ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ส่วนประกอบ*

   
277 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ส่วนประกอบ, -ส่วนประกอบ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนประกอบ[N] composition, See also: component

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่วนประกอบน. สิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบเป็นสิ่งใหญ่, ส่วนของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องประกอบทำให้เกิดเป็นรูปขึ้นใหม่โดยเฉพาะ, องค์ประกอบ ก็เรียก.
กองทัพน. หน่วยทหารที่ประกอบด้วย ทหาร ๓ กองพล และมีทหารหน่วยอื่น ๆ เช่น หน่วยทหารช่าง หน่วยทหารสื่อสาร หน่วยทหารรถถัง หน่วยทหารปืนใหญ่ เป็นส่วนประกอบ มีแม่ทัพเป็นผู้บังคับบัญชา.
กองพลน. หน่วยทหารซึ่งมีทหารราบ ๓ กรม เป็นหลัก มีทหารหน่วยอื่น ๆ เช่น หน่วยทหารปืนใหญ่ หน่วยทหารรถถัง หน่วยทหารซึ่งมีทหารราบ ทหารขนส่ง หน่วยทหารสารวัตร เป็นส่วนประกอบ มีผู้บัญชาการกองพลเป็นผู้บังคับบัญชา.
กะพั้นน. เครื่องไม้ที่เป็นส่วนประกอบในเครื่องทอผ้า สำหรับม้วนผ้า.
กั้นซู่น. ส่วนประกอบของเครื่องมือชนิดหนึ่งใช้จับปลา มีลักษณะเป็นไม้ซึ่งปักเป็นปีกออกไป ๒ ข้างของปากไซมาน.
การพาณิชยนาวีน. การขนส่งทางทะเล การประกันภัยทางทะเล การเดินเรือ กิจการอู่เรือ กิจการท่าเรือ และกิจการที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นส่วนประกอบกับกิจการดังกล่าว.
กำพวด ๑น. ชื่อเรียกส่วนประกอบของปี่และแตร ใช้สอดลงไปในช่องใกล้กับปากเป่า ทำด้วยโลหะ.
กุญแจเลื่อนน. เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง มีส่วนประกอบสำหรับเลื่อนเพื่อปรับขนาดปากได้ ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น.
แก้ว ๑น. หินแข็งใส แลลอดเข้าไปข้างในได้ ได้แก่จำพวกเพชรพลอย, ของที่ทำเทียมให้มีลักษณะเช่นนั้น, ของที่ได้จากการใช้ทรายขาวเป็นส่วนประกอบสำคัญมาหลอมกับสารที่มีสมบัติเป็นด่างเช่นออกไซด์ของโซเดียม ออกไซด์ของแคลเซียม แล้วมีลักษณะเช่นนั้น
คอเสื้อน. ส่วนของเสื้อที่ชิดคอหรือที่คว้านให้เป็นวงเพื่อสวมหัวได้, ส่วนประกอบของคอเสื้อ มีแบบต่าง ๆ เช่น คอตั้ง คอแบะ.
คันชักน. ส่วนประกอบของคันไถสำหรับเทียมวัวหรือควาย, ที่สำหรับโยงเชือกชัก
คันไถน. ส่วนประกอบของไถสำหรับเทียมวัวหรือควาย. (ดู ไถ ๑).
โครงสร้างน. ส่วนประกอบสำคัญ ๆ ซึ่งนำมาคุมเข้าด้วยกันให้เป็นรูปร่างเดียวกัน.
จงกลสิ่งที่ทำให้มีรูปร่างคล้ายดอกบัวชนิดหนึ่ง สำหรับเป็นส่วนประกอบเครื่องใช้ เครื่องประดับตกแต่งต่าง ๆ เช่น จงกลเชิงเทียน จงกลปลายพระทวย จงกลปิ่น จงกลดาวเพดาน
จุลอุปรากรน. ละครประเภทหนึ่ง มีดนตรีเป็นส่วนประกอบสำคัญ ดำเนินเรื่องด้วยการร้องเพลงผสมวงดุริยางค์คล้ายอุปรากรแต่มีบทสนทนา เนื้อเรื่องมีความร่าเริงขบขัน และมักจบลงด้วยความสุข.
เชิงซ้อนว. ซับซ้อน, ซ้อนกัน, เช่น ภาพเชิงซ้อน, มีส่วนประกอบหลายอย่าง เช่น จำนวนเชิงซ้อน.
ซุ้ม ๔น. ส่วนประกอบของจะเข้ ทำหน้าที่เป็นหย่องใช้พาดสายไปสู่ลูกบิด.
เซลล์ทุติยภูมิน. เซลล์ไฟฟ้าประเภทที่เมื่อสร้างเสร็จแล้วต้องนำไปอัดไฟเสียก่อน แล้วจึงจะนำไปใช้เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าออกได้ เมื่อใช้ไปแล้ว ส่วนประกอบบางส่วนจะหมดเปลืองและแปรสภาพไป แต่อาจทำให้กลับคงคืนสู่สภาพเดิมได้อีก โดยวิธีนำเซลล์ไฟฟ้าไปอัดไฟใหม่ เช่น แบตเตอรี่รถยนต์.
เซลล์ปฐมภูมิน. เซลล์ไฟฟ้าประเภทที่เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็นำไปใช้เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าออกได้ทันที เมื่อใช้ไปแล้ว ส่วนประกอบบางส่วนจะหมดเปลืองไปโดยไม่กลับคงคืนเป็นสภาพเดิมได้อีก เช่น ถ่านไฟฉาย.
ทองขาวส่วนประกอบส่วนหนึ่งของจานจ่ายไฟในเครื่องยนต์ของรถยนต์ ทำหน้าที่เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าแรงตํ่า และทำให้กระแสไฟฟ้าแรงตํ่าขาดวงจรเพื่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าแรงสูงที่คอยล์ (coil) เป็นผลให้มีประกายไฟฟ้าขึ้นที่ปลายเขี้ยวของหัวเทียนในจังหวะที่ถูกต้อง.
ทัพสัมภาระ(ทับพะ-) น. สิ่งหรือเครื่องอันเป็นส่วนประกอบที่จะคุมกันเข้าเป็นเรือน เรือ รถ หรือเกวียน เป็นต้น.
นม ๑ฐานที่รองรับสายจะเข้, ส่วนประกอบที่หนุนสายกระจับปี่
บริวาร(บอริวาน) น. ผู้แวดล้อมหรือผู้ติดตาม เช่น พระพุทธเจ้ามีภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูปเป็นบริวาร, สิ่งที่เป็นส่วนประกอบหรือสมทบสิ่งอื่นที่เป็นประธาน เช่น บริวารกฐิน.
บัวส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ทำเป็นรูปกลีบบัว ติดอยู่บนหัวเสา เรียกว่า บัวหัวเสา หรือที่ส่วนล่างของฐานเป็นต้น เรียกว่า ฐานบัว, ส่วนประดับที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรม ใช้ตกแต่งตรงส่วนขอบของพื้นผนังด้านล่างและด้านบน เพื่อประสานระหว่างพื้นที่ต่างระดับหรือพื้นที่ในแนวนอนกับแนวตั้ง เช่น เพดานกับผนัง พื้นกับผนัง ลักษณะเป็นแผ่นหรือแถบที่มีความกว้างตามความเหมาะสมของพื้นที่แต่ยาวทอดไปตามมุมหรือขอบ เช่น เชิงผนัง ขอบเพดาน อาจเป็นปูนที่ปั้นแต่งเป็นรูปแบบต่าง ๆ เป็นไม้แกะสลักหรือไสเซาะเป็นลวดลาย หรือเป็นไม้แถบขนาดเล็กไม่มีลวดลายที่ช่างทั่วไปมักเรียกว่า ไม้มอบ, ลวดบัว ก็เรียก, เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายดอกบัว เช่น โคมบัว
บัวถลาน. บัวควํ่าที่ลาดเอียงมากกว่าปรกติ เป็นส่วนประกอบของฐานสถูปและเจดีย์บางแบบ.
ปัจจัยน. เหตุอันเป็นทางให้เกิดผล, หนทาง, เช่น การศึกษาเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้ความสามารถ, องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, เช่น ปัจจัยในการผลิต, คำ “ปัจจัย” กับ คำ “เหตุ” มักใช้แทนกันได้
พลาสติกน. สารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติ บางชนิดเมื่อเย็นก็แข็งตัว เมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัว บางชนิดแข็งตัวถาวร มีหลายชนิด เช่น ไนลอน ยางเทียม ใช้ทำสิ่งต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า ฟิล์ม ภาชนะ ส่วนประกอบเรือหรือรถยนต์.
พลาสมาน. ส่วนประกอบของเลือดที่แยกเอาเม็ดเลือดออกแล้ว
พวงมาลาน. ดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่าง ๆ เช่น วงกลม วงรี มักมีใบไม้เป็นส่วนประกอบด้วย สำหรับวางที่อนุสาวรีย์ พระบรมรูป หรือศพ เป็นต้น เพื่อเป็นเกียรติหรือแสดงความเคารพ.
มหาอุปรากร, อุปรากรน. ละครประเภทหนึ่ง มีดนตรีเป็นส่วนประกอบสำคัญ ดำเนินเรื่องด้วยการร้องเพลงผสมวงดุริยางค์คล้ายอุปรากร ตัวละครทุกตัวจะร้องแทนพูด เนื้อเรื่องมีความจริงจังหนักหน่วง ถือเป็นละครชั้นสูงของชาวตะวันตก.
มาลาน. ดอกไม้, ดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่าง ๆ เช่น วงกลม วงรี มักมีใบไม้เป็นส่วนประกอบด้วย สำหรับวางที่อนุสาวรีย์ พระบรมรูป หรือศพ เป็นต้น เพื่อเป็นเกียรติหรือแสดงความเคารพ เรียกว่า พวงมาลา
ลำยองน. ส่วนประกอบช่วงบนของปั้นลมปราสาทหรือวิหาร.
ศิลปธาตุน. สิ่งที่เป็นส่วนประกอบร่วมในการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยเฉพาะงานประเภททัศนศิลป์ ได้แก่ เส้น สี ผิว เป็นต้น.
สูตร ๑ส่วนประกอบที่กำหนดขึ้นในการปรุงยา อาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น.
หย่องส่วนประกอบของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย เช่น ซอสามสาย ซอด้วง ขิม ไวโอลิน ใช้รองรับสายพาดผ่าน เพื่อรับแรงสั่นสะเทือนจากสายลงสู่กล่องเครื่องดนตรีให้เสียงกังวานขึ้น, ส่วนประกอบของจะเข้ ใช้หนุนสายเพื่อมิให้แตะนมจะเข้ เรียกว่า ซุ้ม.
หรีดน. ดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่าง ๆ เช่น วงกลม วงรี มักมีใบไม้เป็นส่วนประกอบด้วย สำหรับใช้เคารพศพ, พวงหรีด ก็เรียก.
องค์กรน. บุคคล คณะบุคคล หรือสถาบันซึ่งเป็นส่วนประกอบของหน่วยงานใหญ่ที่ทำหน้าที่สัมพันธ์กันหรือขึ้นต่อกัน เช่น คณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรบริหารของรัฐ สภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรของรัฐสภา, ในบางกรณี องค์กร หมายความรวมถึงองค์การด้วย.
องค์ประกอบน. สิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบเป็นสิ่งใหญ่, ส่วนของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องประกอบทำให้เกิดเป็นรูปขึ้นใหม่โดยเฉพาะ, ส่วนประกอบ ก็เรียก.
อาคารชุดน. อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legitimate componentส่วนประกอบฝ่ายที่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
resolve๑. คืนสภาพปรกติ๒. แยก, แยกส่วนประกอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resolution๑. การทุเลาอักเสบ๒. การแยก, การแยกส่วนประกอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
appurtenantส่วนประกอบ, ประกอบ, ต่อเนื่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
componentส่วนประกอบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
componentส่วนประกอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
component bar chartแผนภูมิแท่งส่วนประกอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
component method of projectionวิธีคาดคะเนโดยใช้ส่วนประกอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
component of a vectorส่วนประกอบของเวกเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
component parts clauseข้อกำหนดส่วนประกอบ(เครื่องบิน) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cohort-component method of projectionวิธีคาดคะเนโดยใช้ส่วนประกอบตามรุ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
x componentส่วนประกอบ x [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
food ingredientส่วนประกอบอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
elementส่วนประกอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
illegitimate componentส่วนประกอบฝ่ายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ingredient, foodส่วนประกอบอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
normal componentส่วนประกอบแนวฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พวงมาลาดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่าง ๆ เช่น วงกลม วงรี มักมีใบไม้เป็นส่วนประกอบด้วย สําหรับวางที่อนุสาวรีย์ พระบรมรูป หรือศพ เป็นต้น เพื่อเป็นเกียรติหรือแสดงความเคารพ [ศัพท์พระราชพิธี]
Component softwareส่วนประกอบซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hydrocarbonส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียม, ส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบ คือ คาร์บอน (C) และ ไฮโดรเจน (H) ในรูปของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) นอกจากนี้ก็มีสารอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบของปิโตรเลียม เช่น กำมะถัน (S) ไนโตรเจน (N) และอื่นๆ
สารที่นอกเหนือจากไฮโดรคาร์บอนถือเป็นสิ่งแปลกปลอมและไม่เป็นที่ต้องการ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมนั้น อาจอยู่ในสภาพของก๊าซ ของเหลว หรือของแข็ง ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ขึ้นอยู่กับจำนวนและการจัดตัวของอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุล โดยทั่วไปโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนไม่เกิน 4 อะตอมจะมีสถานะเป็นก๊าซ ถ้ามีคาร์บอนระหว่าง 5-19 อะตอม จะมีสถานะเป็นของเหลว และถ้ามีคาร์บอนตั้งแต่ 20 อะตอมขึ้นไป จะมีสถานะเป็นของแข็ง [ปิโตรเลี่ยม]
Active fuel lengthความยาวเนื้อเชื้อเพลิง, ความยาวสุทธิของเนื้อเชื้อเพลิงในแท่งเชื้อเพลิง โดยไม่รวมความยาวของส่วนประกอบอื่นๆ ของแท่งเชื้อเพลิงนั้น [นิวเคลียร์]
Chimeraไคมีรา, สิ่งมีชีวิตที่มีเนื้อเยื่อบางส่วนประกอบด้วยเซลล์ที่มีความแตกต่างทางพันธุกรรมมากกว่าหนึ่งชนิด เช่น ต้นไม้ที่มีใบด่าง [นิวเคลียร์]
Condition monitoringการเฝ้าสังเกตภาวะ, การสังเกต การวัด หรือแนวโน้ม ของตัวบ่งชี้ภาวะโดยเทียบกับพารามิเตอร์เสรี เช่น เวลาหรือรอบการทำงาน เพื่อแสดงว่า โครงสร้าง ระบบ หรือส่วนประกอบ สามารถใช้งานตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
[นิวเคลียร์]
Electronอิเล็กตรอน, อนุภาคมูลฐานที่เป็นส่วนประกอบของอะตอม มีประจุไฟฟ้าลบ และมีมวล 1 ใน 1873 ส่วนของมวลโปรตอน โดยแต่ละอะตอมจะมีอิเล็กตรอนจำนวนหนึ่งอยู่ล้อมรอบนิวเคลียสที่มีประจุบวก สำหรับอะตอมที่เป็นกลางจำนวนอิเล็กตรอนจะเท่ากับจำนวนโปรตอนและเป็นตัวกำหนดสมบัติทางเคมีของอะตอม [นิวเคลียร์]
systemระบบ, ที่รวมของส่วนประกอบต่างๆ ที่ทำงานร่วมกัน มีจุดประสงค์ร่วมกัน และมีขอบเขตโดยแน่ชัด เช่น คอมพิวเตอร์เป็นระบบ เพราะประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาตามที่ผู้ใช้กำหนด ร่างกายมนุษย์เป็นระบบเพราะประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ ระบบทั้งหลายต้องรับอินพุดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเข้าไปในระบบ ต่อจากนั้นจึงนำอินพุดเหล่านั้นมาดำเนินการให้เกิดเป็นเอาท์พุต หรือปรับอินพุดหรือการดำเนินการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น การนำเอาท์พุดมาพิจารณาแล้วปรับ ดังนี้เรียกว่า การป้อนกลับ (feedback) [คอมพิวเตอร์]
Dual In-Line Package switchสวิตซ์ขนาดเล็กมากที่ใช้สำหรับเปิดปิดส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
Nuclear weaponอาวุธนิวเคลียร์, อาวุธใด ๆ ที่มีระเบิดนิวเคลียร์เป็นส่วนประกอบ เช่น ขีปนาวุธนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
Nuclear reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อุปกรณ์สำหรับให้ปฏิกิริยาลูกโซ่การแบ่งแยกนิวเคลียสเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถควบคุมได้ ใช้สำหรับผลิตนิวตรอน หรือพลังงานความร้อน มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ แกนปฏิกรณ์ ซึ่งบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ สารหน่วงความเร็วนิวตรอน สารสะท้อนนิวตรอน สารหล่อเย็น วัสดุกำบังรังสี และระบบควบคุม
บางครั้งเรียกว่า เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู (atomic reactor)
[นิวเคลียร์]
Dress accessoriesส่วนประกอบเครื่องแต่งกาย [TU Subject Heading]
Waste Composition (Waste Constituents) ส่วนประกอบของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
New Diplomacyการทูตแบบใหม่ ภายหลังสงครามโลกครั้งแรก หรือตั้งแต่ ค.ศ. 1918 เป็นต้นมา ได้เกิดการทูตแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจาการทูตแบบเก่า อันได้ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี นักวิชาการบางท่านมีความเอนเอียงที่จะตำหนิว่า การที่เกิดสงครามโลกขึ้นนั้น เป็นเพราะการทูตประสบความล้มเหลวมากกว่าอย่างไรก็ดี บางท่านเห็นว่าแม้ส่วนประกอบของการทูตจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลา แต่เนื้อหาหรือสาระสำคัญของการทูตยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เป็นการผสมผสานเข้าด้วยกันระหว่างการทูตแบบเก่ากับการทูตแบบใหม่อาจกล่าวได้ ว่า มีปัจจัยสำคัญ ๆ อยู่สามประการ ที่มีอิทธิพลหรือบังเกิดผลโดยเฉพาะต่อวิธีการหรือทฤษฎีของการเจรจาระหว่าง ประเทศ กล่าวคือ ข้อแรก ชุมชนนานาชาติทั้งหลายเกิดการตื่นตัวมากขึ้น ข้อที่สอง ได้มีการเล็งเห็นความสำคัญของมติสาธารณะ ( Public Opinion) มากขึ้น และประการสุดท้าย เป็นเพราะการสื่อสารคมนาคมได้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วอดีตนักการทูตผู้มี ชื่อเสียงคนหนึ่งของอินเดีย ได้แสดงความไม่พอใจและรังเกียจความหยาบอย่างปราศจากหน่วยก้านของการดำเนิน การทูตแบบใหม่ เช่น การโฆษณาชวนเชื่อเข้าใส่กัน การใช้ถ้อยคำในเชิงผรุสวาทต่อกัน การเรียกร้องกันอย่างดื้อ ๆ ขาดความละมุนละไมและประณีต อาทิเช่น การเรียกร้องข้ามหัวรัฐบาลไปยังประชาชนโดยตรงในค่ายของฝ่ายตรงกันข้ามการ กระทำต่าง ๆ ที่จะให้รัฐบาลต้องเสียชื่อหรือขาดความน่าเชื่อถือ ตลอดจนการใส่ร้ายป้ายสีกันด้วยวิธีการต่าง ๆ นานา ห้ามไม่ให้ประชาชนติดต่อกันทางสังคม และอื่น ๆ เป็นต้น [การทูต]
Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone Treatyสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ " เป็นสนธิสัญญาของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ ลงนามในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 5 ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2538 มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสันติภาพ และเสถียรภาพของภูมิภาคและส่งเสริมความพยายามระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคใน การป้องกันการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่ง นอกจากเป็นส่วนประกอบสำคัญของแผนงานว่าด้วยเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพ และความเป็นกลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Zone of Peace, Freedom and Neutrality - ZOPFAN) แล้ว ยังเป็นการสนับ สนุนกระบวนการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ในเวทีระดับโลกอีกด้วย " [การทูต]
Positron Emission Tomographyเป็นเทคนิคการถ่ายภาพอวัยวะในร่างกายที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน โดยการตรวจวัดสารกัมมันตรังสีบางชนิด ซึ่งให้แก่ร่างกายในรูปของสารเภสัชรังสี เพื่อใช้ในการตรวจวัดเชิงปริมาณของขบวนการทางชีวเคมีในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ไอโซโทปรังสีที่ใช้จะเป็นชนิดที่ปลดปล่อยโพซิตรอนออกมา เช่น ออกซิเจน-15 ไนโตรเจน-13 และคาร์บอน-11 โพซิตรอนที่ปล่อยออกมานี้จะเข้าทำปฏิกิริยาประลัย (annihilation) เกือบจะทันทีทันใดกับอิเล็กตรอนที่โคจรอยู่รอบนิวเคลียสในอะตอมของสาร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารเภสัชรังสีนั้น และมีรังสีแกมมาพลังงาน 511 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ปลดปล่อยออกมาพร้อมกันในสองทิศทางตรงกันข้าม สามารถตรวจวัดได้ด้วยหัววัดรังสีที่อยู่ตรงข้ามกัน จากหัววัดหลายๆ หัวที่ล้อมรอบคนไข้ ทำให้ทราบตำแหน่งที่ผิดปกติในร่างกายได้ โดยการแปลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เนื่องจากส่วนใหญ่ของไอโซโทปรังสีที่ใช้กับเทคนิคนี้ เป็นไอโซโทปของธาตุที่เป็นส่วนประกอบของอินทรีย์วัตถุ จึงทำให้ PET มีประโยชน์ในการศึกษากระบวนการทางสรีรวิทยาและชีวเคมีที่ผิดปกติด้วย ในทางปฏิบัติ PET จำเป็นต้องใช้ไอโซโทปรังสีที่ผลิตขึ้นจากการระดมยิงที่เป้า ด้วยโปรตรอนพลังงานสูงภายในเครื่องไซโคลตรอน การศึกษาโดยใช้ PET จะมุ่งเน้นไปยังระบบประสาทส่วนกลางเป็นหลัก ด้วยการวัดตัวแปรเสริมอื่นๆ ประกอบ เช่น การไหลเวียนของเลือด กระบวนการสร้างและสลายน้ำตาลกลูโคส และการเผาผลาญออกซิเจน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะหาสมุฏฐานของโรคลมบ้าหมู หรือหาขนาดที่แน่นอนของบริเวณที่พิการในสมองได้ ในการศึกษาที่เกี่ยวกับหัวใจและหน้าที่ของหัวใจ การตรวจโดยใช้ PET จะเป็นวิธีที่เฉพาะเจาะจง และให้ผลดีกว่าการตรวจสอบโดยวิธีอื่นๆ [พลังงาน]
Accessoryชิ้นส่วนประกอบ [การบัญชี]
Ball millภาชนะทรงกระบอกปิดหัวท้ายสำหรับใส่สารเคมีเพื่อบดผสมหรือลดขนาดอนุภาค ส่วนประกอบของหม้อบด ประกอบด้วยโถบดที่ผลิตจากพอร์ซเลน และลูกบดทรงกลมที่ผลิตจากเซรามิก เมื่อหมุนหม้อบดที่มีสารอยู่ภายใน ลูกบดจะกลิ้งกระทบกันเป็นการช่วยลดขนาดของอนุภาค การบดทำได้ทั้งการบดเปียกและการบดแห้ง [เทคโนโลยียาง]
Guayuleยางธรรมชาติสายพันธ์หนึ่งที่ได้จากต้นวายูเล่ (Parthenium argentatum) ซึ่งเป็นต้นไม้พื้นเมืองในแถบเม็กซิโกและทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐเทกซัส มีลักษณะโครงสร้างทางเคมีเหมือนยางพาราเป็น ซิส-1,4-พอลิไอโซพรีน (cis-1,4-polyisoprene) แต่มีส่วนประกอบในน้ำยางต่างจากยางพารา เช่น มีส่วนของเนื้อยางแห้งน้อยกว่า (ประมาณ 10%) ปริมาณโปรตีน กรดอะมิโน และพอลิเพปไทด์น้อยกว่า สามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ฯลฯ ได้เหมือนกับผลิตภัณฑ์ยางที่ได้จากยางพารา [เทคโนโลยียาง]
Gutta perchaยางธรรมชาติสายพันธุ์หนึ่งที่ได้จากต้นยางกัตตา (Palaquium gutta) ซึ่งเป็นต้นไม้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสมบัติความยืดหยุ่นไม่ดีเนื่องจากลักษณะโครงสร้างโมเลกุลเป็น ทรานส์-1,4-พอลิไอโซพรีน (trans-1,4-polyisoprene) แต่มีความเป็นฉนวนที่ดี นิยมใช้ในการทำส่วนประกอบของลูกกอล์ฟ ทำฟันปลอม ฉนวนหุ้มสายเคเบิลไฟทั้งใต้ดินและในทะเล [เทคโนโลยียาง]
Affective Componentsส่วนประกอบทางอารมณ์, องค์ประกอบทางด้านท่าทีความรู้สึก [การแพทย์]
Alveolar Structureส่วนประกอบของถุงลม [การแพทย์]
Aqueousของเหลว, ชั้นน้ำ, ละลายน้ำ, ส่วนประกอบเป็นน้ำ [การแพทย์]
Bar Chart, Proportionalแผนภูมิแท่งแยกส่วนประกอบ [การแพทย์]
Base Compositionส่วนประกอบที่เป็นเบส [การแพทย์]
Biological Matrixส่วนประกอบพื้นฐาน [การแพทย์]
Blood Componentsองค์ประกอบของเลือด,ส่วนประกอบของเลือด,องค์ประกอบของเลือด,ส่วนแยกของเลือด [การแพทย์]
Cell Materialส่วนประกอบของเซลล์ [การแพทย์]
Chemical Compositionส่วนประกอบทางเคมี,องค์ประกอบทางเคมี [การแพทย์]
Co-Factorsปัจจัยร่วม,การเป็นส่วนประกอบปัจจัยร่วม [การแพทย์]
Componentsส่วนประกอบ,ส่วนประกอบ,สารเคมี,องค์ประกอบ [การแพทย์]
Components, Structuralสารโครงสร้าง,ส่วนประกอบที่เป็นโครงสร้าง [การแพทย์]
Compositionองค์ประกอบ,สัดส่วน,ส่วนประกอบ [การแพทย์]
Compoundsส่วนประกอบ,สารประกอบ [การแพทย์]
Compounds, High-Energyส่วนประกอบในสารที่ให้พลังงานสูง,สารประกอบที่มีพลังงานสูง [การแพทย์]
Compounds, Naturally Occurringส่วนประกอบในอาหารตามธรรมชาติ [การแพทย์]
Contentsเนื้อหา,เนื้อเรื่อง,สิ่งที่อยู่ภายใน,องค์ประกอบ,ส่วนประกอบภายใน [การแพทย์]
Diuretics, Mercurialยาขับปัสสาวะเข้าปรอท,ยาขับปัสสาวะจำพวกปรอท,ยาขับปัสสาวะที่มีส่วนประกอบของปรอท [การแพทย์]
Dulaney Mediumส่วนประกอบสำคัญ [การแพทย์]
cell differentiationเซลล์ที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่าง, การเปลี่ยนสภาพของเซลล์, การเปลี่ยนรูปร่าง ตำแหน่ง หรือส่วนประกอบภายในเซลล์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด เพื่อให้เซลล์ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
deoxyriboseดีออกซีไรโบส, น้ำตาลชนิดหนึ่งที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ 5 อะตอม  พบเป็นส่วนประกอบย่อยของ DNA [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
plasmaพลาสมา, ส่วนที่เป็นของเหลวในเลือดมีโปรตีนหลายชนิดเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ พลาสมาของคนค่อนข้างใส มีสีเหลืองอ่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
erythrocyte [red blood cell]เซลล์เม็ดเลือดแดง, เม็ดเลือดที่มีฮีโมโกลบินเป็นส่วนประกอบ พบในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ช่วยในการลำเลียงออกซิเจนไปให้แก่เซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย  สำหรับเม็ดเลือดแดงในคนมีรูปร่างกลมแบน ตรงกลางเว้าทั้งสองด้าน ไม่มีนิวเคลียส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.5 - 8.5 ไมครอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
initial sideด้านเริ่มต้น, ส่วนประกอบของมุม (ดู terminal side ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
component bar chartแผนภูมิแท่งส่วนประกอบ, แผนภูมิแท่งที่ใช้แสดงรายละเอียดส่วนย่อยของข้อมูลที่นำเสนอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
stearic acidกรดสเตียริก, กรดไขมันชนิดหนึ่งสูตรเคมีคือ C17H35COOH  เป็นผลึกสีขาว ไม่ละลายน้ำ แต่ละลายได้ในแอลกอฮอล์และอีเธอร์  พบในไขมันพืชและสัตว์ ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำยา เครื่องสำอาง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
blueprint paperกระดาษพิมพ์เขียว, กระดาษที่ฉาบด้วยสารผสม ซึ่งมีส่วนประกอบของเฮกซาไซยาโนเฟอเรต (III) ไอออนและไอร์ออน (III) ไอออน เมื่อถูกแสงแดดไอร์ออน (III) ไอออนจะถูกรีดิวซ์โดย ซิเตรตไอออนได้เป็นสารสีน้ำเงิน ซึ่งจะทำให้ติดคงทนเมื่อล้างด้วยน้ำ ใช้ในการอัดสำเนาแบบแปลนก่อสร้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
riboseไรโบส, น้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอมเป็นสารที่เป็นส่วนประกอบของ RNA   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
steroidสเตอรอยด์, สารจำพวกไขมันเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนหลายชนิดในร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
salt bridgeสะพานเกลือ, ส่วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่เชื่อมอิเล็กโทรไลต์ของครึ่งเซลล์ทั้งสองและเป็นทางผ่านของไอออน อาจทำจากสารละลายอิ่มตัวของ KNO3,  KCl หรือ NH4NO3 อย่างใดอย่างหนึ่ง ผสมรวมกับวุ้นขณะร้อนแล้วบรรจุไว้ในหลอดแก้วรูปตัวยู เมื่อวุ้นแข็งตัวก็นำมาใช้ได้  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't confuse that with robbing, which means the removal of the barrow's contents....อย่าสับสนมันกับโจร, ในกรณีนี้หมายถึง การแยกส่วนประกอบของเดอะ แบร์โร Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The sample that you gave us, it was part Expectane and part female hormones.ที่คุณให้มา มันมีส่วนประกอบของเอ็กซ์เพกเทนกับฮอร์โมนเพศหญิง Junior (1994)
There are countless ingredients that make up the human body and mind like all the components that make up me as an individual with my own personality.พวกเขามีส่วนประกอบเหลือเฟือ ที่จะใช้สร้างร่างกายและจิตใจแบบมนุษย์ เหมือนอย่างที่สร้างฉันขึ้นมา พร้อมๆกับข้อมูลส่วนตัวและความทรงจำของฉัน Ghost in the Shell (1995)
The computer has a sense of its own silicon nature and it prints out its ingredients.ในตัวตนเอง คอมพิวเตอร์มีสัญชาตญาณ ของความเป็นซิลิคอน จึงพิมพ์ส่วนประกอบของตัวเองออกมา Pi (1998)
I actually think there's an element of psychosis involved here.มันเป็นส่วนประกอบ ของความวิปลาสอยู่ที่นี่ eXistenZ (1999)
We are also raising them as components for undetectable and hypoallergenic weapons.เราทำการเพาะเลี้ยงเป็นส่วนประกอบ ไม่สามารถสืบได้ ว่าเป็นที่ผลิตอาวุธกายภาพ eXistenZ (1999)
Sipi is part of the body.Sipi เป็นส่วนประกอบในร่างกาย Ken Park (2002)
Really? It's apart of the body! What part of the body is it then?แน่ใจหรอว่าเป็นส่วนประกอบร่างกาย แล้วมันส่วนไหนกันหรอ Ken Park (2002)
- Did you know almonds, rice and milk are part of a complete breakfast?- เจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับอัลมอนด์ ข้าว และนม บ้าง - มันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาหารเช้านะ? - มูชู Mulan 2: The Final War (2004)
We are funded out of Sandusky, Ohio by T.B. Callahan the automotive-components tycoon and philanthropist.เราก่อตั้งมาจากแซนดัสกี โอไฮโอ โดยทีบี คาราฮาน เจ้าพ่อส่วนประกอบรถยนต์ และยังเป็นคนใจบุญสุนธาร 50 First Dates (2004)
This was not part of it.สิ่งนี้ไม่ใช่ส่วนประกอบของมัน The Forgotten (2004)
Part of what?ส่วนประกอบของอะไร The Forgotten (2004)
Part of what?ส่วนประกอบของอะไร The Forgotten (2004)
Part of this particular experiment.ส่วนประกอบของ... ...การทดลองนี้ The Forgotten (2004)
Yeah, you know, there's some weird ingredient in them that's not legal in the U.S. yet.เออ เนี่ย มีส่วนประกอบแปลกๆอยู่ในนี้ ในอเมริกา ยังถือว่าผิดกฏหมายอยู่ Mean Girls (2004)
You're not worried about how you look.ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนประกอบที่ใช้ทำคลอโรฟอร์ม L.D.S.K. (2005)
You see, it was inevitable that a compound would be created, which he referred to as the "Anti-God. "เห็นมั้ย, มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้องสร้างส่วนประกอบก่อน, ทำให้ใครๆเรียกเขาว่า "ผู้ต่อต้าน-พระเจ้า" Mission: Impossible III (2006)
You do know that cellulite is one of the main ingredients in corn chowder?รู้รึเปล่าว่าเซลลูไลห์ เป็นส่วนประกอบหลักอยู่ในซุปข้าวโพด The Devil Wears Prada (2006)
- Twenty MCM submodule components.- ส่วนประกอบโมดูลย่อยเอ็มซีเอ็ม 20 อย่าง The Astronaut Farmer (2006)
Daniel, if I may, you didn't include me in the concept.แดเนียล ถ้าฉันเป็นเธอ ฉันจะไม่เอามันมาเป็นส่วนประกอบของแนวคิดนี้ Pilot (2006)
IT'S A BLEND OF 36 ESSENTIAL OILS,มันมีส่วนประกอบของน้ำมัน 36 ขนิด... If There's Anything I Can't Stand (2007)
And begun assembling the various parts and pieces.และเริ่มรวบรวมชิ้นส่วนประกอบต่างๆ Art Isn't Easy (2007)
But when the sculpture's true functionแต่เมื่อส่วนประกอบจริงๆ ของรูปปั้น Art Isn't Easy (2007)
I've got a sonnet for each piece of fish paraphernalia.ฉันมีโคลงสำหรับชิ้นส่วนของส่วนประกอบปลาทุกชิ้น American Duos (2007)
Well, mass spec'll be able to tell us for sure, so I'll get it to the lab.แต่ก็นะ เอาไปเช็คส่วนประกอบเฉพาะจะได้รู้แน่ชัดขึ้น เดี๋ยวฉันเอาไปที่แล็บเอง Bang, Bang, Your Debt (2007)
Michael was created by a perfect alignment of interior and exterior factors gone violently wrong-- a perfect storm, if you will.ไมเคิลถูกสร้าง โดยความสมบูรณ์แบบ จากส่วนประกอบภายในและภายนอก Halloween (2007)
When I added that extra ingredient instead of following the recipe like you said, that wasn't me either.เวลาที่ผมใส่ส่วนประกอบอื่นเพิ่ม แทนที่จะทำตามสูตรอย่างที่คุณบอก นั่นไม่ใช่ผมเลย Ratatouille (2007)
It's real human parts.ต้องใช้ส่วนประกอบที่เป็นคนจริงๆ Epic Movie (2007)
There's gonna be a little itty-bitty piece of each and every one of you... inside of the Yummy Yum candy- literally.ยังมีขนมอีกมากมายเลยที่ยังรอ ให้พวกเธอเป็นส่วนประกอบอยู่... อย่างเช่นขนม ยัมมี่ยัม สุดแสนอร่อย Epic Movie (2007)
Chemical composition to increase explosive power.ส่วนประกอบทางเคมี_BAR_ สำหรับเพิ่มอานุภาพระเบิด Rendition (2007)
Well, according to tox, the hemolytic component of the venom had time to break down tissue, which means that it had to have been in his system at least a few hours.ตามรายงานของผลวิเคราะห์พิษ ส่วนประกอบที่ได้จากการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงหลังโดนพิษ มีเวลาในการยับยั้งเนื้อเยื่อ ซึ่งนั่นก็หมายความว่า มันจะต้องอยู่ในกระแสเลือดของเขาอย่างน้อย2-3ฃม Ending Happy (2007)
We used a different chemical process, but it is every bit as pure.เราผลิตโดยใช้กระบวนการทางเคมีที่แตกต่าง เเต่ส่วนประกอบทุกส่วนบริสุทธิ์ล้วนๆ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
The key component of this catalystส่วนประกอบสำคัญของตัวเร่งปฏิกิริยานี้ Chapter Twelve 'Our Father' (2008)
Each individual's blood chemistry is unique,เลือดของแต่ละคน ส่วนประกอบทางเคมีไม่เหมือนกัน Chapter One 'The Second Coming' (2008)
The key component of this catalyst would be something that couldn't be stored or created synthetically.ส่วนประกอบสำคัญของตัวเร่งนี้จะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง มันเก็บไว้ไม่ได้หรือสังเคราะห์ขี้นมาไม่ได้ Chapter Nine 'It's Coming' (2008)
That's not exactly what I call hero material, you know?นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมเรียกว่า ส่วนประกอบของฮีโร่หรอกนะ Ghosts (2008)
There was a huge element of self-indulgence.มันมีส่วนประกอบของ การเอาใจตัวเอง มากเลยล่ะ It Might Get Loud (2008)
Every little component.ส่วนประกอบเล็กๆ น้อยๆ ทั้งหมด It Might Get Loud (2008)
Full of a sort of rich, complex tone, which is a combination of all the major elements of the chord.เต็มไปด้วยโทนที่ซับซ้อน ฟังดูสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการรวบรวม ส่วนประกอบที่สำคัญทั้งหมดของคอร์ดไว้ด้วยกัน It Might Get Loud (2008)
I surmised that I could introduceฉันคาดการณ์ว่าฉันสามารถ ลองใช้ส่วนประกอบทางชีวะที่มี The Ghost Network (2008)
He was awake till 5:00 in the morning, reciting the chemical compositions of his favorite beverages to me.เขาไม่นอนจนถึงตี 5 บรรยายส่วนประกอบทางเคมี ของเครื่องดื่มโปรดของเขาให้ผมฟังซิ The Arrival (2008)
I'm not sure how I knew about the vibrations, the composition.ฉันไม่แน่ใจว่าฉันรู้ได้ยังไง เกี่ยวกับการสั่นสะเทือน,ส่วนประกอบต่างๆ The Arrival (2008)
Mr. Nelson, we matched the additive in your station's fuel to gasoline we found in a black Escalade.คุณเนลสัน เราได้เทียบส่วนประกอบน้ำมันและมันตรงกับปั๊มของคุณ น้ำมันที่เราได้จากรถเอสคาเลดสีดำ Won't Get Fueled Again (2008)
I have to say that combination seems an awful lot like a city street and not at all like the Everglades.คงต้องบอกว่าส่วนประกอบนี่มัน ดูแย่เหมือนถนนในเมืองเลย และไม่มีทางจะเหมือนในหนองน้ำนั่นได้ซักนิด Raging Cannibal (2008)
Each of these photos has a part of the image.แต่ละภาพมีส่วนประกอบของใบหน้าอยู่ Cheating Death (2008)
I'm a little out of my element here.ฉันพูดออกมาตามส่วนประกอบของที่นี่ Hell Followed (2008)
That involve C.N.S. Compounds.มันเกี่ยวพันกับ ส่วนประกอบของC.N.S. Last Resort (2008)
The ingredients matched those I mixed.องค์ประกอบของมัน พร้อมกับส่วนประกอบที่ผมเคยคำนวณเอาไว้ Death Note: L Change the World (2008)
I don't know the combination.ฉันไม่รู้ถึงส่วนประกอบ Hell or High Water (2008)
We used a different chemical process, but it is every bit as pure.เราผลิตโดยใช้กระบวนการทางเคมีที่แตกต่าง เเต่ส่วนประกอบทุกส่วนบริสุทธิ์ล้วนๆ Seven Thirty-Seven (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนประกอบ[n.] (suanprakøp) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; composition ; factor ; accessory ; component part ; constituent part   FR: composant [m] ; élément [m] ; constituant [m] ; ingrédient [m] ; facteur [m] ; accessoire [m] ; partie [f] ; composante [f]
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์[n. exp.] (suanprakøp khøng ) EN: computer components   FR: composants d'ordinateur [mpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
essential(adj) จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัยพื้นฐาน, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accessory[N] ส่วนประกอบเพิ่มเติม, See also: ์อุปกรณ์เพิ่มเติม, Syn. accomplice, assistant
animal-free[ADJ] ซึ่งไม่ใช้หรือไม่ได้บรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากสัตว์
assembly[N] ชิ้นส่วน, See also: ส่วนประกอบ
basis[N] ส่วนประกอบหลัก
body[N] ส่วนประกอบหลักของสิ่งต่าง ๆ, Syn. substance, bulk
body[N] ส่วนประกอบหลักของยานพาหนะ
chocolate[ADJ] ที่มีช็อกโกแลตเป็นส่วนประกอบ
choice[N] ส่วนที่ดีที่สุด, See also: ส่วนประกอบที่ดีที่สุด
component[N] ส่วนประกอบ, Syn. element, ingredient
compound[ADJ] ที่เกิดจากส่วนประกอบสองส่วนขึ้นไป, Syn. mixed, combined
compound[N] สิ่งที่เกิดจากส่วนประกอบสองส่วนขึ้นไป, Syn. composite, mixture
concoct[VT] ทำจากหลายส่วนประกอบ
constituent[ADJ] เป็นส่วนประกอบ, Syn. composing, component
constituent[N] องค์ประกอบ, See also: ส่วนประกอบ, Syn. component, element, ingredient
cuprite[N] แร่ชนิดหนึ่งที่มีทองแดงเป็นส่วนประกอบ
earth science[N] วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพื้นดินและส่วนประกอบของโลก (เช่น ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา), Syn. geography
element[N] องค์ประกอบ, See also: ส่วนประกอบ, ปัจจัย, ปัจจัยสำคัญ, ส่วนสำคัญ, Syn. component, constituent, portion
fixings[N] ส่วนประกอบที่จำเป็น, See also: ส่วนผสมที่จำเป็น
ingredient[N] ส่วนผสม, See also: ส่วนประกอบ, เครื่องปรุง, Syn. element, constituent, component
integral[ADJ] ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญ, See also: ซึ่งเป็นส่วนจำเป็น, Syn. critical, crucial, vital, Ant. dispensible, disposable
integrant[ADJ] ซึ่งเป็นส่วนประกอบ
integrant[N] ส่วนประกอบ, Syn. component, constituent
keratin[N] เคราติน, See also: โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของหนังกำพร้า ผม เล็บ จะงอยปาก กีบ เขา ขนนกและอื่นๆ
materials[N] เครื่องมือ, See also: วัสดุ, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์
mechanism[N] ชิ้นส่วนของเครื่องจักร, See also: ส่วนประกอบของเครื่องจักร, ชิ้นส่วนของเครื่องกลไก, Syn. appliance, apparatus, gadget
member[N] สมาชิก (คำย่อคือ mem), See also: ชาวคณะ, ผู้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม, พวกองค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, Syn. constituent, element, component
outgrowth[N] อวัยวะที่พัฒนามาจากอวัยวะอื่น (ใช้กับสัตว์หรือพืช), See also: ส่วนประกอบที่พัฒนามาจากส่วนประกอบอื่น
package[N] ส่วนประกอบทั้งหมด, Syn. aggregation, container
part[N] ส่วน, See also: ส่วนหนึ่ง, ชิ้นส่วน, ส่วนประกอบ, Syn. piece, portion, fragment, Ant. whole, total, aggregate
part[ADJ] ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่ง
peripheral[ADJ] อุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ (แต่ไม่ใช่ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์), Syn. console
quartzite[N] หินที่มีส่วนประกอบของแร่ควอท์ซ, See also: หินที่มีลักษณะเป็นเม็ดประกอบด้วยแร่ควอท์ซ
quartzitic[N] ซึ่งเป็นหินที่มีส่วนประกอบของแร่ควอท์ซ, See also: หินที่มีลักษณะเป็นเม็ดประกอบด้วยแร่ควอท์ซ
schist[N] หินผลึกที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุต่างๆ
schistose[ADJ] ซึ่งเป็นหินผลึกที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุต่างๆ
schisttous[ADJ] ซึ่งเป็นหินผลึกที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุต่างๆ
structure[N] ส่วนประกอบ, See also: องค์ประกอบ, Syn. composition, organization
tantalum[N] แทนทาลัม, See also: ธาตุชนิดหนึ่งมีสีเทาฟ้าใช้เป็นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
unicameral[ADJ] ส่วนประกอบของห้องเดี่ยว
whole blood[N] เลือดจากร่างกายที่ไม่มีส่วนประกอบใด, See also: เช่น พลาสมา ถูกแยกออกไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
accident(แอค' ซิเดินทฺ) adj.,n. บังเอิญ, อุบัติเหตุ,ส่วนประกอบ,พื้นทีไม่เรียบ, Syn. mischance)
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj.,n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected)
acetic acid chem.ส่วนประกอบสำคัญองน้ำส้มสายชู; (constituent of vinegar)
actomyosin(แอคโทไม' โอซิน) n., Biochem. โปรตีนเชิงซ้อนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของกล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อกระดูก มันทำปฏิกริยากับ ATP ทำให้กล้ามเนื้อบีบตัวได้ (a complex protein)
adjunct(แอด' จังคฺ) n.,adj. สิ่งเสริม, สิ่งเพิ่มเติม, ผู้ช่วย, ส่วนประกอบ, บทเพิ่ม, Syn. appendage)
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
allomerism(อะลอม' เมอริสซึม) n. ภาวะที่การผันแปรของส่วนประกอบทางเคมีไม่ทำให้รูปผลึกเปลี่ยนแปลง. -allomerous adjl.
aminoacetic acidเป็นกรดอะมิโนแบบธรรมดาที่สุดชนิดหนึ่ง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของน้ำดี
amylopectin(แอมมิโลเพค' ทิน) n. ส่วนประกอบของแป้งที่เมื่อถูกน้ำจะเป็นแป้งเปียก
amylose(แอม' มะโลส) n. ส่วนประกอบที่ละลายได้ของแป้งที่มีลักษะเป็น gel แข็งที่อุณหภูมิปกติ
ancilla(แอนซิล' ละ) n. อุปกรณ์, ตัวเสริม, ส่วนประกอบ, สิ่งช่วยเหลือ, คนใช้
aphanite(แอฟ'ฟะไนท) แร่หินอย่างละเอียดที่ส่วนประกอบต่าง ๆ ของมันไม่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตาเปล่า. -aphanitic adj. -aphanitism n. (a fine-grainedigneous rock)
apoenzyme(แอพโพเอน'ไซม) n. ส่วนประกอบโปรตีนร่วมกับ coenzyme เป็นเอ็นไซม์ที่สมบูรณ์
appurtenance(อะเพอ'ทะเนินซฺ) n. ส่วนประกอบ,สิทธิต่อเนื่อง,การต่อเนื่อง,เครื่องมือ (appurtenances) . -appurtenant adj.
astrogeology(แอสโทรจีออล'โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับส่วนประกอบของดาวนพเคราะห์ ดวงดาวและวัตถุอื่นในอวกาศ (astro-geology)
atomism(แอท'ทัมมิสซึม) n. ทฤษภ๊ที่ว่าธาตุที่ไม่สามารถแบ่งให้เล็กกว่าเดิมได้อีกนั้นเป็นส่วนประกอบที่สุดของสารทั้งหลาย. -atomist n. -atomic (al) adj. (atomic theory)
azoth(แอซ'ซอธ) n. ปรอท (ซึ่งเคยเชื่อว่าเป็นส่วนประกอบเหล็กของโลหะทุกชนิด
compages(คัม'เพจีซ) n. ส่วนประกอบ,โครงกระดูก,องค์ประกอบของส่วนผสม
complement(คอม'พละเมินทฺ) {complemented,complementing,omplements} vt. ส่งเสริม,องค์ประกอบ,ส่วนประกอบ,สิ่งที่ทำให้เต็มหรือสมบูรณ์,จำนวนองศาที่ทำให้ครบ90องศา, See also: complementary adj. ดูcomplement, Syn. balance,match -Conf. compl
complex fractionn. เศษส่วนร่วม,เศษส่วนประกอบ -Conf. complicated
component(คัมโพ'เนินทฺ) n. ส่วนประกอบ,ส่วนเสริม adj. เป็นส่วนประกอบ, See also: componential,componental adj., Syn. ingredient,constituent
composition(คอมพะซิซ'เชิน) n. การประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด,ผลิตผล,ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ,ภาพประกอบ,ของผสม,การประพันธ์,การแต่งเพลง,การเกิดเป็นสารประกอบ,การตกลงกัน,การประนีประนอม,ข้อตกลง,การจัดเรียงตัวพิมพ์,คุณสมบัติ,อุปนิสัย
computer architectureหมายถึง ระบบโครงสร้าง อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ในบางกรณี อาจหมายถึงการออกแบบระบบการสื่อสารติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน ว่ากันว่า บริษัทไอบีเอ็มมีการออกแบบโครงสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าใจง่ายกว่ายี่ห้ออื่น ทำให้มีการสร้างเครื่องเลียนแบบ (compatibles) ไอบีเอ็มขายเต็มตลาดได้ในขณะนี้
constituent(คันสทิช'ชุเอินทฺ) adj. เป็นส่วนประกอบ,เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ n. องค์ประกอบ, Syn. intrinsic ###A. extrinsic
contexturen. การจัดหรือรวมส่วน,ส่วนประกอบ,โครงสร้าง,เนื้อผ้า,การทอเข้าด้วยกัน,ความตอนต้นหรือตอนต่อจาก
crasis(แคร'ซิส) n. ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ -pl. crases
cream of tartarn. เป็นส่วนประกอบของแป้งทำให้ขนมฟู potassium bitartrate,potasium acid tartrate
cytoplastn. ส่วนประกอบของไซโตปลาสซึมของเซลล์
dentin(เดน'ทิน) n. เนื้อเยื่อฟันที่แข็งประกอบด้วยแคลเซี่ยมคล้ายของกระดูกแต่แน่นกว่า เป็นส่วนประกอบสำคัญของฟัน, See also: dental adj. ดูdentin
dentine(เดน'ทิน) n. เนื้อเยื่อฟันที่แข็งประกอบด้วยแคลเซี่ยมคล้ายของกระดูกแต่แน่นกว่า เป็นส่วนประกอบสำคัญของฟัน, See also: dental adj. ดูdentin
diagnostic programชุดคำสั่งวินิจฉัยหมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้ในการวินิจฉัยข้อบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนประกอบใด ๆ ของเครื่อง หรือวินิจฉัยข้อผิดพลาดของการลงรหัส
essence(เอส'เซินซฺ) n. ส่วนประกอบสำคัญ,เนื้อแท้,แก่นแท้,ใจความ,ปัจจัย,จุดสำคัญ,หัวใจ,ตัวยาสำคัญ,หัวน้ำมัน,หัวน้ำหอม,เอกลักษณ์,สิ่งที่มีอยู่จริง, Syn. quintessence
essential(อะเซน'เชิล) adj. จำเป็นที่สุด,ซึ่งขาดเสียมิได้,เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ,เป็นปัจจัย,เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ,เกี่ยวกับหัวน้ำมัน,เกี่ยวกับหัวน้ำหอม,เป็นธรรมชาติ,ซึ่งเกิดขึ้นเอง., See also: essentialness n. ดูessential, Syn. funda
genotype(เจน'นะไทพฺ) n. ส่วนประกอบของกรรมพันธุ์ทั้งหมดของแต่ละบุคคล., See also: genotpic,genotypical adj.
homologue(ฮอมมะลอก') n. ส่วนที่คล้ายคลึงกัน,สารประกอบที่มีแบบทางเคมีเหมือนกันแต่ต่างกันที่ส่วนประกอบบางอย่าง,อวัยวะหรือส่วนที่คล้ายคลึงกัน
ingredient(อินกรี'เดียนทฺ) n. ส่วนประกอบ,ส่วนผสม, Syn. element
keratin(เคอ'ระทิน) n. scleroproteinซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของหนังกำพร้า-ผม-เล็บ-จะงอยปาก-กีบ-เขา-ขนนกและอื่น ๆ, Syn. ceratin
kit(คิท) n. ชุดเครื่องมือ,ชุดส่วนประกอบ,ชิ้น,ส่วนสำคัญที่ประกอบเป็นชุด,ชุด,กลุ่ม. -Phr. (kit and caboodle (boodle) ทั้งหมด,จัดหามาให้,จัดหาเครื่องประกอบ), Syn. gear,outfit,rig
magnetic inkหมึกแม่เหล็กเป็นหมึกพิเศษชนิดหนึ่ง มีสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านตัวอักษรที่พิมพ์ด้วยหมึกชนิดนี้ได้ และจะแยกได้ว่ามีข้อความใดบ้าง โดยใช้คุณสมบัติของแม่เหล็ก หมึกแม่เหล็กชนิดนี้ มักใช้พิมพ์ในกิจการธนาคาร เช่น เลขที่บัญชีของลูกค้าในสมุดเช็ค หรือแบบฟอร์มเบิกเงิน เป็นต้น
making(เมค'คิง) n. การกระทำ,การสร้าง,โครงสร้าง,ส่วนประกอบ,การเสริมแต่ง,สมรรถนะ,สิ่งที่สร้างขึ้น,
material(มะเทีย'เรียล) n. วัตถุ,ส่วนประกอบ,วัสดุ,ปัจจัย,เนื้อหา,เนอความ,สาระ,กลุ่มของความคิด ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล,สิ่งทอ adj. ประกอบด้วยวัตถุ,ทางกาย,เป็นปัจจัยสำคัญ,เกี่ยวกับวัตถุพยาน., See also: materials n. อุปกรณ์เครื่องมือ
off line deviceอุปกรณ์นอกสายอุปกรณ์ไม่เชื่อมตรงหมายถึง ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ได้ติดต่อโดยตรงกับหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) และอยู่นอกเหนือการควบคุมของหน่วยประมวลผล กลาง เช่น เครื่องเจาะบัตร (keypunch)
olio(โอ'ลิโอ) n. อาหารที่ส่วนประกอบหลายอย่าง,อาหารผัดโป๊ยเซียน,จับฉ่าย,ของคลุกเคล้า,ปกิณกะ,บันทึกเก็บเล็กผสมน้อย pl. polios
paramorphn. รูปร่างเทียมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างผลึกไม่ใช่จากการเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบทางเคมี.
petrology(พิอรอล'ละจี) n. การศึกษาทางวิท-ยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและประเภทของหิน., See also: petrologic adj. petrological adj. petrologically adv. petrogical n.
schist(ซิสทฺ) n. หินผลึกที่มีส่วนประกอบแร่ธาตุที่จัดเป็นรูปขนานหรือลักษณะใบไม้
self-contained(เซลฟฺ'คันเทนดฺ') adj. ควบคุมสติ,ควบคุมอารมณ์,ไม่สุงสิงกับใคร,พูดน้อย,มีส่วนประกอบในตัวเองพร้อม,เลี้ยงตัวเองได้, See also: self-containedness n. self-containedment n., Syn. impassive
structure(สทรัค'เชอะ) n. โครงสร้าง,โครง,โครงร่าง,องค์ประกอบ,ลักษณะ,วิธีการสร้าง,สิ่งก่อสร้าง,ส่วนประกอบที่หยาบกว่าของหิน,แบบแผน,โครงสร้างสังคม. vt. สร้าง,ประกอบ,จัดทำ,จัดตั้ง,ก่อสร้าง., Syn. construction
tributary(ทริบ'บิวทะรี) n. แคว,สาขาสายน้ำ,เมืองขึ้น adj. (สายน้ำ) ไหลรวมกับสายใหญ่กว่า,เสริม,สาขา,จ่ายเงินบรรณาการ,เป็นเมืองขึ้น,เป็นส่วนประกอบ, See also: tributarily adv., Syn. branch

English-Thai: Nontri Dictionary
accessory(n) ส่วนประกอบ,อุปกรณ์
adjunct(n) ส่วนประกอบ,สิ่งเพิ่มเติม,บทเพิ่ม
appurtenance(n) ส่วนประกอบ,การต่อเนื่อง
component(adj) ที่เป็นส่วนประกอบ,ที่เป็นส่วนเสริม
component(n) ส่วนประกอบ,ส่วนเสริม
constituent(adj) สำคัญ,เป็นส่วนประกอบ,เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
constituent(n) ส่วนสำคัญ,ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ,ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
element(n) ส่วนประกอบ,ธาตุ,รากฐาน,ส่วนสำคัญ,พื้นฐาน,ปฐม,ขั้วไฟฟ้า
elemental(adj) เป็นส่วนประกอบ,เกี่ยวกับธาตุ,เป็นปัจจัย,สำคัญ,เป็นพื้นฐาน
factor(n) ส่วนประกอบ,ปัจจัย,ส่วนย่อย,เหตุ,กรณี
ingredient(n) ส่วนผสม,ส่วนประกอบ,เครื่องปรุง
mash(n) ส่วนผสม,ส่วนประกอบ
material(n) สิ่งของ,วัตถุ,เนื้อหา,ส่วนประกอบ,ปัจจัย,สิ่งทอ
member(n) สมาชิก,องค์,หน่วย,อวัยวะ,ส่วนประกอบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chromatograph (n ) กรรมวิธีในการวิเคราะห์ทางวิชาเคมี : เทคนิคสำหรับการแยกส่วนประกอบในสารผสม
Downregulation and Upregulationคือกระบวนการที่เซลล์ลดจำนวนปริมาณของส่วนประกอบของในเซลล์เช่น RNA หรือโปรตีน เพื่อตอบกลับให้ตัวแปรภายนอก การเพิ่มขึ้นของส่วนประกอบเซลล์เรียกว่าการควบคุม
element[อี-ลี-เม้น] ส่วนประกอบ
priest (n ) ปุโรหิต (เป็นตำแหน่งหนึ่งของฐานะปุโรหิตที่แต่งตั้งให้ผู้ชายและเป็นส่วนประกอบหนึ่งของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ส่วนใหญ่ใช้ในศาสนามอรมอน)
See also: R. Priesthood Mormon

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
成分[せいぶん, seibun] (n) ส่วนประกอบ, เครื่องปรุง
本体[ほんたい, hontai] (n) ส่วนประกอบหลัก, ตัวเครื่อง
材料[ざいりょう, zairyou] (n) ส่วนผสม, ส่วนประกอบ, วัตถุดิบ (เช่นในการปรุงอาหาร)
食材[しょくざい, shokuzai] (n) เครื่องปรุง,ส่วนประกอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
含まれる[ふくまれる, fukumareru] (vi) เป็นส่วนประกอบ,มีรวมอยู่(ด้วย),มีผสมอยู่
要素[ようそ, youso] (n ) [N] องค์ประกอบ, See also: ส่วนประกอบ, ปัจจัย, ปัจจัยสำคัญ, ส่วนสำคัญ, Syn. component, constituent, portion

German-Thai: Longdo Dictionary
Inhaltsstoff(n) |der, pl. Inhaltsstoffe| ส่วนผสม, ส่วนประกอบ, See also: die Zutat
Bauteil(n) |das, pl. Bauteile| ชิ้นส่วน หรือ ส่วนประกอบของโครงสร้างตึก, See also: S. Bauelement,

French-Thai: Longdo Dictionary
particule(n) อนุภาคเล็กๆ , ส่วนเล็กๆของเนื้อสารหรือของร่าง ex: Particule élémentaire : ส่วนประกอบพื้นฐานของสสาร เช่น อิเล็คตรอน, quark, See also: S. petit part,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top