ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

catholic

K AE1 TH L IH0 K   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catholic-, *catholic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Catholic[ADJ] เกี่ยวกับโบสถ์คาทอลิก, Syn. Roman, Romish
catholic[ADJ] ใจกว้าง, Syn. broad-minded, receptive, liberal, Ant. narrow-minded
catholic[ADJ] ที่กว้างขวางทั่วไป, Syn. universal, worldwide
Catholic[N] สมาชิกของโบสถ์คาทอลิก
Catholicism[N] ศรัทธาและการปฏิบัติของนิกายโรมันคาทอลิก
catholicity[N] ความเป็นคาธอลิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catholic(แคธ'ธอลิค) adj. กว้างขวาง,โดยทั่วไป,โอบอ้อมอารี,ใจกว้าง, Syn. general
catholic churchn. นิกายคาทอลิกที่มีสันตะปาปาเป็นหัวหน้า,Roman Catholic Church
catholicism(คะธอล'ลิซิสซึม) n. ศรัทธาระบบและการปฏิบัติการของนิกายคาทอลิก,ความมีใจกว้าง,การแพร่หลาย,การมีอยู่ทั่วไป, Syn. catholicity
catholiconn. ยาแก้สารพัดโรค
anglo-catholic(แอง' โกลแคธ' โธลิค) n. adj, ผู้นับถือนิกาย Church of England แต่ยึดถือลักษณะของคาธอลิค. -Anglo-Catholicism (opposing a Protestant designation)
roman catholic churchn. ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

English-Thai: Nontri Dictionary
Catholic(n) ชาวคาทอลิก
catholic(adj) กว้าง,ไม่จำกัด,แพร่หลาย,แผ่ไปทั่ว,โอบอ้อมอารี,ใจคอกว้างขวาง
catholic(adj) เกี่ยวกับนิกายโรมันคาทอลิก
Catholicism(n) ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
catholicity(n) ความกว้างขวาง,ความใจกว้าง,ความแพร่หลาย
ROMAN Roman Catholic(n) ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catholic Churchนิกายคาทอลิก [TU Subject Heading]
Catholic college studentsนักศึกษาคาทอลิก [TU Subject Heading]
Catholic schoolsโรงเรียนคาทอลิก [TU Subject Heading]
Catholic teachersครูคาทอลิก [TU Subject Heading]
Catholicsคาทอลิก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Catholic school, all that.โรงเรียนคาทอลิก ทั้งหมดนั่น After Porn Ends 2 (2017)
♪ No more Catholics leeeeeeeeft ♪ไม่เหลือคาทอลิกซักตัว T2 Trainspotting (2017)
- ♪ No more Catholics ♪ - ♪ No more Catholics ♪ไม่เหลือคาทอลิก ไม่เหลือคาทอลิก T2 Trainspotting (2017)
- ♪ No more Catholics ♪ - ♪ No more Catholics ♪ไม่เหลือคาทอลิก ไม่เหลือคาทอลิก T2 Trainspotting (2017)
- ♪ No more Catholics ♪ - ♪ No more Catholics ♪ไม่เหลือคาทอลิก ไม่เหลือคาทอลิก T2 Trainspotting (2017)
- ♪ No more Catholics ♪ - ♪ No more Catholics ♪ไม่เหลือคาทอลิก ไม่เหลือคาทอลิก T2 Trainspotting (2017)
♪ When the time was over There were no more Catholics left ♪เมื่อทุกอย่างจบลง ก็ ไม่เหลือคาทอลิกสักตัว T2 Trainspotting (2017)
♪ By the time that it was over There were no more Catholics left ♪เมื่อทุกอย่างจบลง ก็ ไม่เหลือคาทอลิกสักตัว T2 Trainspotting (2017)
♪ And by the time that it was over There were no more Catholics left ♪และเมื่อทุกอย่างจบลง ก็ ไม่เหลือคาทอลิกสักตัว T2 Trainspotting (2017)
♪ There were no more Catholics left ♪ก็ ไม่เหลือคาทอลิกสักตัว T2 Trainspotting (2017)
You are aware that Catholics are Christians?รู้ใช่ไหมว่าคาทอลิกก็เป็นศาสนาคริสต์ Manchester by the Sea (2016)
Two Catholics in a rented flat with a screaming baby, who just got married because they wanted to have sex.คาทอลิกสองคนเช่าแฟลตอยู่กับลูกที่ร้องลั่น แต่งงานกันแค่เพราะเซ็กส์ Sing Street (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
catholicCatholics are against birth control.
catholicHe belongs to the Catholic faith.
catholicHe was baptized a Catholic.
catholicMass is a Catholic ceremony of remembering Jesus Christ by eating and drinking.
catholicMother Teresa was a Catholic nun who lived and worked in Calcutta, India.
catholicThe Catholic Church is opposed to divorce.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาทอลิก[N] Catholic, See also: Roman Catholic, Syn. โรมันคาทอลิก, Example: เธอไม่อาจหย่ากับสามีได้เพราะเป็นคาทอลิก ถ้าจะแต่งงานใหม่ได้ก็ แต่โดยสามีของเธอตายไปเท่านั้น, Thai definition: ชื่อนิกายหนึ่งของคริสต์ศาสนา มีพระสันตะปาปาเป็นประมุข เชื่อถือในตรีเอกภาพ คือถือว่า พระบิดา พระบุตร และพระจิต เป็นพระเป็นเจ้าองค์เดียวกัน ยกย่องแม่พระและนักบุญ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทหลวงแคธอลิก[n. exp.] (bātlūang khaēthølik) EN: catholic priest   FR: prêtre catholique [m]
คาทอลิก[n.] (khāthølik) EN: Catholic ; Roman Catholic   FR: catholique [m]
นิกายแคธอลิก[n.] (nikāi khaēthølik) EN: Catholicism   FR: catholicisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CATHOLIC    K AE1 TH L IH0 K
CATHOLICS    K AE1 TH L IH0 K S
CATHOLICISM    K AH0 TH AO1 L AH0 S IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Catholic    (n) kˈæθlɪk (k a1 th l i k)
catholic    (j) kˈæθlɪk (k a1 th l i k)
Catholics    (n) kˈæθlɪks (k a1 th l i k s)
Catholicism    (n) kˈəθˈɒlɪsiːzm (k @1 th o1 l i s ii z m)
catholicity    (n) kˌæθəlˈɪsɪtiː (k a2 th @ l i1 s i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天主教[Tiān zhǔ jiào, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, ] Catholic church, #23,861 [Add to Longdo]
天主教徒[tiān zhǔ jiào tú, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] Catholic; follower of Catholicism, #55,495 [Add to Longdo]
红衣主教[hóng yī zhǔ jiào, ㄏㄨㄥˊ ㄧ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, / ] Catholic Cardinal, #84,757 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
katholisch {adj} | die katholische KircheCatholic | the Catholic Church [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アングロカトリック;アングロ・カトリック[, angurokatorikku ; anguro . katorikku] (n,adj-no) Anglo-Catholic [Add to Longdo]
ウルガタ;ヴルガータ[, urugata ; vuruga-ta] (n) Vulgate (Catholic Latin bible) (lat [Add to Longdo]
オプスデイ;オプス・デイ[, opusudei ; opusu . dei] (n) Opus Dei (Roman Catholic organization) [Add to Longdo]
カージナル[, ka-jinaru] (n) cardinal (Catholic prelate, number characteristic, etc.) [Add to Longdo]
カソリック[, kasorikku] (n) Catholic [Add to Longdo]
カトリシズム[, katorishizumu] (n) Catholicism; (P) [Add to Longdo]
カトリック教会[カトリックきょうかい, katorikku kyoukai] (n) Catholic Church; (P) [Add to Longdo]
カトリック信仰[カトリックしんこう, katorikku shinkou] (n) Catholicism [Add to Longdo]
ハマトラ[, hamatora] (n) (abbr) style of clothing popular in the late 1970s and resembling a Catholic school uniform (wasei [Add to Longdo]
ミサ[, misa] (n) (Catholic) mass (lat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Catholic \Cath"o*lic\, n.
   1. A person who accepts the creeds which are received in
    common by all parts of the orthodox Christian church.
    [1913 Webster]
 
   2. An adherent of the Roman Catholic church; a Roman
    Catholic.
    [1913 Webster]
 
   {Old Catholic}, the name assumed in 1870 by members of the
    Roman Catholic church, who denied the ecumenical character
    of the Vatican Council, and rejected its decrees, esp.
    that concerning the infallibility of the pope, as contrary
    to the ancient Catholic faith.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Catholic \Cath"o*lic\ (k[a^]th"[-o]*[i^]k), a. [L. catholicus,
   Gr. kaqoliko`s, universal, general; kata` down, wholly +
   "o`los whole, probably akin to E. solid: cf. F. catholique.]
   1. Universal or general; as, the catholic faith.
    [1913 Webster]
 
       Men of other countries [came] to bear their part in
       so great and catholic a war.     --Southey.
    [1913 Webster]
 
   Note: This epithet, which is applicable to the whole
      Christian church, or its faith, is claimed by Roman
      Catholics to belong especially to their church, and in
      popular usage is so limited.
      [1913 Webster]
 
   2. Not narrow-minded, partial, or bigoted; liberal; as,
    catholic tastes.
    [1913 Webster]
 
   3. Of or pertaining to, or affecting the Roman Catholics; as,
    the Catholic emancipation act.
    [1913 Webster]
 
   {Catholic epistles}, the epistles of the apostles which are
    addressed to all the faithful, and not to a particular
    church; being those of James, Peter, Jude, and John.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Catholic
   adj 1: of or relating to or supporting Catholicism; "the
       Catholic Church"
   2: free from provincial prejudices or attachments; "catholic in
     one's tastes"
   n 1: a member of a Catholic church

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top