ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

constrict

K AH0 N S T R IH1 K T   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -constrict-, *constrict*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
constrict[VI] กดแน่นเข้าด้วยกัน, Syn. compress, squeeze
constrict[VT] จำกัดการไหล (เช่น เลือด, อากาศ)
constrict[VT] ทำให้แคบลง, Syn. contract
constrictor[N] งูที่ฆ่าเหยื่อโดยการบีบรัด
constriction[N] การหดตัว, Syn. contraction, restriction
constriction[N] ความรู้สึกแน่นหน้าอก
constrictive[N] ที่หดตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
constrict(คันสทริคทฺ') {constricted,constricting,constricts} vt. ทำให้เล็กลง,ทำให้หดตัว,กด,ทำให้ช้าลง., See also: constrictive adj. ดูconstrict, Syn. bind
constriction(คันสทริค'เชิน) n. การทำให้เล็กลง,การทำให้ตีบตัวลง,ภาวะที่ถูกบีบ,ส่วนที่หดตัว,สิ่งที่ใช้บีบหรือกด, Syn. tightness
constrictorn. งูที่สามารถรัดเหยื่อให้ตาย,กล้ามเนื้อที่บีบตัว,ผู้บีบ,สิ่งหรือเครื่องบีบ
boa constrictorn. งูเหลือม

English-Thai: Nontri Dictionary
constrict(vt) บีบรัด,ทำให้หด,ทำให้ตีบ,ทำให้คอด
constriction(n) การบีบรัด,การหด,การอัด
constrictive(adj) ซึ่งบีบรัด,ซึ่งหดตัว,ซึ่งเล็กลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
constrictตีบ, คอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
constrictionส่วนคอด, รอยคอด [มีความหมายเหมือนกับ stegnosis ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
constrictionการบีบตัว(ช่องเสียง) [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
constrictive pericarditisเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบรัดตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Constrictหดตัวเล็กลง [การแพทย์]
Constrictedคับแคบ [การแพทย์]
Constrictionส่วนคอด,การบีบรัด,รอยคอด,การหด,อารมณ์ถูกบีบรัด,แคบ,บีบบังคับตนเอง,การคอด [การแพทย์]
Constriction Bandรอยรัดคอดกิ่ว [การแพทย์]
Constriction, Generalizedตีบเล็กลงทั่วไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If it doesn't close, it constricts the lungs and compresses the organs.จะทำให้ปอดยุบตัว มากดอวัยวะอื่น Just Like Heaven (2005)
The heart constricts at the thought.พูดถึงเรื่องนี้แล้ว ข้ารู้สึกเศร้าใจเหลือเกิน Delicate Things (2010)
Everything in the body constricts and stiffens.ทุกอวัยวะในร่างกายเรา จะถูกแช่แข็งขยับไม่ได้ Going Dutch (2011)
I hate anything that constricts me.ฉันไม่ชอบให้มีอะไรมารัดตัวฉัน The Mysterious Million Yen Women (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอด[ADJ] narrowed, See also: constricted, Syn. แคบ, ตีบ, กิ่ว, Example: คนขายน้ำแข็งใสข้างโรงลิเกโยนแก้วเอวคอดที่แตกเป็นรูปถั่วปากอ้าไว้ข้างถนน, Thai definition: เล็กตอนกลาง, เล็กระหว่างสองส่วน
ตีบ[ADJ] constricted, See also: narrow, Syn. แคบ, คอด, กิ่ว, Ant. กว้าง, Example: โรคลิ้นหัวใจตีบมีลักษณะอาการคือรูของลิ้นหัวใจเล็กทำให้เลือดไหลลงไม่สะดวก, Thai definition: มีอาการแคบเข้าผิดปกติ (ใช้แก่สิ่งที่เป็นช่องกลวง)
กระหมิบ[V] constrict, See also: close lightly, Syn. ขมิบ, Thai definition: ทำปากหรือช่องทวารหนักทวารเบาให้เม้มอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอด[adj.] (khøt) EN: narrowed ; constricted   FR: resserré ; rétréci
กิ่ว[adj.] (kiu) EN: constricted ; contracted ; drawn in ; deflated ; narrow   
งูหลาม[n. exp.] (ngū lām) EN: python ; boa constrictor   FR: python [m]
ผีอำ[v.] (phī-am) EN: be constricted by a ghost   
ตีบ[v.] (tīp) EN: constrict   FR: rétrécir ; se rétrécir ; serrer

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSTRICT K AH0 N S T R IH1 K T
CONSTRICTED K AH0 N S T R IH1 K T AH0 D
CONSTRICTOR K AH0 N S T R IH1 K T ER0
CONSTRICTING K AH0 N S T R IH1 K T IH0 NG
CONSTRICTION K AH0 N S T R IH1 K SH AH0 N
CONSTRICTORS K AH0 N S T R IH1 K T ER0 Z
CONSTRICTIONS K AH0 N S T R IH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
constrict (v) kˈənstrˈɪkt (k @1 n s t r i1 k t)
constricts (v) kˈənstrˈɪkts (k @1 n s t r i1 k t s)
constricted (v) kˈənstrˈɪktɪd (k @1 n s t r i1 k t i d)
constricting (v) kˈənstrˈɪktɪŋ (k @1 n s t r i1 k t i ng)
constriction (n) kˈənstrˈɪkʃən (k @1 n s t r i1 k sh @ n)
constrictions (n) kˈənstrˈɪkʃənz (k @1 n s t r i1 k sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity [Add to Longdo]
ボアコンストリクター[, boakonsutorikuta-] (n) boa constrictor (Boa constrictor) [Add to Longdo]
圧縮(P);あっ縮[あっしゅく, asshuku] (n,vs) compression; condensation; constriction; compaction; (P) [Add to Longdo]
括れ[くびれ, kubire] (n) constriction; narrow part; wrinkle [Add to Longdo]
括れる[くびれる, kubireru] (v1,vi) to be constricted [Add to Longdo]
括約筋[かつやくきん, katsuyakukin] (adj-na,n) sphincter; sphincter muscle; constrictor [Add to Longdo]
胸を締め付ける;胸を締めつける[むねをしめつける, munewoshimetsukeru] (exp,v1) to constrict one's chest; to wring one's heart; to wrench one's heart [Add to Longdo]
絞まる[しまる, shimaru] (v5r,vi) to be strangled; to be constricted [Add to Longdo]
絞める[しめる, shimeru] (v1,vt) to strangle; to constrict; (P) [Add to Longdo]
指金[ゆびがね, yubigane] (n) (1) (See 指輪) (finger) ring; (2) (See 指貫・ゆびぬき) metal thimble; (3) (arch) ring used to constrict a finger to make it small and beautiful [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
圧縮[あっしゅく, asshuku] packing (vs), compression, constriction, compaction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Constrict \Con*strict"\, v. t. [imp. & p. p. {Constricted}; p.
   pr. & vb. n. {Constricting}.] [L. constrictus, p. p. of
   constringere. See {Constrain}.]
   To draw together; to render narrower or smaller; to bind; to
   cramp; to contract or cause to shrink.
   [1913 Webster]
 
      Such things as constrict the fibers.   --Arbuthnot.
   [1913 Webster]
 
      Membranous organs inclosing a cavity which their
      contraction serves to constrict.     --Todd &
                          Bowman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 constrict
   v 1: squeeze or press together; "she compressed her lips"; "the
      spasm contracted the muscle" [syn: {compress}, {constrict},
      {squeeze}, {compact}, {contract}, {press}]
   2: become tight or as if tight; "Her throat constricted" [syn:
     {constrict}, {constringe}, {narrow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top