ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สอดคล้อง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สอดคล้อง, -สอดคล้อง-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
in keeping withเป็นไปตาม สอดคล้องกับ เช่น to act in keeping with the codes of ethics

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอดคล้อง(v) conform to, See also: tally with, be in line, be consistent, accord with, harmonize with, Syn. พ้อง, ประสาน, Ant. แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง, Example: ครูจำเป็นจะต้องจัดทำบทเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน, Thai Definition: เข้ากันได้
สอดคล้อง(adv) harmoniously, See also: melodiously, agreeably, concordantly, Syn. พ้อง, ประสาน, Ant. แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง, Example: คณะผู้บริหารชุดนี้ทำงานได้อย่างสอดคล้องกันดีมาก, Thai Definition: อย่างเข้ากันได้
สอดคล้อง(adv) in harmony, Syn. เข้ากัน, Example: ทั้งคู่เต้นรำได้อย่างสอดคล้องกันเข้ากับจังหวะเพลง, Thai Definition: อย่างเข้ากันได้เหมาะเจาะ, อย่างไปด้วยกันได้
สอดคล้อง(v) match, Syn. เข้ากัน, คล้องจอง, พ้อง, Example: คุณภาพกับราคาของสินค้าตัวนี้ ไม่ได้สอดคล้องกันเลย, Thai Definition: เข้ากันได้เหมาะเจาะ, ไปด้วยกันได้
สอดคล้องกัน(v) conform, See also: harmonize, Syn. เข้ากัน, สอดคล้องต้องกัน, Ant. ขัดแย้งกัน, Example: พระองค์ทรงแนะนำให้ดัดแปลงวัฒนธรรมต่างชาติให้สอดคล้องกันกับวัฒนธรรมไทย
ความสอดคล้อง(n) accordance, See also: consistency, compatible, Syn. การพ้องกัน, Example: ส่วนของนโยบายการเงินและมาตรการทางการเงินนั้นเป็นนโยบายที่ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศที่เป็นแบบลอยตัว, Thai Definition: ลักษณะที่ไปด้วยกันได้โดยไม่ขัดแย้งกัน
สอดคล้องต้องกัน(v) match up, See also: accord with, conform to, harmonize with, tally with, Ant. แตกต่าง, Example: การสอบปากคำของเสี่ยอ้วนและเสี่ยแดงสอดคล้องต้องกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สอดคล้องว. พ้อง, ประสาน, ไม่ขัดกัน, เช่น มีความเห็นสอดคล้องกัน ทำงานสอดคล้องกัน ความคิดกับการกระทำสอดคล้องกัน.
กรับเสภาน. กรับชนิดหนึ่ง ทำด้วยไม้แก่นเช่นไม้ชิงชัน มี ๔ ด้าน ด้านหนึ่งโค้งสำหรับกระทบให้เกิดเสียง ยาวประมาณ ๒๐ เซนติเมตร หนาประมาณ ๕ เซนติเมตร ลบเหลี่ยมเล็กน้อยเพื่อมิให้บาดมือและให้สามารถกลิ้งตัวกระทบกันได้สะดวก ใช้ขยับประกอบในการขับเสภา โดยผู้ขับเสภาจะต้องใช้กรับ ๒ คู่ ประคองไว้ในอุ้งมือข้างละคู่ ขณะที่ขับเสภาก็ขยับกรับแต่ละคู่ให้กระทบกันให้สอดคล้องกับท่วงทำนองขับ, กรับขยับ ก็ว่า.
เข้าขาว. สอดคล้องกัน, ไปกันได้ดี, เช่น นักเทนนิสคู่นี้เล่นเข้าขากันได้ดี.
คล้อยตามก. สอดคล้องไปในทางเดียวกัน, มีความเห็นอย่างเดียวกัน, เช่น ฉันเห็นคล้อยตามเขา.
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์น. โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินและพระราชทรัพย์สำหรับจัดทำแปลงเกษตรผสมผสาน สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อทดลองค้นคว้าหารูปแบบการประกอบอาชีพของชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และเป็นสถานที่ฝึกอบรมการเกษตรภาคปฏิบัติให้นักศึกษาและประชาชนที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ เช่น โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ชุมพร อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร.
เจือสมก. มีความสอดคล้องหรือสนับสนุนให้น่าเชื่อ เช่น คำให้การของพยานโจทก์กับพยานจำเลยเจือสมกัน.
ซ้อมพยานก. ซักซ้อมพยานว่าจะให้การต่อศาลอย่างใดจึงจะสอดคล้องต้องกันดี.
บูรณาการน. กระบวนการผสมผสานเชื่อมโยงองค์ความรู้ตั้งแต่ ๒ องค์ความรู้ขึ้นไปเข้าด้วยกันอย่างสอดคล้องเป็นระบบ.
ผูกก. เอาเชือกเป็นต้นสอดคล้องกันให้เกิดเป็นเงื่อน เพื่อทำให้มั่นหรือติดต่อกันในตัวหรือกับสิ่งอื่น เช่น ผูกเชือก ผูกลวด ผูกโบ, ติดต่อหรือติดพันกันแน่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ผูกใจ ผูกโกรธ ผูกมิตร, ประกอบเข้า เช่น ผูกประโยค ผูกปริศนา ผูกลาย, ติดพันกันด้วยเรื่องสิทธิและหน้าที่ตามที่ตกลงกัน เช่น ผูกตลาด ผูกท่า
ระบบน. กลุ่มของสิ่งซึ่งมีลักษณะประสานเข้าเป็นสิ่งเดียวกันตามหลักแห่งความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกัน ด้วยระเบียบของธรรมชาติหรือหลักเหตุผลทางวิชาการ เช่น ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบจักรวาล ระบบสังคม ระบบการบริหารประเทศ.
สมนัยก. สอดคล้องกับ, สอดคล้องกัน.
เอกภาพความสอดคล้องกลมกลืนกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
similitudeการสอดคล้องตามกัน(ของเสียง) [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
satisfyสอดคล้องกับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
complaintสอดคล้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
harmonization of lawsการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกัน (ระหว่างประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Individualized Education planแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล, แผนซึ่งกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ (special needs) ของคนพิการแต่ละคน (ซึ่งไม่เหมือนกัน) ตลอดจนกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา [Assistive Technology]
Concordancesความสอดคล้อง [TU Subject Heading]
Harmonized System (HS)ระบบการจำแนกพิกัดที่สอดคล้องกัน, Example: ระบบการจำแนกพิกัดสินค้าที่สภาความร่วมมือทาง ศุลกากร (Customs Cooperation Council) ได้นำมาใช้เมื่อ พ.ศ. 2531 แทน ระบบจำแนกพิกัดสินค้าของสภาความร่วมมือทางศุลกากร (ดู CCCN) ที่ใช้อยู่แต่เดิม เนื่องจากการค้าโลกได้พัฒนาไปมาก มีสินค้าชนิดใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย บางชนิดไม่อยู่ในระบบจำแนกพิกัด CCCN เดิม จึงต้องมีการทบทวนใหม่ให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ปัจจุบันประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ได้นำระบบที่สอดคล้องกันนี้มาใช้ในการจำแนกพิกัดสินค้าเพื่อการจัดเก็บภาษี ศุลกากรแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
ASEAN Coordinating Councilคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ทำหน้าที่ในการเตรียมการประชุมของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน และประสานงานกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่าง ๆ เพื่อความสอดคล้องกันตามนโยบาย ประสิทธิภาพ และความร่วมมือระหว่างกัน [การทูต]
International Trade Organizationองค์การการค้าระหว่างประเทศ มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับความตกลงทั้วไปว่าด้วยภาษี ศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์สำคัญขององค์การคือ ต้องการขยายการค้าของโลกให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยให้มีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น ขจัดการกีดกันการค้า หรือพยายามลดให้เหลือน้อยที่สุด เช่น การตั้งข้อจำกัดโควต้า เป็นต้น ตัดทอนภาษีศุลกากรทั่วโลกให้ต่ำลง ดูแลตลาดวัตถุดิบให้เป็นไปอย่างยุติธรรม และพยายามควบคุมด้านการค้าของการร่วมมือกันทางธุรกิจ (Cartels) จุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดคือ ป้องกันมิให้กลับไปสู่การดำเนินการทางการค้าที่ตัดราคากันอย่างหั่นแหลก เหมือนเมื่อระยะปี ค.ศ. 1930 ถึง 1939 นั่นเองอย่างไรก็ดี ตั้งแต่มีการปฏิบัติใช้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้ามาจนบัด นี้ ก็ได้รับผลสำเร็จตามแนววัตถุประสงค์อย่างมากมาย เช่น มีประเทศสมาชิกหลายสิบประเทศลดภาษีศุลกากรและรักษาระดับภาษีอย่างมีเสรีภาพ แต่ละปี ประเทศสมาชิกจะได้ยินได้ฟังเสียงร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการค้า ละเมิดกฎเกณฑ์ของความตกลงทั่วไป แล้วเสียงร้องเรียนดังกล่าวก็ได้รับการแก้ไขจนเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงและดัดแปลงข้อกำหนดของความตกลงทั่วไป ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา [การทูต]
Look West Policyนโยบายมองตะวันตก (ของไทย) เป็นแนวความคิดที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทางการ เมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคล้องกับความเป็นจริงของยุคหลังสงครามเย็น ประเทศเป้าหมาย ได้แก่ ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา [การทูต]
Regional Operate Centerศูนย์ปฏิบัติการร่วม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ROC เป็นโครงการนำร่อง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ก.พ.ร. และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2549 เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างเอกอัครราชทูตในประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่า ราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการทำงานระหว่างเอกอัครราชทูตกับผู้ว่าราชการ จังหวัด เพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและงานวิจัยในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายต่างประเทศ [การทูต]
visitการเยือน " - State Visit การเยือนอย่างเป็นทางการในระดับประมุขของรัฐ หมายถึง การเยือนของบุคคลสำคัญของต่างประเทศในระดับประมุขของรัฐ ที่มีสถานะเป็นกษัตริย์หรือประธานาธิบดี โดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐผู้รับ รัฐผู้รับจะจัดพิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบ - Official Visit การเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของ รัฐบาล หมายถึง การเยือนเป็นทางการของประมุขของรัฐ มกุฎราชกุมาร หัวหน้ารัฐบาล หรือหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศที่มีตำแหน่ง เทียบเท่า โดยเป็นแขกรับเชิญของรัฐบาล และจัดพิธีการรับรองต่าง ๆ อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบ - Visit as Guest of the Royal Thai Government การเยือนในฐานะแขกของรัฐบาล หมายถึง การเยือนของประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาลและหัวหน้า องค์การระหว่างประเทศที่มีตำแหน่งเทียบเท่าซึ่งไม่ได้เดินทางมาเยือนอย่าง เป็นทางการหรือเพื่อเจรจาทำงาน รวมทั้งการเสด็จฯ เยือนของพระราชวงศ์ รองประธานาธิบดีและบุคคลสำคัญอื่น ๆ ที่มีตำแหน่งเทียบเท่า ซึ่งรัฐบาลไทยปรารถนาที่จะแสดงไมตรีจิตโดยเชิญให้มาเยือนประเทศไทยในฐานะแขก ของรัฐบาล และจัดการต้อนรับให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเยือนในแต่ละกรณี - Working Visit การเยือนเพื่อเจรจาทำงาน หมายถึง การเยือนของบุคคลสำคัญจากต่างประเทศในระดับประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาล และหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศที่มีตำแหน่งเทียบเท่าที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ เจรจาในปัญหาหรือประเด็นใดเป็นการเฉพาะในระยะเวลาอันสั้น - Visit as Guest of Their Majesties the King and Queen of Thailand การเยือนในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ หมายถึง การเสด็จเยือนของพระราชวงศ์ต่างประเทศ หรือการเยือนของบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วน พระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ - Private Visit การเยือนส่วนตัวหรือแวะผ่าน หมายถึง การเยือนของบุคคลสำคัญจากต่างประเทศในระดับประมุขของรัฐ พระราชวงศ์ หัวหน้ารัฐบาล หรือผู้นำองค์การระหว่างประเทศที่มีตำแหน่งเทียบเท่า และบุคคลสำคัญอื่น ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเยือนเป็นการส่วนตัวหรือการแวะผ่านประเทศในระยะเวลา อันสั้น รัฐผู้รับจะจัดการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ตามความเหมาะสม " [การทูต]
Work of the United Nations on Human Rightsงานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน งานสำคัญชิ้นหนึ่งของสหประชาชาติคือ วควมมปรารถนาที่จะให้ประเทศทั้งหลายต่างเคารพและให้ความคุ้มครองแก่สิทธิ มนุษยชนตลอดทั่วโลก ดังมาตรา 1 ในกฎบัตรของสหประชาติได้บัญญัติไว้ว่า?1. เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ และมีเจตนามุ่งมั่นต่อจุดหมายปลายทางนี้ จะได้ดำเนินมาตรการร่วมกันให้บังเกิดผลจริงจัง เพื่อการป้องกันและขจัดปัดเป่าการคุกคามต่อสันติภาพ รวมทังเพื่อปราบปรามการรุกรานหรือการล่วงละเมิดอื่น ๆ ต่อสันติภาพ ตลอดจนนำมาโดยสันติวิธี และสอดคล้องกับหลักแห่งความยุติธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งการปรับปรุงหรือระงับกรณีพิพาทหรือสถานการณ์ระหว่างประเทศ อันจะนำไปสู่การล่วงละเมิดสันติภาพได้ 2. เพื่อพัฒนาสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชาติทั้งปวงโดยยึดการเคารพต่อหลักการ แห่งสิทธิเท่าเทียมกัน และการกำหนดเจตจำนงของตนเองแห่งประชาชนทั้งปวงเป็นมูลฐานและจะได้ดำเนิน มาตรการอันเหมาะสมอย่างอื่น เพื่อเป็นกำลังแก่สันติภาพสากล 3. เพื่อทำการร่วมมือระหว่างประเทศ ในอันที่จะแก้ปัญหาระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจ การสังคม วัฒนธรรม และมนุษยธรรม รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพ อันเป็นหลักมูลฐานสำหรับทุก ๆ คนโดยปราศจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา 4. เพื่อเป็นศูนย์กลางและประสานการดำเนินงานของประชาชาติทั้งปวงในอันที่จะ บรรลุจุดหมายปลายทางเหล่านี้ร่วมกันด้วยความกลมกลืน"ดังนั้น เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 สมัชชาแห่งสหประชาชาติจึงได้ลงข้อมติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชุมชนระหว่างประเทศ ที่ได้ยอมรับผิดชอบที่จะให้ความคุ้มครอง และเคารพปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยข้อความรวม 30 มาตรา กล่าวถึง1. สิทธิของพลเมืองทุกคนที่จะมีเสรีภาพ และความเสมอภาค รวมทั้งสิทธิทางการเมือง2. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 1 และ 2 เป็นมาตราที่กล่าวถึงหลักทั่วไป เช่น มนุษย์ปุถุชนทั้งหลายต่างเกิดมาพร้อมกับ อิสรภาพ และทรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและสิทธิเท่าเทียมกัน ดังนั้น ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพตามที่ระบุในปฏิญญาสากล โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างใด ๆ เชื้อชาติ เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรืออื่น ๆ ต้นกำเนิดแห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สินหรือสถานภาพอื่น ๆ ส่วนสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนั้น ได้รับการรับรองอยู่ในมาตร 3 ถึง 21 ของปฏิญญาสากล เช่น รับรองว่าทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ มีเสรีภาพและความมั่นคงปลอดภัย มีอิสรภาพจากความเป็นทาสหรือตกเป็นทาสรับใช้ มีเสรีภาพจากการถูกทรมาน หรือการถูกลงโทษอย่างโหดร้าย สิทธิที่จะได้รับการรับรองเป็นบุคคลภายใต้กฎหมาย ได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย มีเสรีภาพจากการถูกจับกุม กักขัง หรือถูกเนรเทศโดยพลการ มีสิทธิที่จะเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้ สิทธิที่จะมีสัญชาติ รวมทั้งสิทธิที่จะแต่งงานและมีครอบครัว เป็นต้นส่วนมาตรา 22 ถึง 27 กล่าวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และทางวัฒนธรรม เช่น มีสิทธิที่จะอยู่ภายใต้การประกันสังคม สิทธิที่จะทำงาน สิทธิที่จะพักผ่อนและมีเวลาว่าง สิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพสูงพอที่จะให้มีสุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดี สิทธิที่จะได้รับการศึกษาและมีส่วนร่วมในชีวิตความเป็นอยู่ตามวัฒนธรรมของ ชุมชน มาตรา 28 ถึง 30 กล่าวถึงการรับรองว่า ทุกคนมีสิทธิที่จะมีขีวิตอยู่ท่ามกลางความสงบเรียบร้อยของสังคมและระหว่าง ประเทศ และขณะเดียวกันได้เน้นว่า ทุกคนต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชนด้วยสมัชชาสหประชาชาติได้ประกาศ ให้ถือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้ เป็นมาตรฐานร่วมกันที่ทุกประชาชาติจะต้องปฏิบัติตามให้ได้ และเรียกร้องให้รัฐสมาชิกของสหประชาชาติช่วยกันส่งเสริมรับรองเคารพสิทธิและ เสรีภาพตามที่ปรากฎในปฏิญญาสากลโดยทั่วกัน โดยเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนนี้ สมัชชาสหประชาชาติจึงลงมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1950 ให้ถือวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิทธิมนุษยชนทั่วโลก [การทูต]
Affect, Appropriateอารมณ์สอดคล้องกับความคิด [การแพทย์]
Affect, Inappropriateอารมณ์ไม่เหมาะสม, อารมณ์ไม่สอดคล้องกับความคิด [การแพทย์]
Co-Ordinationการประสานงานกันอย่างสอดคล้อง, การประสานงาน, สหสัมพันธ์ [การแพทย์]
Coherence of Associationความสอดคล้องของความสัมพันธ์ [การแพทย์]
Compartmentationการสภาคห้อง, การแบ่งออกเป็นส่วน, ความเข้ากันได้, ความสอดคล้องต้องกัน [การแพทย์]
Complementaryสอดคล้อง, เข้ากันได้, สัมพันธ์กัน [การแพทย์]
Concordance Rateอัตราความสอดคล้องกัน, อัตราของการเป็นโรคเหมือนกัน, โอกาสที่คู่แฝดจะเป็นเบาหวานด้วย [การแพทย์]
Consensus, Lowความสอดคล้องกัน [การแพทย์]
Consistencyการศึกษาซ้ำแล้วได้ผลใกล้เคียงกัน, ความแข็ง, ความกลมกลืน, ความอ่อน-แข็ง, ความสม่ำเสมอ, ความข้นเหนียว, อย่างคงเส้นคงวา, ความสอดคล้อง, ความคงที่หรือสม่ำเสมอ, ความแน่น, ความข้นหนืด, ความนุ่มแข็ง [การแพทย์]
Consistency, Internalความสอดคล้องภายใน [การแพทย์]
straight lineเส้นตรง, เซตของจุด (x, y) ที่สอดคล้องกับสมการ y = a + bx เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงใด ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Inappropriateไม่สอดคล้อง ไม่เข้ากับเหตุการณ์, ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร, ผิดไปจากความสมเหตุสมผล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He lay forward, cramping himself against the line with his body... ... putting all his weight on his left hand, and he was asleep.เขานอนข้างหน้าตะคริวตัวเอง กับ สอดคล้องกับร่างกายของเขา วางน้ำหนักของเขาทั้งหมด ในมือซ้ายของเขาและเขาก็หลับ ไป The Old Man and the Sea (1958)
No. I'm sure everything you do for the museum conforms to the Treaty for the Protection of Antiquities.ไม่มีทาง, ผมรู้ว่า คุณทำทุกอย่าง เพื่อพิพิธภัณฑ์ สอดคล้องกับสนธิสัญญานานาชาติ เพื่อปกป้องสมบัติโบราณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
If one of my deputies... gets outta line with a prisoner, then the prisoner comes to me with it!หากหนึ่งในผู้แทนของผมทำสอดคล้องกับนักโทษ แล้วนักโทษผมพร้อมกับมัน First Blood (1982)
This behavior is inconsistent with logic, Dr. Chandra.ลักษณะการทำงานนี้ไม่ สอดคล้องกับตรรกะ ดร. จันทรา 2010: The Year We Make Contact (1984)
Your orders are to facilitate the job of this scientific team.แต่คำสั่งของคุณ ควรสอดคล้องกับ งานของทีมนักวิทยาศาสตร์ Day of the Dead (1985)
According to the defense team, intruders were encountered in the wiring shaft.การสอดคล้องกันของทีมป้องกัน ผู้บุกรุกจะถูกพบได้ในด้ามสายโลหะ Akira (1988)
Inspector Dixon admits there are scores of inconsistencies in the confessions.ตรวจสอบ Dixon ยอมรับมีคะแนน ของความไม่สอดคล้องกันในคำสา In the Name of the Father (1993)
The only way to monitor the signal is to cooperate with other stations.สอดคล้องกับเวก้าเพียง ไม่กี่ชั่วโมงต่อวัน วิธีเดียวที่จะตรวจสอบสัญญาณ คือการให้ความร่วม มือกับสถานีอื่น ๆ Contact (1997)
Bingo!สอดคล้องกัน Contact (1997)
...in peace and harmony, beneath the vast American sky, under God, with liberty and justice for all....ในความสงบสุข และสอดคล้องกัน ใต้ท้องฟ้าอเมริกันอันกว้างใหญ่ ใต้พระเจ้า ด้วยอิสรภาพ และความยุติธรรมสำหรับทุกคน The Education of Little Tree (1997)
What you just played corresponds to a tempo like this.ที่เธอเพิ่งเล่นไปน่ะ ต้องเล่นให้สอดคล้องเป็นจังหวะแบบนี้ The Red Violin (1998)
that suits your personal thoughts and your personal priorities you'd act differently.ในสิ่งที่สอดคล้องกับความคิดและค่านิยมส่วนตัว คุณก็คงทำแตกต่างออกไป The Corporation (2003)
And where once you had the freedom to object to think and speak as you saw fit you now have censors and surveillance coercing your conformity and soliciting submission.ครั้งนึง เราเคยมีอำนาจอันเสรีที่จะคัดค้าน... ...ใครก็แล้วแต่ที่คิดหรือพูดต่างออกไป... ...แต่จู่ๆก็มีหน่วยงานคอยตรวจสอบ บังคับให้ทุกอย่างสอดคล้องกับที่รัฐต้องการ... V for Vendetta (2005)
No, 'cause th's not consistent with the previous targets.ไม่หรอก เพราะว่ามันไม่สอดคล้อง/Nกับเป้าหมายก่อน ๆ Compulsion (2005)
It's not consistent. Look where we are.มันไม่สอดคล้องกัน ดูสิว่าเราอยู่ที่ไหน Extreme Aggressor (2005)
So if you look at 1 , 000 years' worth of temperature and compare it to 1 , 000 years of CO2, you can see how closely they fit together.ถ้าเราดูอุณหภูมิในรอบ 1, 000 ปี เทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์ในรอบ 1, 000 ปี จะเห็นว่ามันสอดคล้องกันอย่างมาก An Inconvenient Truth (2006)
You know, in the Soviet Union, ordering scientists to change their studies to conform with the ideology... I've seen scientists who were persecuted, คุณรู้ไหม ในสหภาพโซเวียต การสั่งนักวิทยาศาสตร์ ให้เปลี่ยนผลการศึกษาให้สอดคล้องกับลัทธิ... ผมได้เห็นนักวิทยาศาสตร์ An Inconvenient Truth (2006)
There's something balancing about that kind of consistency.มีสิ่งที่สมดุลกันอยู่ ในความสอดคล้องกันแบบนั้น Waiting to Exhale (2007)
The conditions on this space don't support his MO.สภาพของที่นี่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมเขา That Night, a Forest Grew (2007)
He has bruises consistent with a six, seven, or eight-foot fall.เขามีรอยช้ำที่สอดคล้องกับการตกจากที่สูง 6 7 หรือ 8 ฟุต 65 Million Years Off (2007)
People in that photo fit together somehow.คนที่อยู่ในรูป.. ช่างสอดคล้องกันยังไงไม่รู้ Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
Comparing homologous lesions in the tissue of animals... and corresponding...เปรียบเทียบแผลคล้ายคลึงกัน ในเนื้อเยื่อของสัตว์ และสอดคล้อง Sex Trek: Charly XXX (2007)
This is the wind speed and direction according to the National Weather Service at the time of the shot.นี่คือทิศทางความเร็วลม สอดคล้องกับสภาพอากาศ Shooter (2007)
Operation Guillotine restored to active status consistent with all national security directives.ปฏิบัติการกิโยติน กู้คืนสถานะดำเนินการ สอดคล้องกับคำสั่ง ความมั่นคงแห่งชาติทั้งหมด Eagle Eye (2008)
All coming together in perfect harmony.รวมกันเป็นเสียงที่สอดคล้องกัน Chapter Four 'I Am Become Death' (2008)
Yes, after his death, and the fracture of the ribs as well as the punctured lung are consistent with the Heimlich maneuver.ใช่ หลังจากที่เขาตายและซี่โครงมีรอยร้าว รวมถึงปอดที่ถูกเจาะสอดคล้องกันกับตรงช่องท้อง Veritas (2008)
There are no injuries on my body consistent with a gunshot wound.ไม่บาดแผลบนตัวผมเลย ที่สอดคล้องกับแผลกระสุนปืน Veritas (2008)
No. Calleigh rushed DNA testing, and it's arterial spray.สอดคล้องกับเลือดของแอนดรูว์ บรอดส์กี้ Raging Cannibal (2008)
All consistent with strangulation.ทั้งหมดสอดคล้องกับการรัดคอ Wrecking Crew (2008)
Exactly. It's inconsistent.ใช่เลยค่ะ ซึ่งมันไม่สอดคล้องกัน Cheating Death (2008)
So none of your witness statements agree?งั้นก็ไม่มีคำให้การไหนสอดคล้องกันเลยเหรอ? 52 Pickup (2008)
The symptoms are consistent with poisoning.อาการมันสอดคล้องกับการโดนพิษ Valiant (2008)
She found her own peace.เธอได้ค้นพบสิ่งที่สอดคล้องกับเธอ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It'll pick a corresponding location on earth.มันจะเลือกตำแหน่งที่สอดคล้องกันบนโลกได้ Shut Down (2008)
Summer's employment at the Daily Freeze during her sophomore year... coincided with an inexplicable 212% increase in revenue.การจ้างงานของซัมเมอร์ในร้านไอศครีม ในช่วงระหว่างที่เธอเรียนปีสอง... ก็บังเอิญไปสอดคล้องกับผลกำไรของร้านที่เพิ่มขึ้นถึง 212% อย่างอธิบายไม่ได้ 500 Days of Summer (2009)
Memory loss is consistent with the disease, สูญเสียความทรงจำซึ่งสอดคล้องกับโรคนี้ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Everything's consistent with purcell's story.ทุกอย่างดูสอดคล้องกับเรื่องของเพอร์เซล Hey! Mr. Pibb! (2009)
WAS THE M.O. CONSISTENT?รูปคดีสอดคล้องกันไหม? ไม่ค่ะ Zoe's Reprise (2009)
The clones' injuries were not consistent with what...ไม่มีร่องรอยการถูกยิง แผลของพวกโคลนก็ไม่สอดคล้องเลยกับ... Trespass (2009)
I mean, are these accounts consistent?ผมหมายถึงถ้าทุกอย่าง ถูกต้องสอดคล้องกัน? No More Good Days (2009)
If you could divert all the light and were able to synchronize the light waves a camera wouldn't be able to see you.ถ้าคุณสามารถหักเหแสงทั้งหมด.. ..และทไห้คลื่นแสงนั่นสอดคล้องกันได้.. กล้องก็จะไม่สามารถจับภาพคุณ Episode #1.3 (2009)
And they're a perfect match to the wounds.และมันก็สอดคล้องกับบาดแผลด้วยค่ะ Episode #1.3 (2009)
It's also consistent with the bullet wound in the victim's right leg.ซึ่งสอดคล้องกับกระสุนปืนที่ฝังอยู่ในขาของเหยื่อครับ Episode #1.5 (2009)
It's consistent with the angles of both bullet wound.มันสอดคล้องกับมุมของกระสุนทั้งสองที่พบค่ะ Episode #1.5 (2009)
It could just be a simple coincidence...มันดูสอดคล้องกัน Episode #1.6 (2009)
According to this file, ถ้าให้สอดคล้อง กับแฟ้มประวัตินี้ Fracture (2009)
According to this schematic, สอดคล้องกับแผนผังนี้ Fracture (2009)
It has the consistency of mercury.มีความสอดคล้องกันในตัว สารปรอท Momentum Deferred (2009)
According to your years of investigating global blackouts, right?สอดคล้องกับประสบการณ์ ในการสอบสวนคดี หมดสติทั่วโลก, ใช่ไหม? White to Play (2009)
Trauma is consistent with his body lying face up as an exposed gear lever hooked him in the sternum.บาดแผลสอดคล้องกับ สภาพศพนอนหงาย และถูกเกียร์เกี่ยวเข้าที่กระดูกช่วงอก The Plain in the Prodigy (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่สอดคล้องกัน[khwām mai søtkhløng kan] (n, exp) EN: inconsistency
ความสอดคล้อง[khwām søtkhløng] (n) EN: accordance ; consistency
ความสอดคล้องกัน[khwām søtkhløng kan] (n, exp) EN: concordance ; congruence ; coherence ; compatibility  FR: concordance [ f ]
ปัญหาความสอดคล้องแบบบูล[panhā khwām søtkhløng baēp Būn] (n, exp) EN: Boolean satisfiability ; SAT
สอดคล้อง[søtkhløng] (v) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with   FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec
สอดคล้อง[søtkhløng] (adv) EN: harmoniously ; in harmony ; melodiously ; agreeably ; concordantly ; accordingly ; in harmony  FR: en accord
สอดคล้องกัน[søtkhløng kan] (v) EN: conform ; harmonize ; be identical
สอดคล้องกับ[søtkhløng kap] (v, exp) EN: be in accord with ; correspond
สอดคล้องต้องกัน[søtkhløng tǿngkan] (v, exp) EN: match up ; accord with ; conform to ; harmonize with ; tally with

English-Thai: Longdo Dictionary
corresponding(adj) ที่สอดคล้อง เช่น with a corresponding salary

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accord(n) ความกลมกลืน, See also: ความสอดคล้อง
accord(vi,, vt) เห็นด้วย, See also: ยอมตกลงกัน, มีความเห็นสอดคล้อง, Syn. reconcile
accordance(n) การทำให้สอดคล้อง
accordant(adj) ที่สอดคล้องกัน
accordingly(adv) อย่างสอดคล้อง, See also: อย่างกลมกลืน, Syn. correspondingly, proportionately
agree(vi) ลงรอยกัน, See also: สอดคล้องกัน
agreement(n) ความสอดคล้องทางไวยากรณ์, See also: ความสอดคล้องระหว่างประธานและกริยา
ajar(adv) ไม่สอดคล้องกัน, See also: ไม่ลงรอยกัน
ajar(adj) ไม่สอดคล้องกัน, See also: ไม่ลงรอยกัน
attune(vt) ปรับให้เข้า, See also: ทำให้สอดคล้องกัน, Syn. harmonize, bring into accord
adapt to(phrv) ปรับให้เข้ากับ, See also: ปรับตัวเข้ากับ, ปรับให้สอดคล้องกับ, ทำตัวให้เหมาะสมกับ, Syn. acclimatize to, accommodate
agree with(phrv) เข้ากันได้กับ, See also: สอดคล้องกับ, Syn. correspond to
be out of keeping with(idm) ไม่เหมาะสม, See also: ไม่เข้ากับ, ไม่สอดคล้องกับ
be out of place(idm) ไม่เหมาะสม, See also: ไม่เข้ากับ, ไม่สอดคล้องกับ
cohere(vi) สอดคล้องกัน, See also: กลมกลืนกันได้, Syn. follow, harmonize
coherent(adj) ซึ่งสอดคล้อง, See also: ซึ่งเห็นพ้องตรงกัน, ไม่ขัดแย้งในตัวเอง, ซึ่งมีเหตุผล, Syn. consistent, harmonious
coherently(adv) อย่างสอดคล้อง, See also: อย่างสัมพันธ์กัน, Syn. consistently, harmoniously
cohesion(n) การทำงานร่วมกัน, See also: การประสานกัน, การสอดคล้องกัน, Syn. union
coincidence(n) การสอดคล้องต้องกัน, Syn. accord, accordance, consonance, unison, resemblance
coincident(adj) พ้องกัน, See also: ต้องกัน, สอดคล้องกัน, Syn. coinciding
coincidently(adv) อย่างพ้องกัน, See also: อย่างตรงกัน, อย่างสอดคล้องกัน
concord(n) ความสอดคล้องกัน, Syn. harmony, accord
concordance(n) ความสอดคล้องกัน, See also: ความกลมเกลียว, Syn. agreement, harmony
concordant(adj) สอดคล้องกัน, Syn. agreeing, harmonious, consonant
conformance(n) การสอดคล้องกัน, Syn. conformity, agreement
conformity(n) การสอดคล้องกัน, Syn. conformance, agreement
congruence(n) ความสอดคล้องกัน
congruent(adj) ที่สอดคล้องต้องกัน
consistency(n) ความสอดคล้อง, Syn. agreement, harmony
consistent(adj) ที่สอดคล้องกัน, Syn. compatible, in accord
consonance(n) ความสอดคล้องกลมกลืน, Syn. accord, harmony
consonant(adj) ที่สอดคล้องกลมกลืน, Syn. in accord, in harmony
coordinate(vt) ทำให้ประสานกัน, See also: ทำให้สอดคล้องกัน, Syn. harmonize, correlate
correspond(vi) เหมือนกัน, See also: เท่ากัน, สอดคล้องกัน, มีลักษณะเช่นเดียวกัน, Syn. equate, resemble
correspondence(n) ความสอดคล้อง, See also: ความลงรอยกัน, Syn. agreement, conformity
conform to(phrv) สอดคล้องกับ, See also: เห็นพ้องกับ, เข้ากันได้กับ, Syn. comply with
conform with(phrv) สอดคล้องกับ, See also: เห็นพ้องกับ, เข้ากันได้กับ, Syn. comply with
consort with(phrv) เหมือนกับ, See also: เข้ากันกับ, สอดคล้องกับ, เหมาะสมกับ, Syn. consist with
correspond with(phrv) เข้ากันกับ, See also: สอดคล้องกับ, Syn. correspond to
discord from(phrv) ไม่สอดคล้องกับ, See also: ไม่เห็นด้วยกับ
discord with(phrv) ไม่สอดคล้องกับ, See also: ไม่เห็นด้วยกับ
fashion to(phrv) ทำให้สอดคล้องกับ (เช่น รูปร่าง, รสนิยม), See also: ทำให้เข้ากับ
fit in with(phrv) ทำให้เข้ากันได้, See also: ทำให้เหมาะสมกับ, สอดคล้องกับ, Syn. fill in, fit into
disagree(vi) ไม่เข้ากัน, See also: ไม่สอดคล้องกัน
discordant(adj) ซึ่งไม่สอดคล้องกัน, See also: ซึ่งไม่พร้อมเพรียงกัน, ซึ่งขัดแย้งกัน, Syn. contradictory, adversative, Ant. agreeable, similar
discordantly(adv) อย่างไม่สอดคล้องกัน, See also: อย่างไม่พร้อมเพรียงกัน
disparity(n) ความไม่เหมือนกัน, See also: ความแตกต่างกัน, ความไม่สอดคล้องกัน, Syn. contradiction, deviation, Ant. accord, correspondence
dissension(n) ความไม่ลงรอยกัน, See also: ความขัดแย้งกัน, ความไม่สอดคล้องกัน, Syn. conflict, discord, frictior, Ant. agreement, harmony
divergence(n) ความแตกต่าง, See also: ความไม่เหมือนกัน, ความไม่สอดคล้องกัน, ความหลากหลาย, Syn. difference, divergency, Ant. accord, correspondence, resemblance
divergent(adj) ซึ่งแตกต่างกัน, See also: ซึ่งไม่สอดคล้องกัน, Syn. different

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accord(อะคอร์ด') vi., vt., n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน, Syn. concede, admit, allow
accordance(อะคอร์' เดินซฺ) n. ความตกลง, ความสอดคล้อง, การทำให้สอดคล้อง, Syn. accord
accordant(อะคอร์' เดินทฺ) adj. ซี่งสอดคล้อง, ซึ่งตกลง, Syn. agreeing, conformable
accordingly(อะคอร์' ดิงลี่) adj., adv. ตาม, สอดคล้อง, ดังนั้น., Syn. consequently, therefore
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ , เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
ajar 2(อะจาร์') adj., adv. ไม่สอดคล้องกัน, ไม่ลงรอยกัน (in contradiction to)
assonance(แอส'โซเนินซฺ) n. ความคล้ายคลึงกันของเสียง, ภาวะสัมผัสเพี้ยน, ความสอดคล้องกันบางส่วน. -assonant adj.
become(บิคัม') { became, become, becoming, becomes } vi., vt. กลายเป็น, เป็น, เปลี่ยนเป็น, มาเป็น, สอดคล้องกัน, เหมาะ, สมควร, น่าดู, Syn. happen, befit
beseem(บิซีม') { beseemed, beseeming, beseems } vt. เหมาะกับ, สอดคล้องกับ
cater(เค'เทอะ) { catered, catering, caters } vi. จัดอาหาร (การบริการและ อื่น ๆ) ให้, จัดหาสิ่งที่ต้องการให้, เสนอรายการบันเทิง, เสนอรายการ, สอดคล้อง, See also: caterer ผู้จัดหา. cateringly adv., Syn. victual, feed
click(คลิค) 1. { clicked, clicking, clicks } n. เสียงดังกริ๊ก, กลอนสปริง, ตัวดึง, เสียงกระเดาะลิ้น vi. เสียงดังกริ๊ก, เปล่งเสียงดังกริ๊ก, กระเดาะลิ้นดังกริ๊ก, กระทำสำเร็จ, ประสานกันได้ดี, สอดคล้อง, ได้รับการต้อนรับจากประชาชน vt. ทำให้เกิดเสียงดังกริ๊ก, กระทบดังกริ๊ก 2. กด (เมาส์) การกดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ เร็ว ๆ 1 ที ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์ (ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มซ้ายมือสุด) แล้วยกออกในทันที ใช้เมื่อต้องการสั่งการตามรายการในเมนู หรือเลือกรายการที่ต้อง การที่มีแสดงอยู่บนจอภาพ โดยเลื่อนเมาส์ให้ลูกศรชี้อยู่ที่คำสั่งที่ต้องการก่อน จึงค่อยกด (ในภาษาไทยอาจใช้สั้น ๆ ว่า "กดเมาส์ ") ในบางกรณี ต้องกดสองทีเร็ว ๆ เรียกว่า double click ดู double click ประกอบ
cohere(โคเฮียร์') { cohered, cohering, coheres } vi. เกาะติด, เกาะกัน, สอดคล้อง, เชื่อมโยง, เห็นด้วย., Syn. adhere
coherence(โคเฮีย'เรินซฺ) n. การเกาะติด, การเกาะกัน, การเกี่ยวพัน, การเชื่อมโยง, ความสอดคล้อง
coherent(โคเฮีย'เรินทฺ) adj. เชื่อมโยงกัน, เกาะติดกัน, เกี่ยวข้องกัน, สอดคล้องกัน, มีเหตุผล
coincide(โคอินไซดฺ') { coincided, coinciding, coincides } vi. เกิดขึ้นพร้อมกัน, เข้ากันสนิท, ลงรอยกัน, สอดคล้องต้องกัน, ตรงกัน, Syn. agree
coincidence(โคอิน'ซิเดินซฺ) n. ภาวะบังเอิญ, การเกิดขึ้นพร้อมกัน, ภาวะประจวบกัน, เหตุบังเอิญ, การสอดคล้องต้องกัน, Syn. concurence
coincident(โคอิน'ซิเดนทฺ) adj. บังเอิญ, พ้องกัน, ต้องกัน, สอดคล้องกัน, ประจวบกัน
concert(คอน'เซิร์ท) { concerted, concerting, concerts } n. การแสดงดนตรี, มโหรี, ความสอดคล้อง, การร่วมมือกัน, ความพร้อมเพรียงกัน -Phr. (in concert ร่วมกัน) adj. สำหรับการแสดงดนตรี, เกี่ยวกับการแสดงดนตรี. vt. กระทำหรือกำหนดร่วมกัน, Syn. unity, harm
concord(คอน'คอร์ด) n. ความสอดคล้องกัน, การปรองดองกัน, การลงรอยกัน, สัญญา, ข้อตกลง, ความสงบ, มิตรภาพ, เสียงที่กลมกลืนกัน, Syn. accord, agreement, treaty, Ant. discord
concordance(คอนคอร์'เดินซฺ) n. การตกลงกัน, ความสอดคล้องกัน, ดรรชนีเรื่องตามอักษร
concordant(คันคอร์'เดินทฺ) adj. ซึ่งสอดคล้องกัน, ซึ่งลงรอยกัน, Syn. harmonious
conform(คันฟอร์ม') { conformed, conforming, conforms } vi. ทำให้เข้ากับ, ทำตาม, เหมือน, ลงรอย. vt. ทำให้เหมือนกับ, ปรับเข้ากับ, ทำให้สอดคล้องกับ. adj. สอดคล้องกันได้, ลงรอยกันได้, See also: conformer n. ดูconform conformingly adv. ดูconform คำที่มีความหมายเ
conformable(คันฟอร์ม'มะเบิล) adj. ซึ่งลงรอย, สอดคล้อง, เหมือน, See also: conformability n. ดูconformable conformableness n. ดูconformable, Syn. suited, similar, Ant. different, defiant
conformance(คันฟอร์'เมินซฺ) n. โครงสร้าง, โครงร่าง, แบบ, การทำให้สอดคล้องกัน, ภาวะที่ลงรอยกัน, Syn. conformity, structure, pattern
congruence(คอง'กรูเอินซ, ฺ -ซี) n. ความสอดคล้องกัน, ความลงรอยกัน, Syn. harmony, conformity
congruency(คอง'กรูเอินซ, ฺ -ซี) n. ความสอดคล้องกัน, ความลงรอยกัน, Syn. harmony, conformity
congruent(คอง'กรูเอินทฺ) adj. สอดคล้องกัน, ลงรอยกัน, Syn. parallel, superposable
congruity(คันกรู'อิที) n. ความเหมาะสม, ความสอดคล้องกัน, ความลงรอยกัน, ข้อตกลง, จุดที่ลงรอยกัน, Syn. harmoniousness, fitness, Ant. disparity, contrast
consensus(คันเซน'ซัส) n., (pl. -suses) ความสอดคล้องกัน, ความลงรอยกัน, ความคิดเห็นของส่วนใหญ่, มติมหาชน, Syn. unanimity
consistency(คันซิส'เทินซี) n. ความเหนียวแน่น, ระดับความเข้มข้น, ความยึดมั่น, ความสอดคล้อง, Syn. consistence
consonant(คอน'ซะเนินทฺ) n. เสียงพยัญชนะ. adj. สอดคล้องกัน, เข้ากันได้, ประสานกัน (เสียง), See also: consonantal adj. -Conf. vowel, Syn. concordant
consort(คอน'ซอร์ทฺ) { consorted, consorting, consorts } n. สามีหรือภรรยา, คู่สมรส, กลุ่มนักดนตรีหรือนักร้อง, เพื่อน, คู่หู, การสอดคล้องกัน, การตกลง vt. คบค้า, ตกลง, เป็นเพื่อน, สอดคล้อง. vt. ร่วม, คบหาสมาคม, See also: corsorter n. consortion n. -Conf. concert
correct(คะเรคทฺ') { corrected, correcting, corrects } vt. ทำให้ถูกต้อง, แก้ไข, แก้, ตำหน' (เพื่อแก้ไข) , ลงโทษ (เพื่อแก้ไข) , ตรวจ, แก้, ต่อต้าน adj. ถูกต้อง, ไร้ความผิด, สมควร, เหมาะ, สอดคล้อง, See also: correctable adj. correctible adj. correctness n. ดูcorrect
correspondence(คอริสพอน'เดินซฺ) n. การติดต่อกันทางจดหมาย, ความตรงกัน, ความลงรอยกัน, ความสอดคล้องกัน, ความเหมือนกัน, Syn. agreement, conformity
corresponding(คอริสพอน'ดิง) adj. ตรงกัน, เหมือนกัน, สอดคล้องกัน, ลงรอยกัน, เกี่ยวกับการติดต่อทางไปรษณีย์, เกี่ยวกับการส่งจดหมาย
decency(ดี'เซินซี) n. ความเหมาะสม, ความสุภาพ, ความมีสมบัติผู้ดี., See also: decencies n., pl.หลักปฎิบัติที่สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. decorum, Ant. impropriety
disaccord(ดิสอะคอร์ด') vt., n. (การ) ไม่เห็นด้วย, ไม่ลงรอยกับ, ไม่สอดคล้องกับ
executive programโปรแกรมกระทำการหมายถึง โปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล หรือควบคุมการกระทำการ (execution) ของคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกัน เป็นต้นว่า ดูแลการทำงานของหน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผล (input/output unit) การดำเนินการและกำหนดการใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยความจำ (memory unit) ให้ทำงานให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระบบทำงานแบบหลายชุดคำสั่ง หรือระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (multiprogramming) ชุดคำสั่งชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ (operating system) มีหน้าที่หลักในการดูแลไม่ให้การประมวลผล โปรแกรมทีละหลาย ๆ โปรแกรม เกิดความสับสนกัน มีความหมายเหมือน supervisor
fit(ฟิท) { fitted, fitting, fits } adj.เหมาะ, เหมาะสม, สมควร, คู่ควร, สอดคล้อง, ถูกต้อง, (สุขภาพ) ปกติ, (สุขภาพ) สมบูรณ์. vt. ทำให้เหมาะสม, ปรับ, ปรับปรุง, ทำให้พอดี, เตรียม, จัดหา. vi. เหมาะกับ, เหมาะสมกับ, คู่ควรกับ, สอดคล้องกับ. -Phr. (fit out (up) จัดหาเตรียม, จัดหาเสื้อผ้า, เ
fitting(ฟิท'ทิง) adj. เหมาะสม, เหมาะ, สมควร, สอดคล้อง. n. การกระทำที่เหมาะสม, สิ่งที่เหมาะสม, การสวมได้เหมาะ, ขนาดเสื้อผ้าที่เหมาะ, เครื่องมือ, อุปกรณ์., See also: fittingly adv. fittingness n., Syn. fit, appropriate, part, component
formal(ฟอร์'เมิล) adj. เป็นพิธีการ, ตามรูปแบบ, พิธีรีตองมาก, เจ้าระเบียบ, เหมาะสม, สอดคล้อง n. งานสังคมที่ต้องใส่ชุดราตรี. adv. ในชุดทางการ, ในชุดเครื่องแบบ., See also: formalness n., Syn. ceremonious
in(อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า., See also: in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
inconsistence(อินคันซิส' เทินซฺ) n. ความไม่สอดคล้องกัน, ความไม่ลงรอยกัน, ความขัดกัน, ความไม่เป็นไปตามที่ว่า, สิ่งที่ไม่สอดคล้องกัน., Syn. inconsistency
inconsistent(อินคันซิส' เทินทฺ) n. ไม่สอดคล้องกัน, ไม่ลงรอยกัน, เข้ากันไม่ได้, ขัดกัน, ไม่เป็นไปตามที่ว่า., See also: inconsistently adv., Syn. incompatible, incongruent
inconsonant(อินคอน' ซะเนินทฺ) adj. ไม่สอดคล้องกัน, ไม่ประสานกัน, See also: inconso- nance n. inconsonantly adv.
keeping(คี'พิง) n. ความสอดคล้อง, ความเข้ากับ, การดูแล, การผดุงไว้, การเก็บรักษา, การเฝ้า, การสงวนไว้, Syn. custody
overlap(โอ'เวอะแลพ) v., n. (การ) วางทับ, วางซ้อน, ทับ, ทับกัน, ทำให้สอดคล้องกับ, สอดคล้องกับ, คาบเกี่ยวกัน, เหลื่อม, ประจวบเหมาะกับ., Syn. lap over, extend over
relate(รีเลท') vt. บอก, เล่า, บรรยาย, ทำให้มีความสัมพันธ์กัน, ทำให้เกี่ยวข้องกัน, vi. เกี่ยวข้อง, สัมพันธ์, สอดคล้อง, เป็นญาติกัน, See also: relatability n. relatable adj. relater n., Syn. tell, narrate, delineate
self-consistant(เซลฟฺ'คันซิสเทินทฺ) adj. สอดคล้องกัน, เข้ากัน, ตรงกัน, คล้องจองกัน., See also: self-consistency n.
symphony(ซิม'ฟะนี) n. วงดนตรีใหญ่, ดนตรีวงใหญ่, ความสอดคล้องกันของเสียง, ความสอดคล้องกัน, See also: symphonic adj. ., Syn. euphony, harmony

English-Thai: Nontri Dictionary
accord(n) ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, ความพร้อมใจ, ความกลมกลืนกัน
accord(vi, vt) สอดคล้อง, เห็นด้วย, ยินยอม, ให้
accordance(n) ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, ความพร้อมใจ, ความกลมกลืนกัน
accordant(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน, ซึ่งกลมกลืนกัน
according(adj) สอดคล้อง, ตาม
accordingly(adv) ตาม, สอดคล้อง, ดังนั้น, เพราะฉะนั้น
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย, เหมาะ, น่าคบ, น่าพอใจ, สอดคล้อง
become(vt) กลายเป็น, มาเป็น, เปลี่ยนเป็น, เหมาะ, สมควร, สอดคล้องกับ
beseem(vt) เหมาะสม, เหมาะ, สมควร, สอดคล้องกับ
coherent(adj) ติดต่อกัน, เชื่อมโยงกัน, เกี่ยวข้องกัน, สอดคล้องกัน
coincide(vi) ร่วมกัน, พ้องกัน, เกิดขึ้นพร้อมกัน, ลงรอยกัน, เข้ากัน, สอดคล้องกัน, กันตรงกัน
compatible(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน, ซึ่งเข้ากันได้, ซึ่งอยู่ด้วยกันได้
concordance(n) ความสอดคล้อง, ความกลมกลืน, การตกลงกัน
conform(vi, vt) สมกัน, คล้อยตาม, ไปตามกัน, ทำตาม, ลงรอย, ตรงกัน, สอดคล้องกัน
conformation(n) การคล้อยตาม,  การทำให้สอดคล้องกัน, รูปแบบ, รูปร่าง
conformity(n) ความลงรอยกัน, ความสอดคล้อง, ความเหมือนกัน, การปรับตัว
congruent(adj) สมกัน, ลงรอยกัน, เหมาะกัน, สอดคล้องกัน
consensus(n) ความลงรอยกัน, ความสอดคล้อง, ความเห็นส่วนใหญ่, มติมหาชน, เอกฉันท์
consonance(n) ความคล้องจองกัน, ความเข้ากัน, ความสอดคล้องกัน, ความลงรอยกัน
consonant(adj) ที่เข้ากัน, ที่คล้องจองกัน, ที่สอดคล้อง
dissonance(n) ความไม่กลมกลืน, ความไม่สอดคล้องกัน, ความไม่เข้ากัน
dissonant(adj) ซึ่งไม่กลมกลืนกัน, ซึ่งไม่สอดคล้องกัน, ซึ่งไม่เข้ากัน, ซึ่งไม่ประสานกัน
harmonic(adj) กลมกลืนกัน, สอดคล้องกัน, ประสานเสียงกัน, สามัคคีกัน
orientation(n) การปรับตัว, การทำให้สอดคล้อง
tally(vi) ลงรอยกัน, ตกลง, สอดคล้อง
unison(n) ความสอดคล้องกัน, ความพร้อมเพรียงกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
compute(informal) มีเหตุผล สอดคล้องกัน น่าเชื่อถือ พอเข้าที
plant health(n) ความสามารถในการทำหน้าที่ทางสรีระวิทยาตามปกติในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพทางพันธุกรรม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
合致[がっち, gatchi] (adv) สอดคล้องกัน, เป็นไปในทางเดียวกัน, See also: S. 一致
一致[いっち, itchi] (adj) สอดคล้อง, เป็นไปในทางเดียวกัน
一貫[いっかん, ikkan] (n) ความสอดคล้อง, ผ่านตลอด
シンクロナイズド[しんくろないずど, shinkuronaizudo] (vi, vt) ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน, ที่ทำให้เป็นจังหวะเดียวกัน, ทำให้สอดคล้องกัน, ทำให้พร้อมกัน, ทำให้คล้องจองกัน, See also: S. happen together, be synchronous, coexist, adjust, harmonize

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
整合[せいごう, seigou] TH: การสอดคล้องต้องกัน  EN: conformity

German-Thai: Longdo Dictionary
Wort(n) |das, pl. Wörter| คำ, คำศัพท์ (คำเดี่ยวที่ไม่ได้สอดคล้องกัน) เช่น Wieviele Wörter fehlen dir noch in dem Kreuzworrätsel. เธอยังขาดอีกกี่คำในปริศนาอักษรไขว้
logisch(adj, adv) ที่สอดคล้องกับเหตุผล, เป็นเหตุเป็นผล

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top