ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bow down

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bow down-, *bow down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bow down[PHRV] ทำให้โน้มลงมา, See also: ทำให้โค้งหรือโก่งลงมา, Syn. load down
bow down[PHRV] ทำให้ทุกข์ยาก, See also: ทำให้ทุกข์ทรมาน, Syn. lade with, load down, weigh down
bow down[PHRV] จำกัดสิทธิเสรีภาพของ
bow down[PHRV] ยอมรับความพ่ายแพ้และตกลงรับใช้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♪ Wouldn't bow down#ฉันจะได้ไม่ก้มหัวให้# A Katy or a Gaga (2013)
♪ Wouldn't bow down#ฉันคงไม่ก้มหัวให้# A Katy or a Gaga (2013)
MAN (over radio): " if you will bow down and worship me."ถ้าคุณก้มลง และ บูชาเรา พระเจ้า Broken (2013)
Maybe I should just bow down to you and do whatever you say!บางทีผมอาจต้อง ยอมรับผลจากคุณ และทำทุกอย่างตามที่คุณพูด The Survivor in the Soap (2013)
And the world will bow down before us!และโลกจะคำนับเรา Adventures in Fae-bysitting (2013)
You can't just bow down to Zodanga!ท่านก้มหัวให้โซเดนก้าไม่ได้นะ John Carter (2012)
I do not bow down to terrorists.ผมไม่ก้มหัวให้กับการก่อการร้าย True Believer (2012)
Don't you bow down to him.อย่าไปก้มหัวให้มัน Turn! Turn! Turn! (2012)
You'd have our father bow down to your other family?เจ้าจะให้พ่อของเราค้อมคำนับ อีกครอบครัวของเจ้าเนี่ยนะ What Is Dead May Never Die (2012)
McKinley Titans, bow down to your new leaders!แม็คคินลีย์ ไททันส์ โปรดจงน้อมคารวะผู้นำคนใหม่ Prom-asaurus (2012)
You will bow down and profess your love unto me, your Lord Or I shall destroy you.เจ้าจะก้มหัวให้ข้า และมอบความรักแก่ข้า... พระเจ้าของเจ้า Meet the New Boss (2011)
So you will bow down and profess your love unto me, your Lord or I shall destroy you.เพราะฉะนั้นพวกนายต้องก้มหัวให้ฉัน และสาบานความจงรักภักดีต่อข้า นายของพวกเจ้า ไม่เช่นนั้นข้าจะทำลายเจ้า The Man Who Knew Too Much (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bow downI don't want to bow down to him.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้มกราบ[v.] (komkrāp) EN: bow down as a sign of respect   
ก้มศีรษะ[v. exp.] (kom sīsa) EN: bow one's head ; bow down   FR: baisser la tête

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下拜[xià bài, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄞˋ, ] bow down, #65,498 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
頭を垂れる;こうべを垂れる;首を垂れる[こうべをたれる, koubewotareru] (exp,v1) (1) to hang one's head; (2) to bow down [Add to Longdo]
伏す[ふす, fusu] (v5s) (1) to bend down; to bow down; to prostrate oneself; (2) to hide oneself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bow down
   v 1: get into a prostrate position, as in submission [syn:
      {prostrate}, {bow down}]
   2: bend one's knee or body, or lower one's head; "He bowed
     before the King"; "She bowed her head in shame" [syn: {bow},
     {bow down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top