ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cohere

K OW0 HH IH1 R   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cohere-, *cohere*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cohere[VI] สอดคล้องกัน, See also: กลมกลืนกันได้, Syn. follow, harmonize
cohere[VI] อยู่ติดกัน, Syn. adhere, cleave, cling, hold together
coherent[ADJ] ซึ่งสอดคล้อง, See also: ซึ่งเห็นพ้องตรงกัน, ไม่ขัดแย้งในตัวเอง, ซึ่งมีเหตุผล, Syn. consistent, harmonious
coherent[ADJ] ติดแน่น, See also: ซึ่งเกาะติดกันแน่น, Syn. tenacious
coherence[N] การอยู่ติดกัน, See also: การเกาะกัน, Syn. cohesion, cohesiveness, cementation, adhesiveness, adhesion, adherence, agglutination, attachment
coherence[N] ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันของส่วนต่างๆ, Syn. coherency, congruity, consistency, correspondence, harmony, agreement, rationality, connection, consonance, concord, union, Ant. inconsistency, incoherence, disjunction
coherency[N] ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันของส่วนต่างๆ, Syn. coherence, congruity, consistency, correspondence, harmony, agreement, rationality, connection, consonance, concord, union
coherently[ADV] อย่างปะติดปะต่อกัน, See also: อย่างต่อเนื่องกัน, Syn. tenaciously
coherently[ADV] อย่างสอดคล้อง, See also: อย่างสัมพันธ์กัน, Syn. consistently, harmoniously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cohere(โคเฮียร์') {cohered,cohering,coheres} vi. เกาะติด,เกาะกัน,สอดคล้อง,เชื่อมโยง,เห็นด้วย., Syn. adhere
coherence(โคเฮีย'เรินซฺ) n. การเกาะติด,การเกาะกัน,การเกี่ยวพัน,การเชื่อมโยง,ความสอดคล้อง
coherent(โคเฮีย'เรินทฺ) adj. เชื่อมโยงกัน,เกาะติดกัน,เกี่ยวข้องกัน,สอดคล้องกัน,มีเหตุผล
coherer(โคเฮีย'เรอะ) n. เครื่องมือวัดคลื่น,ตัววัดคลื่น
incoherence(อินโคเฮีย' เรินซฺ) n. การไม่เกาะติดกัน, การไม่รวมตัวกัน, ความร่วน,สิ่งที่ไม่เกาะติดกัน, ความไม่สัมพันธ์กัน
incoherency(- เรินซี) n. incoherence (ดู)
incoherent(อินโคเฮีย' เรินทฺ) adj. ไม่เกาะติดกัน, ไม่ปะติดปะต่อ, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สัมพันธ์กัน, ร่วน, ไม่เข้ากัน., See also: incoherently adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
cohere(vi) ติดกัน,ต่อกัน,เกาะกัน,เชื่อมโยง
coherence(n) การติดต่อกัน,การเชื่อมโยง,การเกี่ยวพัน
coherent(adj) ติดต่อกัน,เชื่อมโยงกัน,เกี่ยวข้องกัน,สอดคล้องกัน
incoherence(n) ความไม่ติดต่อกัน,ความไม่เกาะกัน,ความร่วน
incoherent(adj) ไม่ติดต่อกัน,ไม่ต่อเนื่องกัน,ไม่เกาะกัน,ซึ่งร่วนซุย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coherenceสหนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coherence theory of truthทฤษฎีความจริงแบบสหนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coherent; conniventชิดกัน [โครงสร้างเดียวกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coherence of Associationความสอดคล้องของความสัมพันธ์ [การแพทย์]
Coherentที่มีธรรมชาติเหมือนกัน [การแพทย์]
coherent sourcesแหล่งกำเนิดอาพันธ์, แหล่งกำเนิดคลื่นหลายแหล่งซึ่งให้คลื่นที่มีความถี่เดียวกันและเฟสตรงกันหรือต่างกันคงตัว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Police continue to describe barely coherent witnesses... all reporting having read... horror novelist Sutter Cane's latest novel...ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กล่าวว่าพยาน เห็นผู้อ่านทุกคนที่ได้อ่าน นิยายสยองขวัญเล่มล่าสุดของซัทเตอร์ เคนที่มีชื่อว่า In the Mouth of Madness (1994)
I need you coherent, Leese.ให้ความร่วมมือด้วยลีซ Red Eye (2005)
Coherent?Coherent? Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
No, the witness is awake and she is coherent, and we will be interviewing her shortly.เปล่า พยานรู้สติแล้ว... ...สามารถให้การได้ เราจะคุยกับเธอเร็วๆ นี้ The Brave One (2007)
um, optical coherence tomograph for flesh study.เครืองโอซีทีสำหรับ\ วิเคราะห์ผิวเนื้อ Pilot (2008)
He was completely coherent when he left my office.เขาดูสติดี ตอนที่เขาออกไปจากออฟฟิตของฉัน The Fourth Kind (2009)
Though he's having a hard time being coherent.แม้ว่าตอนนี้เขาดูเหมือนจะไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่นัก The No-Brainer (2009)
That's a very interesting story, but it lacks coherence.เป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่ว่า... ...มันไม่สัมพันธ์กัน Episode #1.3 (2009)
They believed that at one time this structure had genuine complexity, coherence.พวกเขาเชื่อในเวลาหนึ่ง โครงสร้างพวกนี้เคยซับซ้อนอย่างแท้จริง ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันของส่วนต่างๆ The Greater Good (2010)
In addition to no coherent command structure, the rebels are now being forced to make a choice between the word of the CIA and a man they believe is the voice of the revolution.นอกจากไม่เป็นระเบียบแล้ว ตอนนี้ยังถูกบีบให้เลือกว่า จเชื่อซี.ไอ.เอ หรือคนที่เขาเชื่อว่าจะมาช่วยปฏิรูป Deadline (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cohereCultures have a coherent view of the world.
cohereOur tax system is still without coherent philosophy.
cohereThe main thing that dreams lack is coherence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสืบเนื่อง[N] continuity, See also: coherence, Syn. ความต่อเนื่อง, Example: ยุคสุวรรณภูมินั้นได้ละเลยที่จะพิจารณาปัญหาอีกประการหนึ่งนั่นคือความสืบเนื่องกันทางประวัติศาสตร์
เป็นตุเป็นตะ[ADV] sensibly, See also: coherently, vividly, dramatically, Example: เขาพูดเป็นตุเป็นตะว่าเขาเห็นเธอด้วยตาของเขาเอง, Thai definition: ติดต่อกันได้เรื่อง, อย่างเป็นจริงเป็นจัง
ความต่อเนื่อง[N] continuity, See also: coherence, connectedness, Syn. ความเกี่ยวเนื่อง, Example: ความต่อเนื่องกันของข้อความทำให้บทละครเรื่องนี้น่าสนใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสอดคล้องกัน[n. exp.] (khwām søtkhløng kan) EN: concordance ; congruence ; coherence ; compatibility   FR: concordance [f]
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน[v. exp.] (pen nāmneung jaidīokan) EN: be of one heart and one mind ; be dedicated heart and soul to the same cause ; be in unity ; cohere   
เป็นตุเป็นตะ[adv.] (pen tu pen ta) EN: sensibly ; coherently ; vividly ; dramatically   
เพ้อ[v.] (phoē) EN: speak incoherently ; ramble ; speak nonsense ; wander in one's talk ; be in a delirium ; have hallucinations   FR: délirer
สามัคคี[v.] (sāmakkhī) EN: get together ; cooperate ; unite ; rally ; be in harmony ; be in unity ; cohere   FR: coopérer ; être solidaire ; être en harmonie ; être unis

CMU English Pronouncing Dictionary
COHERE    K OW0 HH IH1 R
COHERED    K OW0 HH IH1 R D
COHERES    K OW0 HH IH1 R Z
COHERENT    K OW0 HH IH1 R AH0 N T
COHERENCE    K OW0 HH IH1 R AH0 N S
COHERENTLY    K OW0 HH IY1 R AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cohere    (v) kˈouhˈɪəʴr (k ou1 h i@1 r)
cohered    (v) kˈouhˈɪəʴd (k ou1 h i@1 d)
coheres    (v) kˈouhˈɪəʴz (k ou1 h i@1 z)
coherent    (j) kˈəhˈɪəʴrənt (k @1 h i@1 r @ n t)
coherence    (n) kˌouhˈɪəʴrəns (k ou2 h i@1 r @ n s)
coherency    (n) kˌouhˈɪəʴrənsiː (k ou2 h i@1 r @ n s ii)
coherently    (a) kˈəhˈɪəʴrəntliː (k @1 h i@1 r @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连声[lián shēng, ㄌㄧㄢˊ ㄕㄥ, / ] coherent; successive voices agree with one another; to echo, #16,077 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering [Add to Longdo]
しどろもどろ[, shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent [Add to Longdo]
ばつ[, batsu] (n,adj-no) (1) (See ばつが悪い) one's circumstances or condition, esp. compared to that of another; (2) coherence (e.g. of a conversation) [Add to Longdo]
ばつを合わせる[ばつをあわせる, batsuwoawaseru] (exp,v1) (See 辻褄を合わせる) to make one's story to seem coherent; to adjust one's story to fit the situation [Add to Longdo]
エタロン[, etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser) [Add to Longdo]
コヒーラー[, kohi-ra-] (n) coherer [Add to Longdo]
コヒーレンス[, kohi-rensu] (n) coherence [Add to Longdo]
コヒーレント[, kohi-rento] (n) coherent [Add to Longdo]
一貫[いっかん, ikkan] (n,vs) (1) consistency; coherence; integration; (2) one kan (approx. 3.75 kg, 8.3 lb); (3) one piece of sushi; (P) [Add to Longdo]
牛鬼蛇神[ぎゅうきだしん, gyuukidashin] (n,adj-no) wicked and perverse; weird and incoherent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cohere \Co*here"\, v. i. [imp. & p. p. {Cohered}; p. pr. & vb.
   n. {Cohering}.] [L. cohaerere, cohaesum; co- + haerere to
   stick, adhere. See {Aghast}, a.]
   1. To stick together; to cleave; to be united; to hold fast,
    as parts of the same mass.
    [1913 Webster]
 
       Neither knows he . . . how the solid parts of the
       body are united or cohere together.  --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To be united or connected together in subordination to one
    purpose; to follow naturally and logically, as the parts
    of a discourse, or as arguments in a train of reasoning;
    to be logically consistent.
    [1913 Webster]
 
       They have been inserted where they best seemed to
       cohere.                --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. To suit; to agree; to fit. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Had time cohered with place, or place with wishing.
                          --Shak.
 
   Syn: To cleave; unite; adhere; stick; suit; agree; fit; be
     consistent.
     [1913 Webster] Coherence

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cohere
   v 1: come or be in close contact with; stick or hold together
      and resist separation; "The dress clings to her body"; "The
      label stuck to the box"; "The sushi rice grains cohere"
      [syn: {cling}, {cleave}, {adhere}, {stick}, {cohere}]
   2: cause to form a united, orderly, and aesthetically consistent
     whole; "Religion can cohere social groups"
   3: have internal elements or parts logically connected so that
     aesthetic consistency results; "the principles by which
     societies cohere"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top