ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inhaltsstoff

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inhaltsstoff-, *inhaltsstoff*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา inhaltsstoff มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *inhaltsstoff*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
First, Bones, the ingredients you require.Was für Inhaltsstoffe brauchen Sie? Spectre of the Gun (1968)
All ingredients checked and double-checked... and certified pure.Alle Inhaltsstoffe geprüft und doppelt überprüft... und als rein zertifiziert. Sweet Movie (1974)
You've got over 30 components in this candy bar.PERRINE: Dieser Schokoriegel besteht aus über 30 Inhaltsstoffen. Charity Begins at Home (1984)
i can't believe you took this roach on... all by yourself.Na ja, ich hab mir die Inhaltsstoffe durchgelesen und nach dem, was ich über den Körper der Kakerlaken auf Melmac weiß... La Cuckaracha (1987)
- Yeah, I just ID'd the contents.- Ja, ich bestimmte die Inhaltsstoffe. Tina, Is That You? (1991)
But, in order for me to prove my theory, I got to be able to isolate all the ingredients.Aber damit ich meine Theorie beweisen kann, muss ich alle Inhaltsstoffe voneinander trennen. Good Knight MacGyver: Part 1 (1991)
Peg, you wanna read me the ingredients in those chips?Peg, liest du mir die Inhaltsstoffe der Chips vor? You Better Shop Around: Part 1 (1991)
Can you tell us the ingredients?Verraten Sie uns die Inhaltsstoffe? Pheromone, My Lovely (1993)
They tell you what the ingredients are and how it's guaranteed to exterminate any insect in the world but they do not tell you whether or not it's painless.Sie zählen einem die Inhaltsstoffe auf, und dass es jedes Insekt der Erde tötet, aber nicht, ob es schmerzhaft ist oder nicht. Psycho (1998)
How do they get all of those artificial ingredients into such tiny packages?Wie kriegen die diese ganzen künstlichen Inhaltsstoffe in so winzige Packungen? Cover Girl (2002)
- Read the contents.-Was sind die Inhaltsstoffe? Hung Out to Dry (2003)
Our herbs for depression contain proven ingredients in the proper doses, manufactured with the strictestUnsere Kräuter für Depressionen beinhalten erprobte Inhaltsstoffe. In der exakten Dosierung und mit der strengsten Qualitätskontrolle hergestellt. The Fun in Funeral (2007)
It's a wonderful cream made from 100% natural ingredients... and of course pistachios.Eine wundervolle Creme aus 100% natürlichen Inhaltsstoffen ... und natürlich Pistazien. Small Crime (2008)
See who's buying the ingredients to make the ingredients.Überprüfe, wer die Inhaltsstoffe kauft, um die Inhalsstoffe zu machen. Folding Man (2008)
EVERY INGREDIENT IS PERFECTLY SAFE.Sämtliche Inhaltsstoffe sind absolut gefahrlos. Fated to Pretend (2008)
Yeah, but it's the chemicals in the grape skins that do it.Ja, aber das liegt an den Inhaltsstoffen der Traubenschale. Goodbye to All That (2008)
What about John? What's infecting him is merely a... chemical reaction to the raw laboratory ingredients, not the finished contagion.Die Wirkung bei ihm stammt lediglich von der chemischen Reaktion der verschiedenen Inhaltsstoffe und nicht vom fertigen Virus, weshalb wir ein Gegenmittel herstellen können. Pilot (2008)
Does it mean Maki's body has both... the virus and the hint to restrain the virus?Das bedeutet dann wohl, dass sowohl das Virus als auch die Inhaltsstoffe für einen Impfstoff in Makis Blut sind? Death Note: L Change the World (2008)
I'll check the ingredients from the manufacturer.Ich werde die Inhaltsstoffe beim Hersteller nachlesen. Both Sides Now (2009)
This has no known contents.Diese Inhaltsstoffe sind unbekannt. Episode 4: Darling (2009)
Now with some luck, we'll find the active ingredient.Jetzt werden wir mit etwas Glück den wirkenden Inhaltsstoff finden. Snakehead (2009)
So finding the ingredients should be easy enough.Die Inhaltsstoffe dafür zu finden, dürfte einfach sein. Appointment in Samarra (2010)
But we have all the ingredients.Aber wir haben alle Inhaltsstoffe. Bad Teeth (2012)
It turns out, hypericin is the active ingredient in an organic supplement called Saint-John's-wort.Dieses Hypericin findet sich als Inhaltsstoff in einem organischen Präparat namens Johanniskraut wieder. If It Makes You Happy (2012)
Anything with these ingredients.Nach allem mit diesen Inhaltsstoffen. Face Off (2013)
It doesn't list the ingredients.Die Inhaltsstoffe stehen nicht drauf. Just Push Play (2014)
On board this ship is the hope... for our futures, for our families, and for all of humanity, because in that lab in our helo bay are the ingredients for a cure.An Bord dieses Schiffes ist die Hoffnung... für unsere Zukunft, für unsere Familien... und für die ganze Menschheit, denn im Labor in unserem Rumpf... befinden sich die Inhaltsstoffe für ein Heilmittel. Phase Six (2014)
THERE ARE SO MANY INGREDIENTS IN TOOTHPASTE.Da sind so viele Inhaltsstoffe in Zahnpasta. Zapped (2014)
If it were feasible, my diet would consist entirely of flavorless beige smoothies containing all the nutrients required by the human animal.Wenn es möglich wäre, würde meine Diät nur aus geschmacklosen beigen Smoothies bestehen. Welche alle Inhaltsstoffe beinhaltet die das menschliche Tier benötigt. The Road Trip (2014)
It's not organic, it's not even all-natural.Es hat nicht mal natürliche Inhaltsstoffe. November Rule (2015)
If the consumer can't read the ingredients and figure out that they're not "organic," then, well, that's their problem.Wenn die Konsumenten nicht aus den Inhaltsstoffen schließen können, dass das Zeug nicht "Bio" ist, ist das ihr Problem. November Rule (2015)
As in, free of all, like, the bad stuff.Also frei von schlechten Inhaltsstoffen. Westminster (2016)
You are one of the first companies to ban all those foods which contain genetically-modified ingredients.Sie haben als eine der ersten Firmen alle Lebensmittel mit gentechnisch veränderten Inhaltsstoffen boykottiert. The Anchor (2016)
Ingredient analysis on the girl's cream came back from the lab.Die Inhaltsstoffanalyse kam aus dem Labor zurück. Handsome: A Netflix Mystery Movie (2017)
The owner said the thing about skin care that made the difference was not just what was in the product, but the ritual of daily maintenance.Der Besitzer sagte, dass nicht nur die Inhaltsstoffe der Hautpflege entscheidend sind, sondern auch das Reinigungsritual. Ilse Crawford: Interior Design (2017)
In several remote places under strict military protection American scientists were developing Process 97 the secret ingredient of the atomic bomb.An verschiedenen abgelegenen Orten unter strengem militärischen Schutz... entwickelten amerikanische Wissenschaftler Prozess 97... den geheimen Inhaltsstoff der Atombombe. The House on 92nd Street (1945)

German-Thai: Longdo Dictionary
Inhaltsstoff(n) |der, pl. Inhaltsstoffe| ส่วนผสม, ส่วนประกอบ, See also: die Zutat

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wasserinhaltsstoffe {pl}substances in water [Add to Longdo]
Zutaten {pl}; Inhaltsstoffe {pl}; Bestandteile {pl}ingredients [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top