit to erase their tape and record our two prints on it.Dieses Bauteil löscht deren Band und nimmt unsere Kopien auf. The Glass Cage (1969)
These are highly complicated pieces of equipment almost as complicated as living organisms.Dies sind hoch komplizierte Bauteile fast so kompliziert, wie lebende Organismen. Westworld (1973)
- Several cartons full of electronic gear.- Elektronikbauteile. Bounty Hunter (1976)
That electronic gear that was taken at the last fire?Du weißt doch, die gestohlenen Elektronikbauteile? Bounty Hunter (1976)
I just wish the parts would come home.Ich wünschte, die Bauteile würden endlich kommen. John's Crossroad (1977)
Hoping for those machine parts.Ich warte auf diese Bauteile. John's Crossroad (1977)
Yeah, we manufacture parts for all kinds of high-tech industries.Ja, wir stellen Bauteile für alle möglichen High-Tech Industrien her. Birds of a Feather (1985)
Okay, the component is in.Ich habe das neue Bauteil eingesetzt. Silent World (1986)
Damn it, Pete, it is going to be my career in the shredder.Es wurde ein Bauteil der modernsten Rakete gestohlen. Silent World (1986)
But if Petrofsky is caught with those components Russia will be blamed for breaking the Fourth Protocol.Aber wenn Petrovski mit den Bauteilen erwischt wird, dann wird man Russland beschuldigen, das vierte Protokoll gebrochen zu haben. The Fourth Protocol (1987)
It includes all the components in your body.Ja, er besteht aus den gleichen Bauteilen wie Sie. Datalore (1988)
Bringing it here was right, Number One.Es war richtig, die Bauteile mitzunehmen. Datalore (1988)
But now I realise that American planes'll always be superior as long as there are wonderful men like you in the cockpit and German parts.Jetzt weiß ich, dass Amerikas Flugzeuge immer überlegen sind, solange wunderbare Männer wie Sie im Cockpit sitzen und wir deutsche Bauteile haben. Hot Shots! (1991)
Many of its components have been removed.Etliche Bauteile sind entfernt worden. Second Chances (1993)
This is a sophisticated piece of electronics, not a pickup truck.Das ist ein hochentwickeltes Elektronik- bauteil, kein Lieferwagen. Disclosure (1994)
And we're ordering our components,Wir bestellen unsere Bauteile wie... Disclosure (1994)
You don't know the components!Weg da! Du kennst das Bauteil nicht! Armageddon (1998)
Components, American components, Russian components. All made in Taiwan!Amerikanische Bauteile, russische Bauteile, die kommen doch alle aus Taiwan! Armageddon (1998)
I'm programmed to bend for constructive purposes.Ich bin drauf programmiert, Bauteile zu biegen. Space Pilot 3000 (1999)
You've been stealing components, Tom.Du stiehlst Bauteile. Alice (1999)
Eight lashings of these structurals.Acht Taue an diesen Bauteilen. Cast Away (2000)
Got a chunk of prognosticating demon in there, eh?Hast wohl ein Prognosen-Bauteil in dir, was? Primeval (2000)
Viral or micro-organism infection in the nervous system, human error during production, aging parts...Viren- oder Nanomaschineninfektionen im Nervensystem menschliches Versagen bei der Herstellung, alternde Bauteile... Ghost in the Shell 2: Innocence (2004)
YPF left behind lots of things that disappeared.YPF hatte viele... Bauteile hinterlassen, die verschwanden. Social Genocide (2004)
Get to Engineering and pull a fresh one out of the injector assembly.Holen Sie ein Neues aus den Injektor-Bauteilen. Storm Front (2004)
" We know that the steel components were certified to ASTM E119. "" Wir wissen das die Stahlbauteile laut ASTM E 119 zertifiziert waren." Loose Change: Second Edition (2005)
They were very hand built cars, with specialized components.Will sagen, sehr in Handarbeit gebaute Autos mit Spezialbauteilen. Who Killed the Electric Car? (2006)
They got a WMD hardware store back there, but none of the pieces fit.Lauter Bauteile für die Massenvernichtung, aber nichts passt. Bats: Human Harvest (2007)
We still don't have the component.Wir haben immer noch nicht das BauteilDay 6: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2007)
This is a list of electronic components.Eine Liste elektronischer Bauteile. Day 6: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2007)
This is a list... of electronic components for a nuclear device.Das ist eine Liste von elektronischen Bauteilen für einen Nuklearsprengkörper. Day 6: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2007)
You give me the component, I give you Audrey.Sie geben mir das Bauteil, ich gebe Ihnen Audrey. Day 6: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2007)
The Chinese want to exchange Audrey for an FB-sub-circuit board from one of the nukes.Die Chinesen wollen Audrey im Tausch gegen ein elektronisches Bauteil aus einer der Bomben freilassen. Day 6: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2007)
I want you to help me retrieve one of those circuit boards.Du musst mir helfen, eines dieser Bauteile zu beschaffen. Day 6: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2007)
I promise I will do whatever I have to to stop the Chinese from getting that circuit board.Ich verspreche, ich werde alles tun, um zu verhindern, dass die Chinesen dieses Bauteil wirklich bekommen. Day 6: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2007)
I'm under a presidential order to remove the FB-circuit board from one of these bombs, have it transferred back to CTU for immediate analysis.Anweisung des Präsidenten hier, um ein Bauteil aus einer der Bomben zu entfernen und es zur Prüfung in die CTU zurückzubringen. Wir haben wenig Zeit. Day 6: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2007)
I want both of you to stand guard while I remove the circuit board.Sie beide halten Wache, während ich das Bauteil entferne. Day 6: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2007)
I can't let you give them the component.Ich kann Dich das Bauteil nicht übergeben lassen. Day 6: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2007)
For an FB-sub-circuit board from one of the nukes.Ein elektronisches Bauteil aus einer der Atombomben. Day 6: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2007)
It's my understanding, Jack, that component holds the key to Russian defense codes.So weit ich weiß, Jack, beinhaltet dieses Bauteil den Schlüssel zu den russischen Abwehrcodes. Day 6: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2007)
I need to have that component on me.Ich muss dieses Bauteil bei mir haben. Day 6: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2007)
I give you my word that that component will not end up in Chinese hands.Sie haben mein Wort, dass dieses Bauteil nicht in chinesische Hände fallen wird. Day 6: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2007)
If I have to, I will destroy that circuit board with a concealed charge of C-4.Wenn es sein muss werde ich dieses Bauteil mit einer Ladung C-4 zerstören. Day 6: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2007)
Now I'm going to need confirmation that circuit board has been destroyed after Audrey has been released.Und ich brauche eine Bestätigung, dass das Bauteil zertört wurde, nachdem Audrey freigelassen wurde. Day 6: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2007)
I'll have CTU embed a tracking device in the board.Die CTU wird auf dem Bauteil einen Peilsender anbringen. Day 6: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2007)
I'm going to destroy that circuit board, and Cheng Zhi isn't going to make it out of here alive.Ich werde das Bauteil zerstören, und dafür sorgen, dass Cheng Zhi dort nicht mehr lebend herauskommt. Day 6: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2007)
Jack will destroy the component as soon as he knows Audrey's safe.Jach wird das Bauteil zerstören sobald er weiß, dass Audrey in Sicherheit ist. Day 6: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2007)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bauteil(n) |das, pl. Bauteile| ชิ้นส่วน หรือ ส่วนประกอบของโครงสร้างตึก, See also: S. Bauelement,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anbauteil {n}add-on component; add-on piece [Add to Longdo]
Bauteil {n}; Bauelement {n} | Bauteile {pl}; Bauelemente {pl} | elektronische Bauelemente | explosionsgeschütztes Bauelement | mechanisches Bauteil | mechanische Bauteile | steckbare Bauelemente | steckkraftloses Bauelementcomponent; structural element | components; structural elements | electronic components | explosion-proof component | mechanical component | mechanical components | plug-in components | zero insertion force component [Add to Longdo]
Codec {m}; Bauteilsatz bestehend aus Encoder und Decodercodec [Add to Longdo]
Durchbiegen {n} der Bauteiledeflection of structures [Add to Longdo]
betonummantelte Stahlbauteileencased steelwork [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Bauteil /bautail/ 
   component; unit

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top