ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hydrocarbon

HH AY2 D R OW0 K AA1 R B AH0 N   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hydrocarbon-, *hydrocarbon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hydrocarbon[N] สารไฮโดรคาร์บอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hydrocarbonไฮโดรคาร์บอน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
hydrocarbonไฮโดรคาร์บอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hydrocarbon engineเครื่องยนต์ไฮโดรคาร์บอน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
hydrocarbon engineเครื่องยนต์ไฮโดรคาร์บอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hydrocarbon reactivityความไวปฏิกิริยาไฮโดรคาร์บอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hydrocarbon refrigerantสารทำความเย็นไฮโดรคาร์บอน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hydrocarbonส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียม, ส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบ คือ คาร์บอน (C) และ ไฮโดรเจน (H) ในรูปของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) นอกจากนี้ก็มีสารอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบของปิโตรเลียม เช่น กำมะถัน (S) ไนโตรเจน (N) และอื่นๆ
สารที่นอกเหนือจากไฮโดรคาร์บอนถือเป็นสิ่งแปลกปลอมและไม่เป็นที่ต้องการ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมนั้น อาจอยู่ในสภาพของก๊าซ ของเหลว หรือของแข็ง ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ขึ้นอยู่กับจำนวนและการจัดตัวของอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุล โดยทั่วไปโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนไม่เกิน 4 อะตอมจะมีสถานะเป็นก๊าซ ถ้ามีคาร์บอนระหว่าง 5-19 อะตอม จะมีสถานะเป็นของเหลว และถ้ามีคาร์บอนตั้งแต่ 20 อะตอมขึ้นไป จะมีสถานะเป็นของแข็ง [ปิโตรเลี่ยม]
hydrocarbon compoundสารประกอบไฮโดรคาร์บอน, สารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเท่านั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hydrocarbonsไฮโดรคาร์บอน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, we'll use the MiniRAE to detect the hydrocarbons he left behind and find his point of origin.ใช่, เราจะใช้เครื่องตรวจวัดแก๊ส และสารเคมีขนาดเล็กในการตรวจสอบ สารไฮโดรคาร์บอนที่เขาทิ้งเอาไว้ และหาจุดเริ่มต้นของเขา Won't Get Fueled Again (2008)
Mostly simple hydrocarbons and sulfur dioxide,along with the carbon monoxideส่วนใหญ่เป็นไฮโดรคาร์บอนธรรมดา\ และซัลเฟอร์ไดอ๊อกไซด์ รวมถึงคาร์บอนมอน็อกไซด์ Art Imitates Life (2008)
I found evidence of a homogenous mixture of oily and waxy long-chain, which are non-polar hydrocarbons in, uh, this fracture of the skull.ผมเจอหลักฐาน ของผสมเนื้อเดียว ของน้ำมันและแว๊กที่มัน ไม่ทำให้เกิดการติดขั้ว ของไฮโดรคาร์บอน ใน เออ ในรอยของ หัวกระโหลก The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Astrobiologists since Carl Sagan have wondered if life might swim in Titan's hydrocarbon lakes.ดาราศาสตร์ชีววิทยาตั้งแต่ คาลเสเกน สงสัย ถ้าชีวิตอาจจะว่ายน้ำในทะเล สาบของไททันไฮโดรคาร์บอน Some of the Things That Molecules Do (2014)
That hinted at the existence of hydrocarbon seas on Titan, which we later confirmed.ที่ส่อเค้าที่การดำรงอยู่ของ ทะเลไฮโดรคาร์บอนบนไททัน, ซึ่งเราได้รับการยืนยันในภายหลัง Unafraid of the Dark (2014)
The ammonia gives way to crystalline hydrocarbons and breathable air.มีอากาศที่หายใจ พอเหมาะสำหรับองค์ประกอบชีวิต Interstellar (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฮโดรคาร์บอน[N] hydrocarbon, Example: ไฮโดรคาร์บอนทำให้ระคายเคืองนัยน์ตา และคันตามผิวหนัง, Thai definition: สารอินทรีย์ซึ่งประกอบด้วยธาตุคาร์บอน และไฮโดรเจนเท่านั้น, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary
HYDROCARBON HH AY2 D R OW0 K AA1 R B AH0 N
HYDROCARBONS HH AY2 D R OW0 K AA1 R B AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hydrocarbon (n) hˌaɪdrəkˈaːbən (h ai2 d r @ k aa1 b @ n)
hydrocarbons (n) hˌaɪdrəkˈaːbənz (h ai2 d r @ k aa1 b @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tīng, ㄊㄧㄥ, / ] hydrocarbon, #36,556 [Add to Longdo]
碳氢化合物[tàn qīng huà hé wù, ㄊㄢˋ ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ㄨˋ, / ] hydrocarbon, #68,600 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kohlenwasserstoff {m} [chem.] | Kohlenwasserstoffe {pl}hydrocarbon | hydrocarbons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナフテン系炭化水素[ナフテンけいたんかすいそ, nafuten keitankasuiso] (n) naphthenic hydrocarbon [Add to Longdo]
フロン[, furon] (n) (abbr) fluorocarbon; Freon; chlorofluorohydrocarbon; CFC; (P) [Add to Longdo]
環式炭化水素[かんしきたんかすいそ, kanshikitankasuiso] (n) cyclic hydrocarbon [Add to Longdo]
炭化水素[たんかすいそ, tankasuiso] (n) hydrocarbon [Add to Longdo]
不飽和炭化水素[ふほうわたんかすいそ, fuhouwatankasuiso] (n) unsaturated hydrocarbon [Add to Longdo]
芳香族炭化水素[ほうこうぞくたんかすいそ, houkouzokutankasuiso] (n) aromatic hydrocarbon [Add to Longdo]
飽和炭化水素[ほうわたんかすいそ, houwatankasuiso] (n) saturated hydrocarbon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hydrocarbon \Hy`dro*car"bon\, n. [Hydro-, 2 + carbon.] (Chem.)
   A compound containing only hydrogen and carbon, as methane,
   benzene, etc.; also, by extension, any of their derivatives.
   [1913 Webster]
 
   {Hydrocarbon burner}, {furnace}, {stove}, a burner, furnace,
    or stove with which liquid fuel, as petroleum, is used.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hydrocarbon
   n 1: an organic compound containing only carbon and hydrogen

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top