ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นับถือศาสนาคริสต์

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นับถือศาสนาคริสต์-, *นับถือศาสนาคริสต์*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Never tried to beat the infidels before.ยังไม่เคยแข่งกับพวกที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์แฮะ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Uh, you know, we're Christian, too, right?เราก็นับถือศาสนาคริสต์นะ Manchester by the Sea (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นับถือศาสนาคริสต์[v. exp.] (naptheū sātsanā Khris) FR: être de confession chrétienne

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
christian(คริส'เชิน) adj. เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์,เกี่ยวกับศาสนาคริสต์,เกี่ยวกับคริสเตียน,ถูกต้องตามจารีตประเพณี. -n. คริสเตียน, นับถือศาสนาคริสต์, Syn. of Christ,respectable
heathen(ฮี'เธิน) n. คนนอกศาสนา,คนที่ไม่ยอมเชื่อว่ามีพระเจ้า,คนที่ไม่นับถือศาสนาคริสต์หรือยิว,คนป่าเถื่อน adj. ไม่มีศาสนา,นอกศาสนา,นอกรีต,ป่าเถื่อน., See also: heathenness n., Syn. infidel,pagan,idolater,atheist,agnostic คำศั

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top