ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

curb

K ER1 B   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curb-, *curb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curb[N] ขอบทางเดิน, Syn. edge, ledge
curb[VT] ควบคุม, See also: จำกัดขอบเขต, ระงับ, Syn. restrain, control
curb[VT] ทำขอบทางเดิน
curb[N] สิ่งควบคุม
curbside[ADJ] ที่ขอบทางเดินเท้า
curbstone[N] หินกรวดที่โรยเป็นแถว (สำหรับทำทางเดินเท้า)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curb(เคิร์บ) n. ขอบ,ขอบถนน,ขอบบ่อ,ริม,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งควบคุม vt. รั้งม้า,เหนี่ยวรั้ง,ควบคุม,ระงับ,กั้นขอบ,สร้างคันดิน., Syn. check
curbing(เคิร์บ'บิง) n. วัตถุที่สร้างเป็นขอบ,ขอบริม
cucurbit(คิวเคอ'บิท) n. พืชประเภทน้ำเต้า ฟักทอง แตงกวา แตงร้าน แตงโม

English-Thai: Nontri Dictionary
curb(n) บังเหียน,เครื่องควบคุม,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ขอบถนน
curb(vt) กด,กั้นขอบ,ยั้ง,เหนี่ยวรั้ง,ระงับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
curb idleเดินเบาขณะเครื่องร้อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
curb weightน้ำหนักรถเปล่า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Curbside Recycling การแยกขยะตามขอบถนน
การเก็บขยะที่แยกแยะไว้ เพื่อการนำกลับมาใช้โดยติดตั้งถังแยกได้ที่ขอบถนน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Curb your insidious comments, Semira.ลดความคิดเห็นที่ร้ายกาจของคุณ เสมิระ Underworld: Blood Wars (2016)
We found her car abandoned up on a curb down the way.เราพบรถของเูธอถูกทิ้งอยู่อยู่ข้างทาง A Dish Best Served Cold (2013)
Sir, there's a curb there.คุณค่ะ ตรงนี้มันทางเท้านะ Bad Grandpa (2013)
There's a cab on the curb that'll take you to the next location, alone.มีแท็กซี่ตรงทางเดิน มันจะพาแก มาที่จุดถัดไป คนเดียว Liberty (2013)
Curb your tongue.ระวังปากหน่อย The Miller's Daughter (2013)
Garcia, has he ever been on medication to help curb his drinking?เขาเคยเข้ารับการรักษา อาการติดเหล้าของเขาไหม All That Remains (2013)
Well... I'm working on some new injections to curb Bo's hunger.ฉันกำลังคิดค้นยาที่ช่วย เรื่องความหิวของโบอยู่ Faes Wide Shut (2013)
You just let him walk to the curb at JFK.- ไม่ ไม่ ให้เขาเดินมาที่สนามบินที่เจเอฟเค American Hustle (2013)
If you take office, do you have a plan to curb the violence on our streets?ถ้าคุณได้ตำแหน่ง คุณมีแผนจะควบคุม ความรุนแรงบนท้องถนนเรายังไง  ()
But the moment You Kuchan comes running out, he pulls away from the curb and then runs him down.แต่ในทันทีที่ยู คูซานวิ่งออกมา เขาก็ขับรถและพุ่งเข้าชน Cyber Threat (2011)
excuse me. did you notice the curb here is painted yellow?ขอโทษค่ะ ไม่ทราบคุณเห็นเส้นขอบสีเหลืองไหมค่ะ? Phil on Wire (2011)
- That's all that stuff that those people left on my curb when Ali went missing, those tributes.- ของพวกนั้น... มีคนเอามาวางไว้ตรงทางเท้า ตอนที่อลิหายไป เป็นของขวัญ The Goodbye Look (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
curbA boy is taking his sweet time pushing the cart toward the curb.
curbCurb one's enthusiasm.
curbExcessive reliance on monetary policy an attempt to curb inflation could unnecessarily constrain credit and hence business.
curbIf you have any opinions concerning traffic calming devices (humps, curb extensions, etc.) please write them.
curbThe committee called on all nations to work sides by side to curb air pollution.
curbThe government should endeavor to curb inflation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระงับใจ[V] restrain, See also: curb, repress, check, suppress, hold back, control, Syn. ข่มใจ, หักห้ามใจ, Example: ผมพยายามระงับใจไม่ให้ฟุ้งซ่าน
รำงับ[V] repress, See also: curb, suppress, control (emotion), Syn. ระงับ, ยับยั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟัก[n.] (fak) EN: gourd ; squash   FR: gourde [f] ; cucurbitacée [f]
รั้ง[v.] (rang) EN: hold back ; restrain ; draw ; curb ; keep out ; stop   FR: attendre ; garder ; occuper ; retenir
ระงับใจ[v.] (ra-ngapjai) EN: restrain ; curb ; repress ; check ; suppress ; hold back ; control   FR: se calmer ; se contenir
แตง[n.] (taēng) EN: cucurbit   FR: cucurbitacée [f] ; péponide [f]
ยั้ง[v.] (yang) EN: halt ; cease ; pause ; restrain ; stop ; discontinue ; withhold ; curb   FR: retenir ; arrêter
ยั้งใจ[v.] (yangjai) EN: restrain ; control ; curb ; hold back ; check   

CMU English Pronouncing Dictionary
CURB    K ER1 B
CURBS    K ER1 B Z
CURBY    K ER1 B IY0
CURBED    K ER1 B D
CURBOW    K ER1 B OW0
CURBELO    K UH0 R B EH1 L OW0
CURBING    K ER1 B IH0 NG
CURBSIDE    K ER1 B S AY2 D
CURBSTONE    K ER1 B S T OW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
curb    (v) kˈɜːʳb (k @@1 b)
curbs    (v) kˈɜːʳbz (k @@1 b z)
curbed    (v) kˈɜːʳbd (k @@1 b d)
curbing    (v) kˈɜːʳbɪŋ (k @@1 b i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
路边[lù biān, ㄌㄨˋ ㄅㄧㄢ, / ] curb; roadside; wayside, #6,721 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hohlgebiss {n}curb bit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーブマーケット[, ka-buma-ketto] (n) curb market [Add to Longdo]
ファイバツーザカーブ[, faibatsu-zaka-bu] (n) {comp} fiber to the curb; FTTC [Add to Longdo]
ペポ南瓜[ペポカボチャ, pepokabocha] (n) (uk) marrow (any variety of Cucurbita pepo, inc. acorn squash, spaghetti squash, etc.) [Add to Longdo]
[せい, sei] (n) (1) (obsc) (See 井桁) well curb; (2) (See 二十八宿) Chinese "Well" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
井桁[いげた, igeta] (n) well lining; well curb [Add to Longdo]
井戸側[いどがわ, idogawa] (n) well curb [Add to Longdo]
瓜羽虫;瓜金花虫[うりはむし;ウリハムシ, urihamushi ; urihamushi] (n) (uk) cucurbit leaf beetle (Aulacophora femoralis) [Add to Longdo]
瓜科[うりか, urika] (n) Cucurbitaceae; gourd family [Add to Longdo]
瓜実蠅;瓜実蝿[うりみばえ;ウリミバエ, urimibae ; urimibae] (n) (uk) melon fly (Bactrocera cucurbitae) [Add to Longdo]
瓜蝿;瓜蠅[うりばえ;ウリバエ, uribae ; uribae] (n) (uk) (obsc) (See 瓜羽虫) cucurbit leaf beetle (Aulacophora femoralis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curb \Curb\ (k[^u]rb), v. t. [imp. & p. p. {Curbed} (k[^u]rbd);
   p. pr. & vb. n. {Curbing}.] [F. courber to bend, curve,
   L.curvare, fr. curvus bent, curved; cf. Gr. kyrto`s curved.
   Cf. {Curve}.]
   1. To bend or curve. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Crooked and curbed lines.       --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. To guide and manage, or restrain, as with a curb; to bend
    to one's will; to subject; to subdue; to restrain; to
    confine; to keep in check.
    [1913 Webster]
 
       Part wield their arms, part curb the foaming steed.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Where pinching want must curb thy warm desires.
                          --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. To furnish with a curb, as a well; also, to restrain by a
    curb, as a bank of earth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curb \Curb\, v. i.
   To bend; to crouch; to cringe. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Virtue itself of vice must pardon beg,
      Yea, curb and woo for leave to do him good. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curb \Curb\, n.
   1. That which curbs, restrains, or subdues; a check or
    hindrance; esp., a chain or strap attached to the upper
    part of the branches of a bit, and capable of being drawn
    tightly against the lower jaw of the horse.
    [1913 Webster]
 
       He that before ran in the pastures wild
       Felt the stiff curb control his angry jaws.
                          --Drayton.
    [1913 Webster]
 
       By these men, religion,that should be
       The curb, is made the spur of tyranny. --Denham.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) An assemblage of three or more pieces of timber,
    or a metal member, forming a frame around an opening, and
    serving to maintain the integrity of that opening; also, a
    ring of stone serving a similar purpose, as at the eye of
    a dome.
    [1913 Webster]
 
   3. A frame or wall round the mouth of a well; also, a frame
    within a well to prevent the earth caving in.
    [1913 Webster]
 
   4. A curbstone.
    [1913 Webster]
 
   5. (Far.) A swelling on the back part of the hind leg of a
    horse, just behind the lowest part of the hock joint,
    generally causing lameness. --James Law.
    [1913 Webster]
 
   {Curb bit}, a stiff bit having branches by which a leverage
    is obtained upon the jaws of horse. --Knight.
 
   {Curb pins} (Horology), the pins on the regulator which
    restrain the hairspring.
 
   {Curb plate} (Arch.), a plate serving the purpose of a curb.
    
 
   {Deck curb}. See under {Deck}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 curb
   n 1: an edge between a sidewalk and a roadway consisting of a
      line of curbstones (usually forming part of a gutter) [syn:
      {curb}, {curbing}, {kerb}]
   2: a horse's bit with an attached chain or strap to check the
     horse [syn: {curb}, {curb bit}]
   3: a stock exchange in New York [syn: {American Stock Exchange},
     {AMEX}, {Curb}]
   4: the act of restraining power or action or limiting excess;
     "his common sense is a bridle to his quick temper" [syn:
     {bridle}, {check}, {curb}]
   v 1: lessen the intensity of; temper; hold in restraint; hold or
      keep within limits; "moderate your alcohol intake"; "hold
      your tongue"; "hold your temper"; "control your anger"
      [syn: {control}, {hold in}, {hold}, {contain}, {check},
      {curb}, {moderate}]
   2: to put down by force or authority; "suppress a nascent
     uprising"; "stamp down on littering"; "conquer one's desires"
     [syn: {suppress}, {stamp down}, {inhibit}, {subdue},
     {conquer}, {curb}]
   3: keep to the curb; "curb your dogs"
   4: place restrictions on; "curtail drinking in school" [syn:
     {restrict}, {curtail}, {curb}, {cut back}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top