ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขีดคั่น

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขีดคั่น-, *ขีดคั่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขีดคั่น[V] limit, See also: restrict, confine, Syn. จำกัด, Example: ไม่มีอะไรมาขีดคั่นความอดทนของผมได้, Thai definition: จำกัดหรือกำหนดเอาไว้ไม่ให้มีหรือไม่ให้เป็นต่อไป
ขีดคั่น[N] limitation, See also: restriction, confine, Syn. ข้อจำกัด, ข้อกำหนด, Example: ที่ผ่านมารัฐบาลไม่สามารถควบคุมขีดคั่นในการทำงานได้จริง, Thai definition: ข้อจำกัดหรือข้อกำหนดที่มีไว้เพื่อไม่ให้มีหรือไม่ให้เป็นต่อไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขีดคั่นก. ขีดกั้นไว้, กำหนดไว้โดยเฉพาะ เช่น อ่านหนังสือไปถึงไหนแล้ว ให้ทำเครื่องหมายขีดคั่นไว้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Could I add a dash of Rod to this lady soup?ผมขอใส่ขีดคั่น ให้แนวคิดท่านหญิงคนนี้ได้มั้ย Original Song (2011)
These are ancient civilizations. They were separated by centuries.พวกมันเป็นอารยธรรมยุคโบราณ ถูกขีดคั่นด้วยเวลาหลายศตวรรษ Prometheus (2012)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
区切る[くぎる, kugiru] Thai: ขีดคั่น English: to punctuate

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top