ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

astrict

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astrict-, *astrict*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา astrict มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *astrict*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astrict(แอสทริคท') vt. ผูกมัด, จำกัด, ผูกพัน (ทางใจหรือนิตินัย) . -astriction n.
astrictive(แอสทริค'ทิฟว) adj. ฝาดสมาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Creating ... a siamese triplet... connected by the gastrict system.ก่อกำเนิดเป็น แฝดสยามตรีเอกานุภาพ ที่เชื่อมกันด้วย The Human Centipede (First Sequence) (2009)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Astrict \As*trict"\, v. t. [imp. & p. p. {Astricted}; p. pr. &
   vb. n. {Astricting}.] [L. astrictus, p. p. of astringere. See
   {Astringe}.]
   1. To bind up; to confine; to constrict; to contract.
    [1913 Webster]
 
       The solid parts were to be relaxed or astricted.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. To bind; to constrain; to restrict; to limit. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The mind is astricted to certain necessary modes or
       forms of thought.           --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Scots Law) To restrict the tenure of; as, to astrict
    lands. See {Astriction}, 4. --Burrill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Astrict \As*trict"\, a.
   Concise; contracted. [Obs.] --Weever.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top